Sprawozdania

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN – „PRZYJAŹŃ” W ROKU 2016

I.

NAZWA FUNDACJIFundacja Grupy PERN – „Przyjaźń”

SIEDZIBA I ADRESPłock (09-410 Płock), ul. Wyszogrodzka 133

ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJfundacjagrupypern@pern.pl

DATA WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM15.04.2013 r.

NUMER KRS

Wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000458114

REGON146709395

ZARZĄD FUNDACJI (IMIĘ I NAZWISKO, PEŁNIONA FUNKCJA)

Małgorzata Górska – Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Mierzejewska – Członek Zarządu

Tomasz Andrzej Turek – Członek Zarządu

CELE STATUTOWE FUNDACJI

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz podejmowanie działań zmierzających do wyrównania szans tychże rodzin i osób;
 2. Działalność charytatywna;
 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. Wspieranie mniejszości narodowych;
 5. Ochrona i promocja zdrowia i pomocy społecznej;
 6. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 8. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. Promocja i organizacja wolontariatu;
 11. Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 12. Działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. Działanie na rzecz kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury;
 14. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
 15. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 17. Ratownictwo i ochrona ludności;
 18. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 19. Wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 UDPPiW, w zakresie wyznaczonym celami Fundacji;
 20. Podejmowanie i wspieranie działań związanych z organizowaniem imprez, wydarzeń kulturalnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub z ich udziałem;
 21. Podejmowanie i wspieranie działań związanych z bezpieczeństwem pożarowym i prewencją pożarową;
 22. Udział w akcjach i programach podmiotów działających na rzecz poprawy ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pożarowego;
 23. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, w tym wspieranie inicjatyw instytucji i osób trzecich związanych z tym celem;
 24. Prowadzenie własnych programów ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pożarowego;
 25. Wspieranie instytucji o ważnym znaczeniu społecznym;
 26. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych oraz działań służących podnoszeniu poziomu wiedzy i jakości życia.

II.

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” realizuje swoje cele poprzez:

 1. Promowanie celów i działań Fundacji oraz wartości, które leżą u podstaw podejmowanych działań;
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, artystycznej, wydawniczej;
 3. Współpracę z podmiotami trzecimi, w szczególności jednostkami administracji publicznej, placówkami naukowo – dydaktycznymi, organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi;
 4. Wspieranie finansowe, rzeczowe, organizacyjne działań związanych z realizacją celów Fundacji;
 5. Organizację wydarzeń związanych z realizacją celów Fundacji;
 6. Ustanawianie programów pomocy w zakresie określonym celami Fundacji, w tym programów stypendialnych, szkoleniowych, socjalnych;
 7. Nabywanie praw służących realizacji celów Fundacji, w szczególności własności rzeczy, nieruchomości i innych praw majątkowych;
 8. Tworzenie jednostek organizacyjnych powiązanych z Fundacją w zakresie prawem przewidzianym;
 9. Przyznawanie nagród, odznak, medali i innych wyróżnień osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji;
 10. Uczestniczenie w konsultacjach aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Fundacji;
 11. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie oraz uczestniczenie w innych działaniach związanych z realizacją celów Fundacji;
 12. Inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych.
 13. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo pożarowe;
 14. Wspieranie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych;
 15. Prowadzenie działalności badawczej: wspieranie organizacyjne i finansowe programów badawczych, konferencji i publikacji;
 16. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego;
 17. Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pożytku publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom lub innym podmiotom i osobom, które realizują zadania związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą;
 18. Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia, szpitalom lub innym podmiotom i osobom, które realizują zadania związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą;
 19. Działania na rzecz ochrony środowiska;
 20. Realizację własnych projektów.

Główne działania Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” w 2016 roku skupiły się na przyznawaniu środków finansowych dla podmiotów, które występowały o wsparcie. Zarząd Fundacji dysponował środkami finansowymi w oparciu o zatwierdzony przez Radę Fundacji Plan Merytoryczny i Plan Finansowy Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” na rok 2016 (Uchwała Nr 10/2016 Rady Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” z dnia 22 lutego 2016 roku).

Wnioski o wsparcie finansowe rozpatrywane były przez Zarząd Fundacji w oparciu o „Zasady udzielania wsparcia w formie darowizny przez Fundację Grupy PERN – „Przyjaźń” w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr 5/2014 Zarządu Fundacji z dnia 27.02.2014 roku (zatwierdzone przez Radę Fundacji Uchwałą Nr 5/2014  z dnia 10.03.2014 roku), zmienione Uchwałą Nr 51/2014 Zarządu Fundacji z dnia 06.10.2014 roku (zmiana zatwierdzona przez Radę Fundacji Uchwałą Nr 12/2014
z dnia 05.11.2014 roku). W roku 2016 Zarząd Fundacji nie dokonywał zmian ww. Zasad.

III.

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV.

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI

Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania o numerach od 1 do 25

V.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ (NP. SPADEK, ZAPIS, DAROWIZNA, ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH, W TYM Z BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY), ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ; JEŻELI PROWADZONO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, WYNIK FINANSOWY TEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” w 2016 roku:

 • nie uzyskała przychodów z działalności statutowej,
 • nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” realizując cele statutowe, zawarła w 2016 roku 14 umów darowizn środków finansowych na łączną kwotę  516 477,14 zł.

VI.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:

 1. REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH
 2. ADMINISTRACJĘ (CZYNSZE, OPŁATY TELEFONICZNE, POCZTOWE ITP.)
 3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
 4. POZOSTAŁE KOSZTY

Koszty poniesione przez Fundację Grupy PERN – „Przyjaźń” na:

 • realizację celów statutowych: 491 462,08 zł
 • administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 222,00 zł
 • działalność gospodarczą: nie dotyczy
 • pozostałe koszty: 833,32 zł

Dane o:

 • liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
  i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” nie zatrudnia pracowników.

 • łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

W związku z pkt 1 – nie dotyczy.

 • wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:

Członkowie organów Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” zgodnie ze Statutem Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

 • wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” nie ma zawartych umów zlecenia.

 • udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości,
  ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” nie udzialała pożyczek pieniężnych.

 • kwotach ulokowanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” lokowała w ciągu roku wolne środki na krótkoterminowych lokatach bankowych. Na dzień 31.12.2016 roku Fundacja posiadała środki pieniężne w kwocie 74 454,26 zł , które znajdowały się na rachunku bieżącym w BZ WBK SA.

 • wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń”  nie nabywała obligacji oraz nie obejmowała udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

 • nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń”  nie nabywała nieruchomości.

 • nabytych pozostałych środkach trwałych:

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń”  nie nabywała innych środków trwałych.

 • wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

aktywa – 74 454,26 zł (środki pieniężne na rachunkach bankowych),

zobowiązania –162,50 zł.(z tytułu niezwróconych opłat pocztowych Członkowi Zarzadu Fundacji)

VIII.

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI

Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).

IX.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH,
A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH

 • Dochody osiągnięte przez Fundację Grupy PERN – „Przyjaźń, zostały w całości przeznaczone na cele statutowe Fundacji i na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym
  od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1888 ze zm.) są zwolnione z podatku.
 • Fundacja Grupy PERN – „Przyjaźń” złoży w terminie do Urzędu Skarbowego zeznanie
  o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – CIT 8 i CIT 8/0.

W 2016 roku w Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” nie była przeprowadzona kontrola.

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!