Centrum Pomiarowe

O nas

Spółka rozszerzyła zakres świadczonych usług o wykonywanie sprawdzań poprawności wskazań instalacji pomiarowych w ramach ich wzorcowania oraz sprawdzanie poprawności wskazań instalacji pomiarowych w ramach zewnętrznej kontroli metrologicznej przeprowadzanej przez właściwe terytorialnie jednostki administracji miar oraz jednostki notyfikowane przy współpracy z Centrum Pomiarowym PERN S.A.

Ww. sprawdzania realizowane są z wykorzystaniem mobilnego wzorca tłokowego, o niepewności rozszerzonej 0,052 % (przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2), dla którego w 2016 r. uzyskano Świadectwo Ekspertyzy wydane przez Główny Urząd Miar. Uzyskane Świadectwo Ekspertyzy jest dowodem wiarygodności ww. sprawdzań realizowanych przez Centrum Pomiarowe PERN S.A. oraz jest potwierdzeniem dla Klientów Zewnętrznych i Wewnętrznych odniesienia wyników przeprowadzonych pomiarów do Państwowych Wzorców Jednostek Miar i wpisania sprawdzanej instalacji pomiarowej do istniejącego łańcucha pomiarowego w kraju.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!