SIARKOPOL Gdańsk S.A.

„Siarkopol” Gdańsk S.A. (Siarkopol) powstała w Gdańsku w 1969 roku celem obsługi eksportu drogą morską polskiej siarki kopalnej. PERN S.A. posiada 90,35% akcji Spółki. Od lat 90-tych „Siarkopol” Gdańsk S.A. sukcesywnie rozszerza asortyment obsługiwanych produktów masowych płynnych. W chwili obecnej, poza obsługą siarki, Spółka świadczy usługi przeładunkowo – magazynowe produktów płynnych: petrochemicznych, chemicznych oraz pochodzenia roślinnego. Spółka uruchomiła także usługę konfekcjonowania produktów z wykorzystaniem transportu kontenerowego.

“Siarkopol” Gdańsk S.A. posiada dostęp do nabrzeża portowego z możliwością przyjmowania statków o tonażu do 30.000 ton, zanurzeniem 10,1 m oraz wysokości 14 m od lustra wody. Posiadana infrastruktura techniczna, min. duża bocznica kolejowa, stosowane technologie, moce energetyczne, jak również dogodna lokalizacja w centrum terenów Portu Gdańskiego znakomicie sprzyjają tworzeniu subterminali magazynowych dla różnych produktów spożywczych, chemicznych oraz petrochemicznych.

Infrastruktura „Siarkopol” Gdańsk S.A. przystosowana jest do przeładunków portowych płynnych produktów ropopochodnych m.in. takich jak: oleje opałowe, bazowe i napędowe.

Ponadto Spółka posiada możliwość obsługi produktów pochodzenia roślinnego: biopaliwa i biokomponenty, oleje roślinne i melasa.
Usługi w zakresie przeładunku i składowania produktów płynnych mają charakter kompleksowy. Oferowane operacje przeładunkowe świadczone są w relacjach bezpośrednich, jak i pośrednich z wykorzystaniem pojemności magazynowych, tak w imporcie jak i eksporcie. Spółka uruchomiła usługi przeładunku i konfekcji dla skonteneryzowanych produktów masowych sypkich. W dalszej kolejności włączona zostanie usługa przeładunku produktów masowych płynnych z wykorzystaniem kontenerów flexi-tank.

Kompleksowa obsługa obejmuje także min. usługi kolejowe, ważenie drogowych i kolejowych środków transportu, podgrzewanie produktów w cysternach kolejowych oraz autocysternach; składowanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszonej akcyzy, obsługę spedycyjną i logistyczną. Ponadto dysponuje wolnymi powierzchniami składowymi oraz inwestycyjnymi.

Kontakt:
SIARKOPOL GDAŃSK S.A.
ul. mjr. Henryka Sucharskiego 12,
80-601 Gdańsk,
tel. (+48) 58 555 24 00
Fax (+48) 58 555 24 23

http://www.siarkopol.gda.pl/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl