Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowYCH w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy

DANE IDENTYFIKACYJNE ZAKŁADU

 

Nazwa prowadzącego zakład PERN S.A.
Adres siedziby Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock
Adres Biura ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefony 24 266 23 00; 22 860 74 01
Fax 24 266 22 03; 22 860 74 51
Strona WWW www.pern.pl
e-mail pern@pern.pl
NIP 774-00-03-097
REGON 000044641

Adres zakładu:

Nazwa Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy
Kierujący Zakładem Koordynator Bazy Paliw
Adres Ugoszcz, 77-100 Bytów, pow. Bytowski, woj. pomorskie
Telefony 59 822-81-00; 59 822-81-10
Fax 59 822-81-06

Osoba udzielająca informacji:

Stanowisko Rzecznik Prasowy PERN S.A.
Telefon kontaktowy +48 24 266 22 11

 

1. Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym  lub  dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), po zastosowaniu zasady sumowania zgodnie z pkt. 2 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia Baza Paliw 20
w Ugoszczy spełnia kryteria zaliczające ją do zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Krajowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, ustanowione w ustawie Prawo ochrony środowiska, potwierdzają wdrożenie do prawodawstwa polskiego wymagań zawartych m.in. w Dyrektywie Seveso III, będącej podstawą regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Tym samym, na prowadzącym zakład spoczywają obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519) w szczególności:

 • obowiązek ochrony środowiska przed awariami (art. 244 POŚ);
 • zapewnienie, aby zakład był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi i środowiska (art. 249 POŚ);
 • obowiązek zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz przekazania do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 250 POŚ);
 • obowiązek sporządzenia programu zapobiegania awariom, wdrażanego za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarzadzania zakładem (art. 251 POŚ),
 • obowiązek opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem (art. 252 POŚ),
 • obowiązek opracowania raportu o bezpieczeństwie potwierdzającego, że zakład: jest przygotowany do stosowania programu zapobiegania awariom i do zwalczania awarii przemysłowych; spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa; zostały przeanalizowane możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i podjęto środki konieczne do zapobieżenia im; zostały zachowane zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowego projektowania, wykonania i utrzymywania instalacji, w tym magazynów, urządzeń z wyłączeniem środków transportu i infrastruktury, związanej z działaniem mogącym powodować ryzyko wystąpienia awarii; został opracowany wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, dostarczono komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, a także zawarto w nim niezbędne informacje do celów planowania i zagospodarowania przestrzennego  (art. 253 POŚ),
 • obowiązek opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, zawierający w szczególności: zakładane działania służące ograniczeniu skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska; propozycje metod i środków służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii przemysłowej; informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej; przedstawianą społeczeństwu i właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, staroście, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta; wskazanie sposobów usunięcia skutków awarii przemysłowej i przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe – sposobów usunięcia zagrożenia dla zdrowia, ludzi i stanu środowiska; wskazanie sposobów zapobiegania transgranicznym skutkom awarii przemysłowej (art. 260 POŚ),
 • obowiązek dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu, a także do corocznego aktualizowania wykazu, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do końca stycznia roku następnego (art. 263 POŚ).

Zgodnie z intencją ustawodawcy wyżej wymienione obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład zostały zrealizowane, zaś dokumentacja wynikająca z ustawy Prawo ochrony środowiska – przekazana Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Potwierdzeniem dopełnienia powyższych obowiązków jest Decyzja administracyjna Pomorskiego  Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, wydana na podstawie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zatwierdzająca zmieniony Raport o bezpieczeństwie Bazy Paliw nr 20 w Ugoszczy.

Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy wg stanu na dzień 31 grudnia przekazywany jest właściwym organom corocznie do końca stycznia roku następnego.

2. Opis działalności prowadzonej w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy

Przedmiotem działalności Bazy Paliw nr 20 jest:

 1. Składowanie rezerw strategicznych paliw płynnych.
 2. Składowanie zapasów interwencyjnych paliw płynnych.
 3. Składowanie produktów naftowych innych klientów.

Powyższe usługi składowania realizowane są poprzez:

 • przyjęcie produktu z cystern kolejowych do zbiorników magazynowych,
 • magazynowanie w zbiornikach magazynowych,
 • wydanie produktu ze zbiorników magazynowych do cystern kolejowych,
 • wydanie produktu ze zbiorników magazynowych do cystern drogowych.
3. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń jakie powodują

 

Lp. Nazwa substancji Rodzaj zagrożenia, kategoria i rodzaj
1. Olej napędowy H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411
2.  Olej opałowy, olej gazowy – niespecyfikowany H226, H304, H351, H332, H411, H373

Olej napędowy – paliwo do napędu silników szybkoobrotowych o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie naziemnym. Jest to łatwopalna ciecz i pary (Flam. Liq. 3, H226), dla człowieka stwarza zagrożenia takie jak: toksyczność ostra – wdychanie Acute Tox. 4 (H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania); działanie żrące/drażniące na skórę: Skin Irrit. 2 (H315 Działa drażniąco na skórę); zagrożenie spowodowane aspiracją: Asp. Tox. 1 (H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią); Rakotwórczość: Carc. 2 (H351 Podejrzewa się, że powoduje raka); działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie STOT wielokr. Naraż. STOT RE 2 (H373 Może spowodować uszkodzenie narządów (krew, grasica, wątroba) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia). Dla środowiska: stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Aquatic Chronic 2 (H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki). Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu, palenie wzbronione; P280 stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy; P301+P310 w przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem; P331 nie wywoływać wymiotów; P332+P313 w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza; P501 zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia. NDS: 5 mg/m3 (oleje mineralne wysokorafinowane – frakcja wdychalna). DNELpracownik (wdychanie, toksyczność ostra): 4300 mg/m3 15 min., DNELpracownik (skóra, toksyczność przewlekła): 2,9 mg/kg/8h, DNELpracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła): 68 mg/m3/8h (aerozol), DNELkonsument (wdychanie, toksyczność ostra): 2600 mg/m3 15 min, DNELkonsument (skóra, toksyczność przewlekła): 1,3 mg/kg/24h; DNELkonsument (wdychanie, toksyczność przewlekła): 20 mg/m3/24h (aerozol); PNECwoda słodka, morska, osad, gleba, oczyszczalnia ścieków Nie dotyczy – mieszanina substancji UVCB. Jest to bezbarwna lub jasnożółta ciecz o charakterystycznym zapachu. Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 175-180°C – początkowa temperatura wrzenia, 95% obj. Destyluje do 360°C. Temperatura zapłonu >55°C. Gęstość par ok 6 (powietrze=1), gęstość względna (w 15°C):0,82 – 0,845 g/cm3. Temperatura samozapłonu >260°C. Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowy, właściwości utleniające: nie jest utleniający. Toksyczność ostra: LD50: >2000 mg/kg (doustnie, szczur); LC50: 4100 mg/m3 (inhalacyjnie, szczur, 4h); LD50: >5000 (skóra, królik).

Olej opałowy, olej gazowy – niespecyfikowany (na przykładzie LOTOS RED 0,1) – substancja przeznaczona wyłącznie do celów opałowych. Zagrożenia: H351 podejrzewa się, że powoduje raka (skóra); H226 łatwopalna ciecz i pary; H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania; H315 Działa drażniąco na skórę; H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią; H373 Może powodować uszkodzenie narządów (krew, grasica, wątroba) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie; H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; P261 Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy; P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy; P301+P310 w przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem; P331 Nie wywoływać wymiotów; P501 Zawartość/pojemnik usuwać do miejsca składowania odpadów. Wartości DNEL dla pracowników: ostre narażenie: drogi oddechowe 2600 mg/m3/15 minut; długotrwałe narażenie: skóra 2,9 mg/kg/8h; drogi oddechowe: 68 mg aerozolu/m3/8h; dla społeczeństwa: ostre narażenie: drogi oddechowe 4300 mg/m3/15 minut; długotrwałe narażenie: skóra 1,3 mg/kg/24h; drogi oddechowe: 20 mg aerozolu/m3/24h. Jest to czerwona ciecz o nieokreślonym zapachu. Początkowa temperatura wrzenia 160°C, zakres temperatur wrzenia 160-370°C, temperatura zapłonu >56°C, granice wybuchowości: 1,3 do 6,6%, gęstość względna w 15°C 860 kg/m3; nie rozpuszcza się, temperatura samozapłonu 255°C, właściwości wybuchowe: w cząsteczce nie ma grup chemicznych związanych z właściwościami wybuchowymi; właściwości utleniające: na podstawie struktury chemicznej substancji (głównego składnika) nie wchodzi ona w reakcje egzotermiczne z materiałami łatwopalnymi.

Olej napędowy zawiera pakiet dodatków uszlachetniających o właściwościach  przeciwkorozyjnych i biobójczych, demulgujących oraz przeciwpiennych, poprawiającym smarność i odporność na utlenianie, a także zmniejszającym zadymienie spalin. Dzięki zawartości detergentów utrzymuje czystość wtryskiwaczy i całego układu paliwowego. Szczególnie istotna dla ochrony środowiska jest zawartość siarki w paliwie Ekodiesel Ultra poniżej 10 mg/kg, a utrzymywanie liczby cetanowej powyżej 51 jednostek wpływa na ograniczenie zużycia paliwa i ułatwia rozruch zimnego silnika.

Olej napędowy spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) 2015 r oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań.

4. Informacje związane z charakterem zagrożenia poważną awarią z uwzględnieniem skutków dla ludzi i środowiska

Substancje znajdujące się w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy stwarzają przede wszystkim zagrożenie pożarowe. Ich pary, w określonych warunkach mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

W przypadku pożaru należy unikać wdychania produktów spalania, gdyż mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Zgodnie z przyjętą w PERN S.A. metodologią określania zagrożeń generowanych w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy, szczegółowo opisaną w przekazanym do KW PSP i WIOŚ raporcie o bezpieczeństwie, przeanalizowano przypadki, w których mogłoby dojść do poważnej awarii przemysłowej a dla najbardziej prawdopodobnych i najgroźniejszych w skutkach przeprowadzono modelowanie efektów fizycznych i chemicznych ich oddziaływania.

Zagrożenia jakie mogą wystąpić na terenie zakładu mogą generować niebezpieczne skutki w postaci:

 1. Pożaru zbiornika podziemnego (z olejem napędowym).
 2. Pożar cysterny na froncie kolejowym (zawierającej olej napędowy).
 3. Wypływ oleju na dach zbiornika nr 1 i pożar powierzchniowy.

Zasięgi stref niebezpiecznego oddziaływania promieniowania cieplnego od pożaru przedstawia tabela poniżej. Tabela określa maksymalne odległości w [m] odpowiadające określonym wartościom natężenia promieniowania cieplnego (wyrażonym w kW/m2):

Scenariusz/Natężenie promieniowania cieplnego 4 kW/m2 12,5 kW/m2 37,5 kW/m2
Pożar oleju napędowego w zbiorniku podziemnym 65 40 16
Pożar oleju napędowego z uszkodzonej cysterny kolejowek 75 43 20
Pożar powierzchniowy oleju napędowego w uszkodzonym zbiorniku magazynowym podziemnym 94 60 26

W przypadku najniekorzystniejszego scenariusza związanego z możliwością wystąpienia poważnej awarii przemysłowej promieniowanie cieplne o wartości 4 kW/m2 (wartość dla ludzi skutkuje bólem przy narażeniu dłuższym niż 20 sekund) może być odczuwalne w odległości dochodzącej do 94 m, natomiast promieniowanie cieplne o wartości 12,5 kW/m2 (wartość dla ludzi skutkuje możliwością oparzenia I stopnia po 10 sekundach, możliwość ofiar śmiertelnych w przypadku długotrwałej ekspozycji, duże prawdopodobieństwo uszkodzeń ciała, a także, w przypadku dłuższej ekspozycji: topienie się rur z tworzywa sztucznego, możliwość zapłonu drewna i zapalenia lasu) może być odczuwalne w odległości dochodzącej do 60 m pożaru. Oznacza to, że strefa niebezpiecznego oddziaływania możliwych do wystąpienia na terenie Bazy B Paliw nr 20 w  Ugoszczy awarii może  wykraczać poza jej obszar, a w strefie jej potencjalnego oddziaływania (poza Bazą Paliw) znajdują się tereny leśne (las mieszany z dominującymi gatunkami drzew: sosna i brzoza).

Najbardziej niekorzystny scenariusz dotyczy przypadku wypływu oleju napędowego na uszkodzony dach jednego ze zbiorników magazynowych połączony z pożarem powierzchniowym. Wówczas strefa promieniowania cieplnego o wartości 12,5 i 4kW/m2 wykracza poza teren bazy w kierunku południowym jednak nie stanowi zagrożenia dla osad ludzkich. W przewidywanym zakresie oddziaływania promieniowania cieplnego 4 kW/m2 wykraczającym poza teren zakładu nie ma zabudowań mieszkalnych. Na podstawie danych literaturowych, gęstość strumienia promieniowania cieplnego nie stanowi zagrożenia dla kompleksu leśnego (MEZ dla drewna 12,5 kW/m2). Niemniej jednak należy przewidzieć jego obronę, za pomocą sprzętu ruchomego, samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz zewnętrznych jednostek ochrony przeciwpożarowej (PSP i OSP). W ramach ograniczenia promieniowania termicznego na zagrożone obiekty/las należy rozstawić kurtyny wodne i/lub podać prądy wody/piany w obronie.

Wszystkie wartości ryzyka zredukowanego scenariuszy mogących wystąpić na terenie Bazy Paliw nr 20 w Ugoszczy są w obszarze akceptowalnym, co oznacza, że jest ona zakładem bezpiecznym.

Prowadzący zakład dołożył wszelkich starań, aby zakład zaliczony do kategorii zakładów dużego ryzyka – tj. Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy, pomimo stosunkowo dużych ilości magazynowanych paliw (substancji niebezpiecznych, o ilości przekraczającej wartości progowe dla ZDR) w jak najmniejszym stopniu wpływał na zagrożenia bezpieczeństwa właściwej miejscowo społeczności lokalnej. Przeprowadzona, gruntowna analiza zagrożeń możliwych do wystąpienia na terenie BP nr 20 oraz rozwinięte, szczegółowe analizy zdarzeń reprezentatywnych (awarii) potwierdzają, że zakład – Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców okolic przedmiotowej Bazy Paliw. Scenariusze potencjalnych awarii, nawet w przypadku najgroźniejszych zdarzeń (Worst Case Scenario) swoim zasięgiem nie wkraczają na tereny zabudowane, przy w przypadku największego w skutkach pożaru zagrożenie pożarem obejmuje położony w sąsiedztwie kompleks leśny. Jednakże zastosowane rozwiązania techniczne, systemowe (m.in.: poprzez Zintegrowany System Zarządzania, porozumienia o wzajemnej współpracy z Zakładową Strażą Pożarną PERN „Przyjaźń” S.A. i inne) oraz systematycznie podnoszona świadomość zagrożeń – wśród pracowników zatrudnionych w BP nr 20 w Ugoszczy umożliwiła sprowadzenie ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej (ryzyko pierwotne) do poziomu powszechnie akceptowalnego.

5. Sposoby ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Spośród dostępnych w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy metod alarmowania wyróżnia się: syreny alarmowe, wewnętrzny system łączności telefonicznej, urządzenia zapewniające łączność ze stanowiskiem kierowania właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej, łączność za pośrednictwem telefonii komórkowej (wyłącznie z wyznaczonych miejsc).

W przypadku wystąpienia pożaru, wycieku lub innego miejscowego zagrożenia w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy uruchamiana jest syrena alarmowa. Zgodnie z poleceniem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w w/w przypadkach alarm ten będzie tożsamy z alarmem ogłaszanym przez właściwe organy w przypadku skażeń, tj.:

Do uruchomienia syreny alarmowej upoważniony jest każdy pracownik zatrudniony w Bazie Paliw. Wraz z uruchomieniem syreny alarmowej podawany jest meldunek do najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej – Państwowej Straży Pożarnej o  zaistniałej sytuacji.

Po ogłoszeniu alarmu wszystkie osoby przebywające na terenie bazy obowiązane są podporządkować się poleceniom wydawanym przez kierującego działaniami z zakresu zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników, a po przyjeździe zewnętrznych jednostek ochrony przeciwpożarowej – Kierującemu Działaniami Ratowniczymi.

Ewentualną decyzję o ewakuacji okolicznych mieszkańców podejmuje Kierujący Działaniami Ratowniczymi z ramienia Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku każdego alarmu należy bezwzględnie podporządkować się służbom ratowniczym i porządkowym, w szczególności Kierującemu Działaniami Ratowniczymi z ramienia Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

Jeśli zajdzie taka potrzeba informacje dla społeczeństwa podane zostaną w komunikatach Policji lub Państwowej Straży Pożarnej (zgodnie z kompetencjami dopuszcza się również podawanie informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu).

Odwołanie alarmu ogłasza się sygnałem akustycznym tj.: ciągłym dźwiękiem syreny w okresie trzech minut, a w przypadku środków masowego przekazu poprzez powtarzaną trzykrotnie zapowiedź słowną: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm” z podaniem przyczyny, rodzaju alarmu itp. Dla określonego obszaru bądź społeczności.

Uwaga: Oprócz sygnałów dźwiękowych, alarm może być ogłaszany lub uzupełniany przez podawanie odpowiednich komunikatów głosowych za pomocą radiotelefonów lub przez radiowozy policji, straży pożarnej.

6. Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie Bazy Paliw w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze, wybuchu lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie Bazy Paliw nr 20 w Ugoszczy oczekuje się współpracy pomiędzy społecznością lokalną, zamieszkującą tereny wokół Bazy Paliw, a organami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi (jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej) oraz policją.

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU O ZAGROŻENIACH

 

1. Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia.
2. Nie zbliżaj się do okien zwróconych w kierunku Bazy paliw
3. Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej
4. Wysłuchaj uważnie nadawanych komunikatów (w tym przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające).
5. Poinformuj sąsiadów o zagrożeniu
6. Postępuj zgodnie z poleceniami nadawanymi w komunikatach. Bezwzględnie wykonuj polecenia przekazywane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
7. Wychodząc z domu pamiętaj o zabraniu:

 • dokumentów,
 • telefonu komórkowego wraz z ładowarką,
 • leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego leków np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne,
 • przyborów toaletowych,
 • ważnych dokumentów rodzinnych np.: polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akta notarialne, dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery wartościowe – akcje i obligacje, książeczki szczepień, numery kart kredytowych, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp.,
 • kluczyków od pojazdów samochodowych, sejfów itp.
8. Wychodząc z domu pamiętaj o wyłączeniu dopływu wszystkich mediów do budynku, mieszkania (gaz, prąd, woda).
9. Wychodząc z domu pamiętaj o opuszczeniu rolet oraz jego zamknięciu.
10. W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia – zamknąć okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuścić rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą.
11. Udaj się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatu.

 

W PRZYPADKU INTENSYWNEGO ZADYMIENIA
 • Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia;
 • Schroń się w najbliższym budynku i nie opuszczaj go do czasu otrzymania komunikatu zezwalającego na opuszczenie budynku;
 • Przebywając na terenie otwartym:
  • Zwróć uwagę na kierunek wiatru;
  • Opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru;
  • Postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające;
  • Chroń drogi oddechowe, o ile to możliwe wykonaj filtr ochronny z dostępnych materiałów (w miarę możliwości przygotuj wilgotne tampony lub chusty na nos i usta, zwilżając je roztworem wodnym sody oczyszczonej bądź wodą);
 • Unikaj kontaktu z produktami rozkładu termicznego/dymem;
 • Nie utrudniaj dojazdu ekipom ratowniczym do Bazy Paliw;
 • Nie wchodź w obszar wysokiego zadymienia;
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
  • Zabierz do  mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknij w ich pomieszczeniach;
  • Zawiadom sąsiadów o zdarzeniu; w razie potrzeby zaopiekuj się osobami postronnymi;
  • Zaopiekuj się osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz niepełnoletnimi;
  • Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej;
  • Wysłuchaj nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji;
  • Bezwzględnie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze;
  • Wygaś i nie używaj otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.);
  • Pozamykaj drzwi i okna oraz uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub taśmą klejącą, izolacyjną);
  • Przygotuj środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba;
  • Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.);
  • Zabezpiecz produkty żywnościowe i przygotuj zapas wody;
  • Po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, zabierz przygotowany bagaż, zamknij mieszkanie i udaj się we wskazane miejsce;
 • Zachowaj spokój i oddal się od miejsca zadymienia możliwie najkrótszą drogą;
 • Stosuj się do poleceń prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze i porządkowe;
 • Udziel informacji kierującemu działaniami ewakuacyjnymi o osobach wymagających pomocy przy ewakuacji.
WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH
CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 112
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE “POGOTOWIE RATUNKOWE” 999
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 

 

7. Potwierdzenie, że prowadzący zakład podjął odpowiednie działania w zakresie przygotowania zakładu do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i reagowania na wypadek zagrożeń

Produkcja, przetwarzanie, transport lub magazynowanie niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych, niebezpiecznych dla środowiska) substancji chemicznych w dużych ilościach stwarza potencjalne zagrożenie związane z ich uwolnieniem do otoczenia w sposób niekontrolowany. Zdarzenia takie można przewidzieć teoretycznie, oszacować prawdopodobieństwo ich zajścia, ale nie można ściśle określić miejsca i czasu ich wystąpienia, jak również dokładnie oznaczyć zasięgu oddziaływania i skali ryzyka dla ludzi i środowiska. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519) sytuację taką określa się mianem poważnej awarii i rozumie się przez nią zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Artykuł 249 cytowanej ustawy nakłada na prowadzącego zakład, stwarzający możliwość wystąpienia poważnej awarii – obowiązek zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska.

Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy, ze względu na ilości substancji niebezpiecznych (palnych)  magazynowanych na jej terenie, zgodnie z rozporządzeniem ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku, w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym  lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138) została zaklasyfikowana do zakładów o dużym ryzyku.  Tym samym prowadzący zakład, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany, jest m.in. do podjęcia odpowiednich przygotowań w zakładzie, w tym również w porozumieniu ze służbami ratowniczymi, które cyklicznie kontrolują takie zakłady, w celu zapobiegania powstawaniu awarii, zaś w przypadku ich wystąpienia – opanowania zdarzenia oraz zminimalizowania jej skutków.

Zgodnie z wymaganiami art. 260 ustawy POŚ Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy będąca terenową jednostką organizacyjną PERN S.A. opracowała wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Założenia tego planu oraz możliwości podjęcia działań ratowniczych i zabezpieczających są weryfikowane podczas ćwiczeń sprawdzających i zgrywających współpracę służb odpowiedzialnych za reagowanie na wypadek awarii. Stosownie do wymagań zawartych w art. 261 ustawy POŚ, analiza oraz ćwiczenia związane z realizacją wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego odbywają się z częstotliwością nie rzadziej niż co 3 lata.

8. Odniesienie do zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego przygotowanego

Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy przekazała Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego zgodnie z wymaganiami art. 261 ustawy Prawo ochrony środowiska. Informacje niezbędne do przygotowania zewnętrznego planu zawarte zostały w zgłoszeniu zakładu, programie zapobiegania awariom, raporcie o bezpieczeństwie, wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym oraz w formie dodatkowych materiałów i rysunków.

Opracowanie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, leży w gestii Komendanta Wojewódzkiego PSP (art. 265 POŚ), przy czym, Komendant Wojewódzki PSP ma prawo odstąpić od jego przygotowania, jeśli z informacji dostarczonych przez prowadzącego zakład wynika, w sposób niebudzący wątpliwości, że nie występuje ryzyko rozprzestrzeniania się skutków awarii poza zakład (art. 266 POŚ).

9. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca uzyskania dodatkowych informacji związanych z Bazą Paliw nr 10 w Kawicach, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących poufnych informacji ustalonych w przepisach krajowych

Dodatkowe informacje dotyczące Bazy Paliw nr 20 w Ugoszczy, w zakresie nieobjętym tajemnicą handlową i/lub tajemnicą przedsiębiorstwa można uzyskać kierując pisemny wniosek na adres:

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133

09-410 Płock

Informacje związane z:

 • zatwierdzonymi raportami o bezpieczeństwie lub ich zmianami;
 • przyjętymi zewnętrznymi planami operacyjno-ratowniczymi;
 • przedłożonymi zgłoszeniami zakładów;
 • pozytywnie zatwierdzonymi programami zapobiegania poważnym awariom;
 • kontrolami planowanymi w terenie;
 • możliwością udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (na 30 dni przed jego przyjęciem);
 • instrukcjami o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii;
 • corocznie aktualizowanym wykazem substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku;
 • odstąpieniem od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego;

podawane są również przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (na mocy art. 267 POŚ).


BP 20 Informacje na temat środków bezpieczeństwa

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!