Baza Miszewko Strzałkowskie

Informacje dla mieszkańców, terenowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów, które mogą zostać dotknięte skutkami awarii przemysłowej w Bazie Miszewko Strzałkowskie PERN S.A.

I. OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD

 

Nazwa prowadzącego zakład PERN S.A.
Nazwa zakładu Baza Miszewko Strzałkowski
Adres siedziby prowadzącego zakład 09-410 Płock ul. Wyszogrodzka 133
Adres zakładu 09-472 Słupno
Prowadzący Zakład Prezes Zarządu PERN S.A.
Kierujący Zakładem Koordynator Bazy Miszewko Strzałkowskie
Telefon Biura Zarządu +48 24 266 23 00 Centrala PERN
Fax Biura Zarządu +48 24 266 22 03
Telefon Kierującego Zakładem +48 24 266 33 20
Strona WWW www.pern.pl
e-mail
NIP 7740003097
REGON 000044641

 

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

Stanowisko Rzecznik Prasowy PERN S.A.
Telefon kontaktowy +48 24 266 23 00 Centrala PERN

 

II. PROWADZĄCY ZAKŁAD INFORMUJE, ŻE BAZA MISZEWKO STRZAŁKOWSKIE PODLEGA PRZEPISOM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Zakład Baza Miszewko Strzałkowskie został sklasyfikowany, jako zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (dalej ZDR), w związku z czym Prowadzący Zakład oświadcza, iż dokonał właściwego zgłoszenia zakładu, sporządził dla zakładu program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym oraz raport o bezpieczeństwie, a także nadzoruje i na bieżąco analizuje aktualność powyższych dokumentów.

III. OPIS DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

Podstawowa działalność Spółki to eksploatacja sieci rurociągów transportujących ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. PERN S.A. przyjmuje, magazynuje, wydaje i przetłacza ropę naftową. Na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie magazynowanie odbywa się w zbiornikach o pojemności od 32.000 m³ do 100.000 m³. Zbiorniki zaprojektowano jako stalowe, naziemne, z dachem pływającym, wyposażone w systemy nadzorujące poziom napełnienia i temperatury ropy, czujniki atmosfery wybuchowej, a także systemy przeciwpożarowe i rozwiązania zapobiegające niekontrolowanemu rozlewowi, w postaci szczelnych obwałowań lub dodatkowych ścian osłonowych.

Ropa naftowa przyjmowana jest do Bazy Miszewko Strzałkowskie rurociągami:

 • od strony wschodniej z terytorium Białorusi poprzez Bazę Adamowo PERN S.A.,
 • od strony północnej z Naftoportu, Terminala Naftowego Gdańsk PERN S.A. oraz Bazy Gdańsk PERN S.A..

Baza Miszewko Strzałkowskie przesyła ropę naftową rurociągami:

 • do PKN ORLEN S.A. w Płocku,
 • w kierunku zachodniej granicy Państwa i dalej do Niemiec,
 • poprzez Bazę Gdańsk do rafinerii Grupy LOTOS S.A, Naftoportu oraz Terminala Naftowego Gdańsk.

Rurociągi technologiczne oraz armaturę na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie, zaprojektowano jako podziemne i nadziemne instalacje technologiczne, wyposażone w system automatycznego sterowania zasuwami i pompami bezpośrednio z budynku operatorni, a agregaty pompowe wyposażono w monitoring atmosfery wybuchowej.

Charakter prowadzonej działalności zakładu wg PKD:

Podstawowa działalność:

 • 50.B, Transport rurociągowy pozostałych towarów (w szczególności usługi transportowe ropy naftowej i jej produktów),

Pozostała działalność:

 • 10.B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 • 21.Z, Roboty związanie z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 22.Z, Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • 71.Z, Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
 • 20.B, Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • 10.Z, Działalność w zakresie komunikacji przewodowej,
 • 24.A, Przeładunek towarów w portach morskich,
 • 24.C, Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
 • 39.Z, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Na terenie zakładu zlokalizowana jest Zakładowa Straż Pożarna, która utrzymuje w sprawności urządzenia przeciwpożarowe i przeciwpożarowe systemy zabezpieczeń, a także prowadzi bieżący nadzór i asekurację podczas prowadzenia procesów technologicznych.

IV. CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH DECYDUJĄCYCH O ZALICZENIU ZAKŁADU DO ZAKŁADU O DUŻYM RYZYKU, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH NAZW LUB KATEGORII ORAZ ZAGROŻEŃ JAKIE POWODUJĄ

Rodzaj składowanych substancji niebezpiecznych oraz ich parametry fizykochemiczne, pożarowe i toksyczne:

 • Rodzaj: Ropa naftowa
 • Klasyfikacja: Skrajnie łatwopalna ciecz
 • Ilościowa wartość progowa klasyfikująca zakład do grupy ZDR: > 50 Mg
 • Charakterystyka fizykochemiczna, pożarowa i toksyczna:
 • Klasa bezpieczeństwa pożarowego: I (temperatura zapłonu < 210C)
 • Kategoria zagrożenia pożarowego: P5a Ciecze łatwopalne:
  • kategoria 1 – substancja skrajnie łatwopalna
 • Gęstość par: cięższe od powietrza
 • Ciężar właściwy: 0,89 g/cm3
 • Temperatura zapłonu: > – 300C
 • Temperatura samozapłonu: > 2500C
 • Dolna granica wybuchowości: 1,5% obj.
 • Górna granica wybuchowości: 9,5% obj.
 • Klasyfikacja ropy naftowej (zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 – CLP)
Zagrożenia Klasyfikacja Oznakowanie
wynikające z właściwości fizykochemicznych: Substancje ciekłe łatwopalne: Flam. Liq. 1 (H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary) GHS02
dla człowieka: Zagrożenie spowodowane aspiracją: Asp. Tox. 1 (H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią).

Rakotwórczość: Carc. 1B (H350 Może powodować raka).

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Eye Irrit. 2 (H319 Działa drażniąco na oczy).

Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie: STOT SE 3 (H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy).

Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie: STOT wielokrotne narażenie: STOT RE 2 (H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia).

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

GHS07

GHS08

dla środowiska: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Aquatic Chronic 3 (H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki). GHS09

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary,

H350 Może powodować raka,

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią,

H319 Działa drażniąco na oczy,

H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy,

H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego

narażenia,

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry,

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie:

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności,

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni – Palenie wzbronione,

P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej,

P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy,

Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie:

P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza,

Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie:

P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

V. SCENARIUSZE AWARYJNE I ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE

Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu Baza Miszewko Strzałkowskie, której skutki mogą dotknąć mieszkańców Gminy Słupno, jest niewielkie. Wszystkie zbiorniki magazynowe zostały zabezpieczone przed tworzeniem się w ich otoczeniu atmosfer wybuchowych oraz przed niekontrolowanym rozlewem, a także wyposażone w odpowiednie instalacje przeciwpożarowe, na wypadek zaistnienia takiego zdarzenia. Z uwagi na wskazane powyżej właściwości fizyko-chemiczne ropy naftowej, nie można jednak całkowicie wykluczyć skutków ewentualnej awarii przemysłowej.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia i mogące oddziaływać na najbliższe otoczenie zakładu.

 Lp. Nazwa zagrożenia* Skutki**
1. duży pożar na terenie zakładu możliwość przeniesienia zadymienia w kierunku siedziby/miejsca zamieszkania
2. rozlewisko spowodowane awarią rurociągu technologicznego możliwość skażenia gruntu

*     wybuch, pożar, działanie toksyczne dla środowiska (człowieka), działanie rakotwórcze itp.

**   skażenie środowiska, zatrucia, poparzenia itp.

Skutki wskazanego powyżej pożaru, powinny ograniczyć się jedynie do możliwości przeniesienia zadymienia w kierunku okolicznych zabudowań.

Należy dodać, że pióropusz dymu o ciemnej barwie będzie się przemieszczał zgodnie z kierunkiem wiatru, a zasięg zadymienia zależeć będzie od aktualnych warunków meteorologicznych, jednak nie przekroczy kilkunastu kilometrów. Zadymienie nie niesie poważnych zagrożeń ekologicznych, możliwe są jednak następujące skutki:

 • spowodowanie przejściowego zagrożenia dla zdrowia ludności z powodu wdychania produktów niezupełnego i niecałkowitego spalania. Skala zjawiska może być na tyle intensywna, że niezbędna okaże się czasowa ewakuacja,
 • skażenie powierzchniowe roślinności (drzewa, trawy, uprawy roślinne) produktami niecałkowitego spalania. Będzie ono tym większe, im roślinność będzie bliżej źródła pożaru. Obszar tego rodzaju szczególnego narażenia nie będzie większy niż 2 – 3 km od miejsca pożaru,
 • w określonych, niekorzystnych, warunkach pogodowych (brak wiatru, mgła, opady atmosferyczne) produkty niecałkowitego spalania mogą opaść na powierzchnię wód.

Skutki rozlewiska spowodowanego rozszczelnieniem rurociągów technologicznych na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie, mogą prowadzić do skażenia gruntu lub wód gruntowych.

Aby zapobiec skutkom potencjalnej awarii przemysłowej PERN S.A. stosuje odpowiednią konstrukcję zbiorników oraz techniczne i organizacyjne środki zapobiegawcze:

 • Stosowanie na zbiornikach magazynowych dachów pływających, minimalizuje możliwość powstania atmosfery wybuchowej,
 • Monitorowanie poziomu ropy naftowej w zbiornikach, zabezpiecza zbiorniki przed przepełnieniem i przelaniem,
 • Kontrola stanu dna zbiorników, zabezpiecza przed przenikaniem ropy naftowej do gruntu i wód gruntowych,
 • Wyposażenie zbiorników w stałe urządzenia gaśnicze, zapewnia możliwość natychmiastowego uruchomienia akcji gaśniczej,
 • Opracowanie właściwych procedur i instrukcji technologicznych, zapewnia bezawaryjne prowadzenie procesu technologicznego.
VI. DZIAŁANIA, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII

W przypadku wystąpienia awarii zostaną uruchomione siły i środki Zakładowej Straży Pożarnej PERN S.A. oraz powiadomione jednostki ratownicze Państwowej Straży Pożarnej, a jeśli to konieczne informacja o zdarzeniu zostanie przekazana przez Dyspozytora do:

1)    Wójta Gminy Słupno, tel. 24 2679560,

2)    Punktu Kontaktowego Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Słupno, tel. 728336798

3)    Sołtysa wsi Cekanowo, tel. +48 602 486 528

4)    Sołtysa wsi Miszewko Strzałkowskie, tel. +48 504 189 415

5)    Sołtysa wsi Mirosław, tel. +48 24 26 85 633

W zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków PERN S.A. współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo:

 • Państwową Strażą Pożarną,
 • Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska,
 • i innymi: Zakładowymi Strażami Pożarnymi, Policją, Pogotowiem Ratunkowym.
VII. SPOSOBY OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Sygnały alarmowe, jakie zostaną rozgłoszone na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie w przypadku wystąpienia pożaru zbiornika magazynowego ropy naftowej lub rozlewiska dużych rozmiarów:

Lp. Rodzaj alarmu Sposób ogłoszenia alarmów
Akustyczny system alarmowy Środki masowego przekazu
1. Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny

– modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut

Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm pożarowy dla Bazy Miszewko Strzałkowskie
2. Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny

– ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut

Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm pożarowy dla Bazy Miszewko Strzałkowskie

Sygnał alarmowy rozgłaszany będzie poprzez:

 • 3 syreny alarmowe: na budynku Strażnicy ZSP, Dyspozytorni oraz Operatorni Pomorskiej.

Komunikaty ostrzegawcze, jakie zostaną rozgłoszone na terenie Gminy Słupno w przypadku wystąpienia pożaru zbiornika magazynowego ropy naftowej lub rozlewiska dużych rozmiarów, zaistniałego na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie:

Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatów
Akustyczny system alarmowy Środki masowego przekazu
1. Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska   Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Komunikat Wójta Gminy w Słupnie z dnia … godz…, dotyczący awarii w Bazie Miszewko Strzałkowskie PERN S.A. UWAGA MIESZKAŃCY! W dniu dzisiejszym około godz…. nastąpił …………………………..

W związku z silnym wiatrem ……………….…. występuje zagrożenie dla mieszkańców sołectw/a ……….….. (Mirosław, Cekanowo, Miszewko Strzałkowskie). Nakazuję aby mieszkańcy ewakuowali się w kierunku: …………..……………………………………….….(PZB)

2. Odwołanie komunikatu   Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie

Sygnał alarmowy rozgłaszany będzie poprzez:

 • urządzenia nagłaśniające OSP Słupno,
 • lokalne stacje telewizyjne i radiowe,
 • stronę internetową Urzędu Gminy Słupno,
 • inne służby lokalne i ratownicze.

Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych (PZB):

Dla miejscowości Mirosław – świetlica wiejska w m. Mirosław (ewentualna dalsza ewakuacja do szkoły w m. Liszyno),

Dla miejscowości Cekanowo – Gminny Ośrodek Kultury w m. Cekanowo (ewentualna dalsza ewakuacja do szkoły w m. Słupno),

Dla miejscowości Miszewko Strzałkowskie – strażnica OSP w m. Miszewko Strzałkowskie (ewentualna dalsza ewakuacja do szkoły w m. Święcieniec).

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBÓW OSTRZEGANIA I POSTEPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ ZOSTAŁY UZGODNIONE Z ORGANAMI PAŃSTWOWEJ STRAŻY  POŻARNEJ.

 

VIII. ZASADY OGÓLNE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA OSTRZEŻENIA

 1. Pozamykać okna i drzwi w pomieszczeniach,
 2. Przełączyć radioodbiornik lub odbiornik telewizyjny na lokalną stację,
 3. Osoby znajdujące  się  na  otwartej  przestrzeni w pobliżu Zakładu:
  • nie zbliżać się do terenu Zakładu,
  • oddalić się od terenu Zakładu udając się prostopadle do kierunku wiatru,
 4. Osoby znajdujące się w pojazdach samochodowych w pobliżu Zakładu:
  1. nie tarasować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,
  2. w miarę możliwości oddalić się od terenu Zakładu,
 5. W przypadku ogłoszenia alarmu lub ewakuacji przez lokalne służby:
  1. dostosować się do ich poleceń.

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI

 1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie:
  • zamknąć zawór gazu w mieszkaniu,
  • odciąć dopływ wody do mieszkania,
 2. osoby niepełnoletnie wyposażyć w tabliczki identyfikacyjne,
 3. zabrać ze sobą dokument tożsamości,
 4. pozamykać okna i drzwi w swoich domach,
 5. udać się w miejsce wskazane przez władze lokalne (PZB).
 6. Wykonywać polecenia osób przeprowadzających ewakuację.
 7. Inne:
  • pomoc w zakresie wyżywienia i zakwaterowania można uzyskać w miejscu czasowej ewakuacji,
  • powrót mieszkańców przewiduje się po ustaniu zagrożenia.

W czasie ewakuacji zachowaj szczególną ostrożność.

Pamiętaj akcja ratownicza trwa!

 

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNO-RATOWNICZYCH
NAZWA JEDNOSTKI ADRES NUMERY ALARMOWE UWAGI
JRG Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej ul. Armii Krajowej 62

09-410 Płock

998

112

Najbliższa terenowo jednostka org. PSP
Zakładowa Straż Pożarna PERN S.A. Baza Miszewko Strzałkowskie tel. (24) 26 63 112
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ul. Wyszogrodzka 1a

09-402 Płock

tel. (24) 366-78-00

fax. (24) 366 78 50

Miejskie Stanowisko Kierowania – dyżur 24h
Gminny Punkt Kontaktowy ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

+48 728 336 798 Zarządzanie Kryzysowe Urzędu Gminy Słupno
Policja 997, 112
Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Pogotowie Energetyczne 991, (24) 3651010

Wersja wydrukowana jest tylko wersją informacyjną. Obowiązujący dokument dostępny jest w siedzibie zakładu Baza Miszewko Strzałkowskie oraz udostępniony na stronie internetowej PERN S.A. – www.pern.pl, w zakładce Bezpieczeństwo.


Informacja dla mieszkańców (ZDR) – Miszewko Strzałkowskie 22.01.2021

PERN S.A.