Polityka systemowa

POLITYKA SYSTEMOWA

W zakresie magazynowania i przeładunku paliw płynnych Spółka wdrożyła, utrzymuje i doskonali Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009,  PN-EN ISO 14001:2005,  PN-N 18001:2004/OHSAS 18001:2007.

Pozostając w gotowości do spełnienia oczekiwań rynku i klientów PERN S.A. wykonuje swe usługi przy użyciu nowoczesnej infrastruktury technicznej i technologicznej, a wykwalifikowani pracownicy Spółki gwarantują ich najwyższą jakość.

Przestrzegając wymagań prawnych oraz wewnętrznych zasad i procedur, swoją działalność prowadzi z uwzględnieniem poszanowania środowiska i tworzenia warunków do bezpiecznej pracy.

Najwyższe Kierownictwo oraz wszyscy pracownicy zobowiązani są prowadzić działania w ramach stale doskonalonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem:

  • oddziaływania na środowisko w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom,
  • racjonalizacji zużycia materiałów i surowców,
  • monitorowania i poprawiania warunków bezpieczeństwa pracy poprzez stałe nadzorowanie zagrożeń i ograniczenie ryzyka,
  • zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym,
  • ciągłego doskonalenia działań w zakresie BHP i podnoszenia świadomości pracowników oraz wykonawców i gości w zakresie bezpieczeństwa i ekologii.

Wyznaczane cele realizujemy poprzez:

  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania,
  • stosowanie przyjętych zasad postępowania,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich aktywne zaangażowanie dla zapewnienia skuteczności Systemu,
  • prowadzenie sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie świadczonej usługi, BHP oraz ochrony środowiska,
  • realizowanie działań zapobiegawczych i korygujących.

Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia zasobów zapewniających realizację przyjętej, wdrożonej i utrzymywanej Polityki.

Prezes Zarządu

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!