Status prawny

PERN Spółka akcyjna
PERN S.A. jest wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069559 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
REGON: 000044641
NIP: 774 – 00 – 03 – 097

Kapitał Zakładowy spółki wynosi 1.235.977.500,00 złotych (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i podzielony jest na 123.597.750 (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) imiennych akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.

PERN S.A. prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od 1 stycznia 1999 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego działającego pod nazwą Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”.

Spółka działa na podstawie: ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zmianami) oraz Statutu.


Ostatnio zmodyfikowany: 7 grudnia 2017 - 15:01

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!