Baza Gdańsk

Informacje dla mieszkańców, terenowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów, które mogą zostać dotknięte skutkami awarii przemysłowej w Bazie Gdańsk PERN S.A.

I. OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD

 

Nazwa prowadzącego zakład PERN S.A.
Nazwa zakładu Baza Gdańsk
Adres siedziby prowadzącego zakład 09-410 Płock ul. Wyszogrodzka 133
Adres zakładu 80-635 Gdańsk ul. Kępna 16
Prowadzący Zakład Prezes Zarządu PERN S.A.
Kierujący Zakładem Koordynator Bazy Gdańsk
Telefon Biura Zarządu +48 24 266 22 11
Fax Biura Zarządu +48 24 266 23 61
Telefon Kierującego Zakładem +48 58 320 93 33
Fax Kierującego Zakładem +48 58 320 93 90
Strona WWW www.pern.pl
e-mail
NIP 7740003097
REGON 000044641

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

Stanowisko Rzecznik Prasowy PERN S.A.
Telefon kontaktowy +48 24 266 22 11

 

II. PROWADZĄCY ZAKŁAD INFORMUJE, ŻE BAZA ADAMOWO PODLEGA PRZEPISOM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Zakład Baza Gdańsk został sklasyfikowany, jako zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (dalej ZDR), w związku z czym Prowadzący Zakład oświadcza, iż dokonał właściwego zgłoszenia zakładu, sporządził dla zakładu program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym oraz raport o bezpieczeństwie, a także nadzoruje i na bieżąco analizuje aktualność powyższych dokumentów.

III. OPIS DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

Podstawowa działalność Spółki to eksploatacja sieci rurociągów transportujących ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. PERN S.A. przyjmuje, magazynuje, wydaje i przetłacza ropę naftową. Na terenie Bazy Gdańsk magazynowanie odbywa się w 20 zbiornikach o pojemności od 50.000 m³ do 100.000 m³. Zbiorniki zaprojektowano jako stalowe, naziemne, z dachem pływającym, wyposażone w systemy nadzorujące poziom napełnienia i temperatury ropy, czujniki atmosfery wybuchowej, a także systemy przeciwpożarowe i rozwiązania zapobiegające niekontrolowanemu rozlewowi, w postaci szczelnych obwałowań lub dodatkowych ścian osłonowych.

Ropa naftowa przyjmowana jest do Bazy Gdańsk rurociągiem:

 • od strony południowej z Bazy Miszewko Strzałkowskie ,
 • od strony północnej ze zbiornikowców w porcie północnym oraz z Terminala Naftowego Gdańsk.

Baza Gdańsk przesyła ropę naftową rurociągami:

 • do Bazy Miszewko Strzałkowskie PERN A.
 • do rafinerii Grupy Lotos S.A , Naftoportu i  Terminala Naftowego Gdańsk.

Rurociągi technologiczne oraz armaturę na terenie Bazy Gdańsk, zaprojektowano jako podziemne i nadziemne instalacje technologiczne, wyposażone w system automatycznego sterowania zasuwami   i pompami bezpośrednio z budynku operatorni.

Charakter prowadzonej działalności zakładu wg PKD:

Podstawowa działalność:

 • 49.50.B, Transport rurociągowy pozostałych towarów (w szczególności usługi transportowe ropy naftowej i jej produktów),

Pozostała działalność:

 • 52.10.B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 • 42.21.Z, Roboty związanie z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 42.22.Z, Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • 46.71.Z, Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
 • 71.20.B, Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • 61.10.Z, Działalność w zakresie komunikacji przewodowej,
 • 52.24.A, Przeładunek towarów w portach morskich,
 • 52.24.C, Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
 • 77.39.Z, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Na terenie Bazy Gdańsk zlokalizowana jest Zakładowa Straż Pożarna, która utrzymuje w sprawności urządzenia przeciwpożarowe i przeciwpożarowe systemy zabezpieczeń, a także prowadzi bieżący nadzór i asekurację podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych.

IV. CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH DECYDUJĄCYCH O ZALICZENIU ZAKŁADU DO ZAKŁADU O DUŻYM RYZYKU, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH NAZW LUB KATEGORII ORAZ ZAGROŻEŃ JAKIE POWODUJĄ

Rodzaj składowanych substancji niebezpiecznych oraz ich parametry fizykochemiczne, pożarowe          i toksyczne:

 • Rodzaj: Ropa naftowa
 • Klasyfikacja: Skrajnie łatwopalna ciecz
 • Ilościowa wartość progowa klasyfikująca zakład do grupy ZDR: > 50 Mg
 • Charakterystyka fizykochemiczna, pożarowa i toksyczna:
 • Klasa bezpieczeństwa pożarowego: I (temperatura zapłonu ˂ 210C)
 • Kategoria zagrożenia pożarowego: P5a Ciecze łatwopalne:
  • kategoria 1 – substancja skrajnie łatwopalna
 • Gęstość par: cięższe od powietrza
 • Ciężar właściwy: 0,86 g/cm3
 • Temperatura zapłonu: > – 300C
 • Temperatura samozapłonu: > 2500C
 • Dolna granica wybuchowości: 1,5% obj.
 • Górna granica wybuchowości: 9,5% obj.
 • Klasyfikacja ropy naftowej (zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 – CLP)
Zagrożenia Klasyfikacja Oznakowanie
wynikające z właściwości fizykochemicznych: Substancje ciekłe łatwopalne: Flam. Liq. 1 (H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary) GHS02
dla człowieka: Zagrożenie spowodowane aspiracją: Asp. Tox. 1 (H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią).

Rakotwórczość: Carc. 1B (H350 Może powodować raka).

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Eye Irrit. 2 (H319 Działa drażniąco na oczy).

Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie: STOT SE 3 (H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy).

Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie: STOT wielokrotne narażenie: STOT RE 2 (H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia).

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

GHS07

GHS08

dla środowiska: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Aquatic Chronic 3 (H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki). GHS09

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary,

H350 Może powodować raka,

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią,

H319 Działa drażniąco na oczy,

H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy,

H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia,

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry,

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie:

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności,

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni – Palenie wzbronione,

P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej,

P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy,

Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie:

P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza,

Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie:

P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

V. SCENARIUSZE AWARYJNE I ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE

Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu Baza Gdańsk, której skutki mogą dotknąć mieszkańców dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie, jest bardzo małe. Wszystkie zbiorniki magazynowe zostały zabezpieczone przed tworzeniem się w ich otoczeniu atmosfer wybuchowych oraz przed niekontrolowanym rozlewem, a także wyposażone są w odpowiednie instalacje przeciwpożarowe, na wypadek zaistnienia takiego zdarzenia. Z uwagi na wskazane powyżej właściwości fizyko-chemiczne ropy naftowej, nie można jednak całkowicie wykluczyć skutków ewentualnej awarii przemysłowej.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia i mogące oddziaływać na najbliższe otoczenie zakładu.

 Lp. Nazwa zagrożenia* Skutki**
1. duży pożar na terenie zakładu możliwość przeniesienia zadymienia w kierunku siedziby/miejsca zamieszkania
2. rozlewisko spowodowane awarią rurociągu technologicznego możliwość skażenia gruntu

*     wybuch, pożar, działanie toksyczne dla środowiska (człowieka), działanie rakotwórcze itp.

**   skażenie środowiska, zatrucia, poparzenia itp.

Skutki wskazanego powyżej pożaru, powinny ograniczyć się jedynie do możliwości przeniesienia zadymienia w kierunku okolicznych zabudowań.

 

Należy dodać, że pióropusz dymu o ciemnej barwie będzie się przemieszczał zgodnie z kierunkiem wiatru, a zasięg zadymienia zależeć będzie od aktualnych warunków meteorologicznych, jednak nie przekroczy on kilku kilometrów. Zadymienie wychodzące poza teren Bazy Gdańsk nie niesie poważnych zagrożeń ekologicznych, możliwe są jednak następujące skutki:

 • spowodowanie przejściowego zagrożenia dla zdrowia ludności z powodu wdychania produktów niezupełnego i niecałkowitego spalania. Skala zjawiska może być na tyle intensywna, że niezbędna okaże się czasowa ewakuacja,
 • skażenie powierzchniowe roślinności (drzewa, trawy, uprawy roślinne) produktami niecałkowitego spalania. Będzie ono tym większe, im roślinność będzie bliżej źródła pożaru. Obszar tego rodzaju szczególnego narażenia nie będzie większy niż 2 – 3 km od miejsca pożaru,
 • w określonych, niekorzystnych, warunkach pogodowych (brak wiatru, mgła, opady atmosferyczne) produkty niecałkowitego spalania mogą opaść na powierzchnię wód.

Skutki rozlewiska spowodowanego rozszczelnieniem rurociągów technologicznych na terenie Bazy Gdańsk, mogą prowadzić do skażenia gruntu lub wód gruntowych.

Aby zapobiec skutkom potencjalnej awarii przemysłowej PERN S.A. stosuje odpowiednią konstrukcję zbiorników oraz techniczne i organizacyjne środki zapobiegawcze:

 • Stosowanie na zbiornikach magazynowych dachów pływających, minimalizuje możliwość powstania atmosfery wybuchowej,
 • Monitorowanie poziomu ropy naftowej w zbiornikach, zabezpiecza zbiorniki przed przepełnieniem i przelaniem,
 • Kontrola stanu dna zbiorników, zabezpiecza przed przenikaniem ropy naftowej do gruntu i wód gruntowych,
 • Wyposażenie zbiorników w stałe urządzenia gaśnicze, zapewnia możliwość natychmiastowego uruchomienia akcji gaśniczej,
 • Opracowanie właściwych procedur i instrukcji technologicznych, zapewnia bezawaryjne prowadzenie procesu technologicznego.
VI. DZIAŁANIA, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII

W przypadku wystąpienia awarii zostaną uruchomione siły i środki Zakładowej Straży Pożarnej PERN S.A. oraz powiadomione jednostki ratownicze Państwowej Straży Pożarnej oraz inne siły i środki przewidziane w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym a jeśli to konieczne informacja                   o zdarzeniu zostanie przekazana przez Starszego Zmiany Bazy Gdańsk do:

1)    Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku, tel. 58 302 32 32.

W zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków PERN S.A. współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo:

 • Państwową Strażą Pożarną,
 • Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska,
 • i innymi: Zakładowymi Strażami Pożarnymi, Policją, Pogotowiem Ratunkowym.
VII. SPOSOBY OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Sygnały alarmowe, jakie zostaną rozgłoszone na terenie Bazy Gdańsk w przypadku wystąpienia pożaru zbiornika magazynowego ropy naftowej lub rozlewiska dużych rozmiarów:

Lp. Rodzaj alarmu Sposób ogłoszenia alarmów
Akustyczny system alarmowy Środki masowego przekazu
1. Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny

– modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut

Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm pożarowy dla Bazy Gdańsk
2. Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny

– ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut

Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm pożarowy dla Bazy Gdańsk

Sygnał alarmowy rozgłaszany będzie poprzez:

 • 2 syreny alarmowe: na budynku Strażnicy ZSP oraz budynku operatorni.

Komunikaty ostrzegawcze, jakie zostaną rozgłoszone na terenie miasta Gdańsk w przypadku wystąpienia pożaru zbiornika magazynowego ropy naftowej lub rozlewiska dużych rozmiarów, zaistniałego na terenie Bazy Gdańsk:

Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatów
Akustyczny system alarmowy Środki masowego przekazu
1. Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska   Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Komunikat … w Gdańsku z dnia … godz. …, dotyczący awarii w Bazie Gdańsk PERN S.A. UWAGA MIESZKAŃCY! W dniu dzisiejszym około godz. … nastąpił …………………………..

W związku z silnym wiatrem ……………….…. występuje zagrożenie dla mieszkańców dzielnicy……….……………… (Krakowiec-Górki Zachodnie). Nakazuję, aby mieszkańcy ewakuowali się w kierunku: …………..……………………………………….….(PZB)

2. Odwołanie komunikatu   Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu na terenie Bazy Gdańsk

Sygnał alarmowy rozgłaszany będzie poprzez:

 • urządzenia nagłaśniające,
 • lokalne stacje telewizyjne i radiowe,
 • stronę internetową Urzędu Miasta Gdańsk,
 • inne służby lokalne i ratownicze.

Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych (PZB):

Wg wytycznych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBÓW OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ ZOSTAŁY UZGODNIONE Z ORGANAMI PAŃSTWOWEJ STRAŻY  POŻARNEJ.

 

VIII. ZASADY OGÓLNE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA OSTRZEŻENIA

 1. Pozamykać okna i drzwi w pomieszczeniach,
 2. Przełączyć radioodbiornik lub odbiornik telewizyjny na lokalną stację,
 3. Osoby znajdujące  się  na  otwartej  przestrzeni w pobliżu Zakładu:
  • nie zbliżać się do terenu Zakładu,
  • oddalić się od terenu Zakładu udając się prostopadle do kierunku wiatru,
 4. Osoby znajdujące się w pojazdach samochodowych w pobliżu Zakładu:
  • nie tarasować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,
  • w miarę możliwości oddalić się od terenu Zakładu,
 5. W przypadku ogłoszenia alarmu lub ewakuacji przez lokalne służby:
  • dostosować się do ich poleceń.

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI

 1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie:
  • zamknąć zawór gazu w mieszkaniu,
  • odciąć dopływ wody do mieszkania,
  • osoby niepełnoletnie wyposażyć w tabliczki identyfikacyjne,
  • zabrać ze sobą dokument tożsamości,
  • pozamykać okna i drzwi w swoich domach,
  • udać się w miejsce wskazane przez władze lokalne (PZB).
 2. Wykonywać polecenia osób przeprowadzających ewakuację.
 3. Inne:
  • pomoc w zakresie wyżywienia i zakwaterowania można uzyskać w miejscu czasowej ewakuacji,
  • powrót mieszkańców przewiduje się po ustaniu zagrożenia.

W czasie ewakuacji zachowaj szczególną ostrożność.

Pamiętaj akcja ratownicza trwa!

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNO-RATOWNICZYCH
NAZWA JEDNOSTKI ADRES NUMERY ALARMOWE UWAGI
Państwowa Straż Pożarna Gdańsk

ul. Siennicka 30/40

998

112

Najbliższa terenowo jednostka org. PSP JRG 2
Zakładowa Straż Pożarna PERN S.A. Baza Gdańsk

ul. Kępna 16

(58) 320 93 61
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Gdańsk

ul. Sosnowa 2

(58) 347 78 04 Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP dyżur 24h
Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Gdańsk

ul. Beniowskiego 7

(58) 511 13 00

Fax. (58) 554 29 66

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP dyżur 24h
Policja 997, 112
Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Pogotowie Energetyczne 991
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku (58) 302 32 32

Wersja wydrukowana jest tylko wersją informacyjną. Obowiązujący dokument dostępny jest w siedzibie zakładu Baza Gdańsk oraz udostępniony na stronie internetowej PERN S.A. – www.pern.pl, w zakładce Bezpieczeństwo.


Informacja dla mieszkańców – Baza Gdańsk

PERN S.A.