Baza Paliw nr 13 w Zawadówce

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce

DANE IDENTYFIKACYJNE ZAKŁADU

 

Nazwa prowadzącego zakład PERN S.A.
Adres siedziby Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock
Adres Biura ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefony 24 266 23 00; 22 860 74 01
Fax 24 266 22 03; 22 860 74 51
Strona WWW www.pern.pl
e-mail
NIP 774-00-03-097
REGON 000044641

Adres zakładu:

Nazwa Baza Paliw nr 13 w Zawadówce
Kierujący Zakładem Koordynator Bazy Paliw
Adres 22-363 Zawadówka, powiat chełmski, województwo lubelskie
Telefony 82 568 97 41
Fax 82 568 97 42
e-mail

Osoba udzielająca informacji:

Stanowisko Rzecznik Prasowy PERN S.A.
Telefon kontaktowy +48 24 266 23 00 Centrala PERN

 

1. Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), po zastosowaniu zasady sumowania zgodnie z pkt. 2 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia Baza Paliw nr 13 w Zawadówce spełnia kryteria zaliczające ją do zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Krajowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, ustanowione w ustawie Prawo ochrony środowiska, potwierdzają wdrożenie do prawodawstwa polskiego wymagań zawartych m.in. w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE (Seveso III), będącej podstawą regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Tym samym, na prowadzącym zakład spoczywają obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) w szczególności:

 • obowiązek ochrony środowiska przed awariami (art. 244 POŚ);
 • zapewnienie, aby zakład był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi i środowiska (art. 249 POŚ);
 • obowiązek zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz przekazania do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 250 POŚ);
 • obowiązek sporządzenia programu zapobiegania awariom, wdrażanego za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarzadzania zakładem (art. 251 POŚ),
 • obowiązek opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem (art. 252 POŚ),
 • obowiązek opracowania raportu o bezpieczeństwie, potwierdzającego, że zakład: jest przygotowany do stosowania programu zapobiegania awariom i do zwalczania awarii przemysłowych; spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa; zostały przeanalizowane możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i podjęto środki konieczne do zapobieżenia im; zostały zachowane zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowego projektowania, wykonania i utrzymywania instalacji, w tym magazynów, urządzeń z wyłączeniem środków transportu i infrastruktury, związanej z działaniem mogącym powodować ryzyko wystąpienia awarii; został opracowany wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, dostarczono komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, a także zawarto w nim niezbędne informacje do celów planowania i zagospodarowania przestrzennego (art. 253 POŚ),
 • obowiązek opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, zawierający w szczególności: zakładane działania służące ograniczeniu skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska; propozycje metod i środków służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii przemysłowej; informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej; przedstawianą społeczeństwu i właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, staroście, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta; wskazanie sposobów usunięcia skutków awarii przemysłowej i przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe – sposobów usunięcia zagrożenia dla zdrowia, ludzi i stanu środowiska; wskazanie sposobów zapobiegania transgranicznym skutkom awarii przemysłowej (art. 260 POŚ),
 • obowiązek dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu, a także do corocznego aktualizowania wykazu, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do końca stycznia roku następnego (art. 263 POŚ).
Zgodnie z intencją ustawodawcy wyżej wymienione obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład zostały zrealizowane, zaś dokumentacja wynikająca z ustawy Prawo ochrony środowiska – przekazana Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie. Potwierdzeniem dopełnienia powyższych obowiązków jest Decyzja administracyjna Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, wydana na podstawie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie zatwierdzająca zmieniony Raport o Bezpieczeństwie Bazy Paliw nr 13 w Zawadówce.
Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce, wg stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego, przekazywany jest właściwym miejscowo organom (tj. Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie) corocznie do końca stycznia roku następnego.
2. Opis działalności prowadzonej w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce 

Przedmiotem działalności Bazy Paliw nr 13 w Zawadówce jest:

 1. Składowanie w zbiornikach magazynowych i obrót olejem napędowym/olejem napędowym grzewczym.
 2. Składowanie zapasów obowiązkowych (oleju napędowego) w zbiornikach magazynowych.
 3. Przeładunek lądowy ciekłych produktów ropopochodnych za pomocą stacjonarnych urządzeń przeładunkowych z cystern kolejowych szerokotorowych do cystern kolejowych normalnotorowych oraz do cystern drogowych i odwrotnie.
 4. Przeładunek lądowy gazów skroplonych za pomocą stacjonarnych urządzeń przeładunkowych z cystern kolejowych szerokotorowych do cystern kolejowych normalnotorowych oraz do cystern drogowych i odwrotnie.

Instalacje technologiczne paliw ciekłych znajdujące się w Bazie Paliw nr 13 przystosowane są  do wykonywania następujących jednostkowych operacji logistycznych:

 • przyjmowania paliw z cystern kolejowych szerokotorowych i normalnotorowych do zbiorników magazynowych przy pomocy pomp znajdujących się w pompowni paliw,
 • magazynowania paliw w w/w zbiornikach magazynowych,
 • przetłaczania paliw pomiędzy w/w zbiornikami magazynowymi przy pomocy pomp znajdujących się w pompowniach paliw,
 • wydawania paliw ze zbiorników magazynowych do autocystern i cystern kolejowych szerokotorowych i normalnotorowych przy pomocy pomp znajdujących się w pompowniach paliw lub grawitacyjnie.

Instalacje przeładunkowe gazów płynnych przystosowane są do realizacji następujących logistycznych operacji jednostkowych:

 • przeładunek gazów ciekłych: propylen, butylen, mieszaniny węglowodorów tzw. LPG, propan, butan z cystern kolejowych szerokotorowych do cystern kolejowych normalnotorowych i odwrotnie,
3. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń jakie powodują

 

Lp. Nazwa substancji Rodzaj zagrożenia, kategoria i rodzaj
1. Propan-butan, Propan, Propylen, Butan, Butylen H220 – skrajnie łatwopalny gaz,

H280 – ogrzanie grozi wybuchem

2. Olej napędowy, Olej napędowy grzewczy H226–łatwopalna ciecz i pary/ Flam Liquid 3,

H304 – połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią,

H315 – działa drażniąco na skórę,

H332 – działa szkodliwie w następstwie wdychania,

H351 – podejrzewa się, że powoduje raka,

H373 – może spowodować uszkodzenie narządów (krew, grasica, wątroba) w następstwie długotrwałego lub powtarzalnego narażenia,

H411 – działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Substancje takie jak: Propan-butan, Propan, Propylen, Butan, Butylen to skrajnie łatwopalne, bezbarwne gazy przechowywane pod ciśnieniem. Z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. W wysokich stężeniach działają dusząco poprzez obniżenie stężenia cząsteczkowego tlenu, co może powodować śmierć. Kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia. Pary gazu są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi, w zagłębieniach terenu i w dolnych partiach pomieszczeń. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować w wyniku wzrostu ciśnienia na zasadzie zjawisk fizycznych. W środowisku pożaru wydzielają się tlenki węgla. Należy unikać wdychania produktów spalania, gdyż mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia.

Propan-butan stosowany jest jako gaz opałowy dla gospodarstw domowych, przemysłu i turystyki w systemie gazyfikacji bezprzewodowej i przewodowej, a także jako paliwo w pojazdach wyposażonych w silniki przystosowane do spalania paliwa LPG. Temperatura topnienia -187,7 do -105°C, temperatura wrzenia -42,07 do 6°C, temperatura samozapłonu 365°C, granice wybuchowości: 1,5 – 13,5% obj.

Propan – komponent paliwa LPG, półprodukt w zakładach przemysłu rafineryjnego. Temperatura topnienia/krzepnięcia -187,6 do -138,3°C, początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: – 161,48 do -0,5°C, temperatura zapłonu: -104 do -60°C, granice wybuchowości: 5-15% obj., temperatura samozapłonu: 287 do 537°C.

Propylen – jest wysoce reaktywny chemicznie. Stabilny w normalnych warunkach. Pod wpływem ogrzewania lub w kontakcie z katalizatorem ulega gwałtownej, silnie egzotermicznej polimeryzacji. Niekontrolowana polimeryzacja w zamkniętym zbiorniku lub naczyniu ciśnieniowym może przebiegać wybuchowo. Temperatura topnienia/krzepnięcia: -185, temperatura wrzenia -48°C, temperatura samozapłonu 460°C, granice wybuchowości: 2 – 11% obj.

Butylen – Stabilny w warunkach normalnych. Może gwałtownie reagować z substancjami utleniającymi. Temperatura topnienia/krzepnięcia: -185, temperatura wrzenia -6,2°C, temperatura samozapłonu 385°C, granice wybuchowości: 1,2 – 10,6% obj.

Butan – Wysokie stężenia gazu powoduje bóle i zawroty głowy, podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych i oczu; możliwe duszności i zaburzenia oddychania, zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia czynności serca i układu krążenia, przy bardzo wysokich stężeniach utrata przytomności. Temperatura topnienia/krzepnięcia -187,6 do -138,3°C, temperatura wrzenia -1°C, temperatura zapłonu -60°C, temperatura samozapłonu 430°C, granice wybuchowości: 1,5 – 8,5% obj.

Olej napędowy – paliwo do napędu silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie naziemnym. Jest to substancja łatwopalna, dla człowieka stwarza zagrożenia takie jak: toksyczność ostra – w następstwie wdychania; działanie żrące/ drażniące na skórę; połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią; podejrzewa się, że powoduje raka; może spowodować uszkodzenie narządów (krew, grasica, wątroba) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Jest to bezbarwna lub jasnożółta ciecz o charakterystycznym zapachu. Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowy, właściwości utleniające: nie jest utleniający. Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 175-180°C – początkowa temperatura wrzenia, 95% obj. destyluje do 360°C. Temperatura zapłonu >55°C. Gęstość par ok. 6 (powietrze=1), gęstość względna (w 15°C): 0,82 – 0,845 g/cm3. Temperatura samozapłonu >260°C. Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowy, właściwości utleniające: nie jest utleniający.

Olej napędowy grzewczy, olej gazowy – niespecyfikowany – substancja przeznaczona wyłącznie do celów opałowych. Jest substancją łatwopalną. Zagrożenia: podejrzewa się, że powoduje raka (skóra); działa szkodliwie w następstwie wdychania; działa drażniąco na skórę; połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią; może powodować uszkodzenie narządów (krew, grasica, wątroba) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie; działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. Jest to czerwona ciecz o nieokreślonym zapachu. Właściwości wybuchowe: w cząsteczce nie ma grup chemicznych związanych z właściwościami wybuchowymi; właściwości utleniające: na podstawie struktury chemicznej substancji (głównego składnika) nie wchodzi ona w reakcje egzotermiczne z materiałami łatwopalnymi. Początkowa temperatura wrzenia 160°C, zakres temperatur wrzenia 160-370°C, temperatura zapłonu >56°C, gęstość względna w 15°C 860 kg/m3; temperatura samozapłonu 255°C.

4. Informacje związane z charakterem zagrożenia poważną awarią z uwzględnieniem skutków dla ludzi i środowiska

Substancje znajdujące się w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce stwarzają przede wszystkim zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Ich pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W przypadku pożaru należy unikać wdychania produktów spalania, gdyż mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Szkodliwe oddziaływanie substancji możliwe jest wyłącznie podczas bezpośredniego kontaktu z nimi. Oznacza to, iż ewentualne oddziaływanie praktycznie nie dotyczy obszarów położonych poza Bazą Paliw nr 13 w Zawadówce.Substancje znajdujące się w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce stwarzają przede wszystkim zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Ich pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W przypadku pożaru należy unikać wdychania produktów spalania, gdyż mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Szkodliwe oddziaływanie substancji możliwe jest wyłącznie podczas bezpośredniego kontaktu z nimi. Oznacza to, iż ewentualne oddziaływanie praktycznie nie dotyczy obszarów położonych poza Bazą Paliw nr 13 w Zawadówce.Substancje znajdujące się w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce stwarzają przede wszystkim zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Ich pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W przypadku pożaru należy unikać wdychania produktów spalania, gdyż mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Szkodliwe oddziaływanie substancji możliwe jest wyłącznie podczas bezpośredniego kontaktu z nimi. Oznacza to, iż ewentualne oddziaływanie praktycznie nie dotyczy obszarów położonych poza Bazą Paliw nr 13 w Zawadówce.

Charakter awarii Potencjalne skutki awarii
Pożar Wpływa na zdrowie ludzi, środowisko i mienie bezpośrednio dotknięte przez ogień. Może wygenerować chmury dymu, które powodują problemy z oddychaniem, a w przypadku długotrwałego narażenia mogą doprowadzić do utraty przytomności lub zgonu (w szczególności w przestrzeniach zamkniętych).
Wybuch Wywołuje konsekwencje dla zdrowia ludzi, środowiska i mienia wynikające z wielkości nadciśnienia towarzyszącego wybuchowi a w niektórych przypadkach stanowi również zagrożenie wynikające z gęstości strumienia promieniowania termicznego w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wybuch w określonych warunkach może wywołać pożar (zależność wprost proporcjonalna od gęstości strumienia promieniowania termicznego i czasu oddziaływania.
Uwolnienie niebezpiecznych substancji lub ich mieszanin Rozprzestrzeniająca się chmura par/gazów stwarza zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. Chmura gazów przemieszczać się będzie zgodnie z kierunkiem wiatru, a stężenie substancji w powietrzu będzie malało wraz z oddalaniem się od źródła emisji. W przypadku napotkania źródła energii (bodźca energetycznego/efektywnego źródła zapłonu tj. mi.in: otwartego ognia, iskry elektrycznej) może dojść do zapłonu chmury palnych par/gazu, przebiegającego w formie deflagracji lub detonacji.

Uwolnienia substancji ciekłych stwarza zagrożenie dla środowiska, a w przypadku napotkania źródła energii, w określonych warunkach może doprowadzić do pożaru.

Zgodnie z przyjętą metodologią określania zagrożeń generowanych w terenowych jednostkach organizacyjnych PERN S.A., w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce, spośród najgroźniejszych, reprezentatywnych scenariuszy awarii wyróżnia się:
 • Rozładunek cystern kolejowych z olejem napędowym lub olejem opałowym – wyciek oleju napędowego do tacy z uszkodzonych: armatury, połączeń kołnierzowych osprzętu kolektorów spustowych lub z cysterny kolejowej połączony z pożarem cysterny i/lub pożarem (typu pool fire) paliwa rozlanego.
 • Transport materiałów niebezpiecznych (oleju napędowego i/lub gazu) na terenie zakładu (Bazy Paliw) – wyciek oleju napędowego z rozszczelnionej cysterny kolejowej poza frontem załadunkowo-rozładunkowym.
 • Magazynowanie oleju napędowego w zbiornikach magazynowych – wyciek oleju napędowego z uszkodzonego płaszcza, armatury zbiornika lub połączeń kołnierzowych osprzętu do szczelnej obudowy żelbetonowej połączony z pożarem na powierzchni całego zbiornika i obmurza.
 • Pompownia paliw (oleju napędowego) – awaria pompy technologicznej związana z suchobiegiem powodująca wyciek oleju napędowego na tacę połączony z pożarem paliwa.
 • Rurociągi technologiczne międzyobiektowe – rozszczelnienie rurociągów i/lub armatury technologicznej między obiektami powodujące zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego połączone z pożarem.
 • Załadunek oleju napędowego do cystern drogowych na froncie autocysternowym – pożar oleju napędowego na stanowisku nalewu autocysternowego w czasie pełnienia cysterny drogowej.
 • Przeładunek gazu pomiędzy cysternami kolejowymi – wyciek gazu z rozszczelnionej instalacji i armatury przeładunkowej cystern kolejowych połączony z pożarem (typu JetFire)
 • Przeładunek gazu pomiędzy cysternami kolejowymi – BLEVE. Wybuch cysterny kolejowej z gazem wskutek wielomiejscowego lub rozległego uszkodzenia cysterny. Przyczyna pierwotna fizyczna, wtórna rozgałęzione reakcje fizykochemiczne związane ze spalaniem się gazu w formie fireball.

Przeprowadzone analizy i oceny ryzyka nie wykazały ryzyka na poziomie tolerowanego warunkowo (tzw. TNA) a także nieakceptowalnego (tzw. NA) dla żadnego scenariusza.

W przypadku dwóch scenariuszy, odnoszących się do wybuchu typu BLEVE, obszary niebezpiecznego oddziaływania zjawisk towarzyszących poważnej awarii przemysłowej wykraczają poza teren zakładu (Bazy Paliw nr 13 w Zawadówce). Zagrożenie stanowi przede wszystkim moc strumienia promieniowania termicznego o wartościach wyższych bądź równych 12,5 kW/m2 (tj. w odległości dochodzącej do 208 m od miejsca wybuchu dla wartości 37,5 kW/m2, do 379 m dla wartości 12,5 kW/m2), traktowanych jako wystarczające do zapłonu drewna i materiałów celulozopochodnych, w tym drzew iglastych.
Spośród analizowanych scenariuszy awarii, najgroźniejsze w skutkach zdarzenie może wytworzyć falę ciśnieniową o wartości: 42 kPa w odległości do 9,1 m (poważne zniszczenia budynków i aparatury procesowej, powalenie dużych drzew); 14 kPa w odległości do 24,2 m (wartość nadciśnienia powoduje zniszczenie przyrządów w budynkach, w których dochodzi do wybuchu); 7 kPa w odległości do 44,6 m (wartość nadciśnienia powoduje zawalenie się dachu w budynkach o konstrukcji betonowej, w których dochodzi do wybuchu); 5 kPa w odległości do 60 m (wartość nadciśnienia powoduje ograniczone niewielkie zniszczenia, jest to również graniczna bezpieczna wartość dla budynku), 2 kPa w odległości do 109,6 m (dopuszczalna wielkość nadciśnienia fali uderzeniowej dla obiektów takich jak m.in.: obszar zabudowy zwartej, autostrada i droga o dużym natężeniu ruchu).

Największy zasięg potencjalnej strefy zagrożonej promieniowaniem cieplnym o wartościach 4 kW/m2, 12,5 kW/m2 i 37,5 kW/m2, wynosi odpowiednio: 584,9 m; 312,4 m i 126,1 m, może wystąpić w przypadku scenariusza 8 (RZA 8) (wybuch par wrzących cieczy na przykładzie LPG w cysternie kolejowej). W tym przypadku promieniowanie termiczne ograniczone zostało do czasu spalania w formie fire ball (kuli ognia), trwającego 11,7 sekundy. Dla powyższego przypadku strefy oddziaływania promieniowania termicznego stanowiącego zagrożenie poparzeniami (1% poparzeń) populacji wynoszą: 470,8 m – możliwe poparzenia I stopnia, 293,9 m – możliwe poparzenia II stopnia i 283,1 m – możliwe poparzenia III stopnia.

W przypadku wystąpienia awarii z poziomu zakładu podjęte zostaną środki bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem pożaru, ograniczaniem skutków awarii i minimalizowaniem zagrożeń związanych z jego rozprzestrzenianiem w zakładzie i poza jego granicami. W ramach w/w środków do najistotniejszych zalicza się: alarmowanie Zakładowej Grupy Ratowniczej przygotowanej do zwalczania pożaru i reagowania na zagrożenia, zakładowej służby ochrony, uruchomienie stałych urządzeń gaśniczych na pianę ciężką, uruchomienie stałych urządzeń zraszaczowych zabezpieczających, uruchomiona zostanie pompownia przeciwpożarowa zasilająca urządzenia oraz hydranty wodne i pianowe w zakładzie i zwiększająca ciśnienie w sieciach obwodowych, uruchomiona zostanie odpowiednia procedura związana z natychmiastowym wyłączeniem pomp i innych urządzeń, które swoją pracą mogłyby przyczynić się eskalacji zagrożenia. Przekazany zostanie meldunek i informacja o zdarzeniu do właściwej miejscowo PSP i WIOŚ a w razie potrzeby zadysponowana zostanie także Zakładowa Straż Pożarna PERN S.A

Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka uwzględniającej, oprócz skutków, prawdopodobieństwo wystąpienia i niezależne warstwy zabezpieczeń uznaje się, że Baza Paliw nr 13 w Zawadówce jest zakładem bezpiecznym, albowiem wszystkie wartości ryzyka zredukowanego znajdują się w obszarze ryzyka akceptowalnego (co wykazane zostało w Programie Zapobiegania Awariom).

Prowadzący zakład dołożył wszelkich starań, aby zakład zaliczony do kategorii zakładów dużego ryzyka – tj. Baza Paliw nr 13 w Zawadówce, pomimo stosunkowo dużych ilości magazynowanych paliw (substancji niebezpiecznych, o ilości przekraczającej wartości progowe dla ZDR) w jak najmniejszym stopniu wpływał na zagrożenia bezpieczeństwa właściwej miejscowo społeczności lokalnej. Przeprowadzona, gruntowna analiza zagrożeń możliwych do wystąpienia na terenie BP nr 13 oraz rozwinięte, szczegółowe analizy zdarzeń reprezentatywnych (awarii) potwierdzają, że zakład – Baza Paliw nr 13 w Zawadówce nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców okolic przedmiotowej Bazy Paliw (w tym miejscowości Zawadówka, Chełm). Zastosowane rozwiązania techniczne, systemowe i organizacyjne oraz ustawicznie podnoszona świadomość zagrożeń – wśród pracowników zatrudnionych w BP nr 13 w Zawadówce umożliwiła sprowadzenie ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej (ryzyko pierwotne) do poziomu powszechnie akceptowalnego (ryzyko zredukowane).

Podsumowując, najbliżej położone zabudowania (w tym osoby), obiekty użyteczności publicznej, inne zakłady przemysłowe, ośrodki edukacyjne (jednostki organizacyjne oświaty), ośrodki pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i instytucje służące społeczeństwu – nie mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii, ponieważ zagrożenie możliwe do wystąpienia na terenie Bazy Paliw nr 13 w Zawadówce nie obejmują ich swoim zasięgiem.

5. Sposoby ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Na ternie Bazy Paliw nr 13 w Zawadówce alarmowanie odbywa się przy użyciu syren alarmowych, wewnętrznej sieci łączności telefonicznej, urządzeń zapewniających łączność ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz łączności radiowej i łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej (wyłącznie z wyznaczonych miejsc).

Ostrzeganie o zaistniałej awarii rozpoczyna się praktycznie w chwili zauważenia przez dowolnego pracownika lub inną osobę przebywającą na terenie bazy paliw lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie awarii lub sytuacji mogącej spowodować awarię (wyciek, pożar lub inne miejscowe zagrożenie) instalacji technologicznej, magazynowej lub środka transportu służącego do przewozu paliw płynnych. Ostrzeganie to w pierwszej kolejności dotyczyć będzie osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie zaistniałego zdarzenia, które alarmowane będą ustnie.

W przypadku wystąpienia pożaru, wybuchu, wycieku albo innego zagrożenia dla osób, mienia lub środowiska alarm o zagrożeniu w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce ogłaszany jest przez syreny alarmowe sygnałem przerywanym (modulowanym) trwającym 3 minuty, natomiast odwołanie alarmu dźwiękiem ciągłym trwającym 3 minuty (dla odróżnienia od alarmu próbnego lub związanego z prowadzonymi ćwiczeniami, którego długość nie przekracza kilkunastu do kilkudziesięciu sekund).

WAŻNE: sygnał dźwiękowy alarmowy informuje o każdym zdarzeniu wymagającym ewakuacji osób, nie musi oznaczać zaistnienia awarii przemysłowej stwarzającej zagrożenie dla okolicznej społeczności.

RODZAJ ALARMU SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMÓW
Akustyczny system alarmowy Środki masowego przekazu
Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm pożarowy dla Bazy Paliw nr 13 w Zawadówce

Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk w okresie trzech minut Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm pożarowy dla Bazy Paliw nr 13 w Zawadówce

Równocześnie prowadzone są czynności związane z pośrednim jak też bezpośrednim sposobem informowania społeczeństwa. Koordynator Bazy Paliw lub osoba go zastępująca korzystając z dostępnych środków (samochód/telefon) powiadamia osoby zamieszkałe w bezpośrednim sąsiedztwie Bazy o zaistniałym zdarzeniu. Jednocześnie za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Chełmie informacja zostaje przekazana pozostałym mieszkańcom poprzez:

 • Informacje podane w lokalnej rozgłośni radiowej;
 • Informacje podane za pośrednictwem urządzeń zainstalowanych na środkach transportu Straży Miejskiej;
 • Informacje umieszczone na stronach internetowych Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
Po godzinach pracy Wydziału informację odbiera Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego za pośrednictwem KM PSP w Chełmie.
Po ogłoszeniu alarmu wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia obowiązane są podporządkować się poleceniom wydawanym przez kierującego działaniami z zakresu zwalczania zagrożenia i ewakuacji pracowników, a po przyjeździe zewnętrznych jednostek ochrony przeciwpożarowej – Kierującemu Działaniami Ratowniczymi. Decyzję o ewentualnej ewakuacji okolicznych mieszkańców podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.
Jeśli zachodzi potrzeba komunikaty dla społeczeństwa mogą być podawane przez Państwową Straż Pożarną, Policję, a także organy właściwe do spraw zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chełmie, Urzędu Miasta w Rejowcu oraz Urzędu Gminy w Chełmie za pośrednictwem własnych urządzeń lub za pośrednictwem środków masowego przekazu.
UWAGA: Syreny alarmowe podlegają również okresowym kontrolom i sprawdzeniom poprawności działania. Alarmy próbne i sprawdzające nie podlegają wcześniejszym zgłoszeniom do właściwych terytorialnie organów administracji publicznej.
Właściwe terytorialnie organy administracji publicznej mogą we własnym zakresie podejmować decyzje o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu. W przypadku każdego alarmu należy bezwzględnie podporządkować się służbom porządkowym, w szczególności Kierującemu Działaniami Ratowniczymi z ramienia Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. Poglądowy schemat alarmowania i przekazywania informacji o zdarzeniu przedstawia rysunek poniżej. Linie ciągłe oznaczają obligatoryjny przepływ informacji, linie przerywane obrazują komunikację warunkową – fakultatywny przepływ informacji (tj. w zależności od rodzaju zdarzenia i oceny kierującego zakładem). Służby, inspekcje i straże porozumiewają się pomiędzy sobą na podstawie odrębnych regulacji (telefonia komórkowa, łączność radiowa, np. kanał dowodzenia i współdziałania, grupa „ratunek” lub inny sposób).

 

6. Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie Bazy Paliw w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie Bazy Paliw nr 13 w Zawadówce oczekuje się współpracy pomiędzy społecznością lokalną, zamieszkującą tereny wokół Bazy Paliw oraz organami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi (jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej) oraz policją.

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU O ZAGROŻENIACH

 

1. Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia.
2. Nie zbliżaj się do okien zwróconych w kierunku Bazy paliw
3. Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej
4. Wysłuchaj uważnie nadawanych komunikatów (w tym przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające).
5. Poinformuj sąsiadów o zagrożeniu
6. Postępuj zgodnie z poleceniami nadawanymi w komunikatach. Bezwzględnie wykonuj polecenia przekazywane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
7. Wychodząc z domu pamiętaj o zabraniu:

 • dokumentów,
 • telefonu komórkowego wraz z ładowarką,
 • leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego leków np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne,
 • przyborów toaletowych,
 • ważnych dokumentów rodzinnych np.: polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akta notarialne, dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery wartościowe – akcje i obligacje, książeczki szczepień, numery kart kredytowych, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp.,
 • kluczyków od pojazdów samochodowych, sejfów itp.
8. Wychodząc z domu pamiętaj o wyłączeniu dopływu wszystkich mediów do budynku, mieszkania (gaz, prąd, woda).
9. Wychodząc z domu pamiętaj o opuszczeniu rolet oraz jego zamknięciu.
10. W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia – zamknąć okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuścić rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą.
11. Udaj się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatu.

 

W PRZYPADKU INTENSYWNEGO ZADYMIENIA
 • Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia;
 • Schroń się w najbliższym budynku i nie opuszczaj go do czasu otrzymania komunikatu zezwalającego na opuszczenie budynku;
 • Przebywając na terenie otwartym:
  • Zwróć uwagę na kierunek wiatru;
  • Opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru;
  • Postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające;
  • Chroń drogi oddechowe, o ile to możliwe wykonaj filtr ochronny z dostępnych materiałów (w miarę możliwości przygotuj wilgotne tampony lub chusty na nos i usta, zwilżając je roztworem wodnym sody oczyszczonej bądź wodą);
 • Unikaj kontaktu z produktami rozkładu termicznego/dymem;
 • Nie utrudniaj dojazdu ekipom ratowniczym do Bazy Paliw;
 • Nie wchodź w obszar wysokiego zadymienia;
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
  • Zabierz do  mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknij w ich pomieszczeniach;
  • Zawiadom sąsiadów o zdarzeniu; w razie potrzeby zaopiekuj się osobami postronnymi;
  • Zaopiekuj się osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz niepełnoletnimi;
  • Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej;
  • Wysłuchaj nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji;
  • Bezwzględnie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze;
  • Wygaś i nie używaj otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.);
  • Pozamykaj drzwi i okna oraz uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub taśmą klejącą, izolacyjną);
  • Przygotuj środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba;
  • Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.);
  • Zabezpiecz produkty żywnościowe i przygotuj zapas wody;
  • Po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, zabierz przygotowany bagaż, zamknij mieszkanie i udaj się we wskazane miejsce;
 • Zachowaj spokój i oddal się od miejsca zadymienia możliwie najkrótszą drogą;
 • Stosuj się do poleceń prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze i porządkowe;
 • Udziel informacji kierującemu działaniami ewakuacyjnymi o osobach wymagających pomocy przy ewakuacji.
WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH
CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 112
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE “POGOTOWIE RATUNKOWE” 999
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 

 

7. Potwierdzenie, że prowadzący zakład podjął odpowiednie działania w zakresie przygotowania zakładu do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i reagowania na wypadek zagrożeń

Produkcja, przetwarzanie, transport lub magazynowanie niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych, niebezpiecznych dla środowiska) substancji chemicznych w dużych ilościach stwarza potencjalne zagrożenie związane z ich uwolnieniem do otoczenia w sposób niekontrolowany. Zdarzenia takie można przewidzieć teoretycznie, oszacować prawdopodobieństwo ich zajścia, ale nie można ściśle określić miejsca i czasu ich wystąpienia, jak również dokładnie oznaczyć zasięgu oddziaływania i skali ryzyka dla ludzi i środowiska. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1219) sytuację taką określa się mianem poważnej awarii i rozumie się przez nią zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Artykuł 249 cytowanej ustawy nakłada na prowadzącego zakład, stwarzający możliwość wystąpienia poważnej awarii – obowiązek zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska.

Baza Paliw nr 13 w Zawadówce, ze względu na ilości substancji niebezpiecznych (palnych i wybuchowych) magazynowanych na jej terenie, zgodnie z rozporządzeniem ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku, w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138) została zaklasyfikowana do zakładów o dużym ryzyku. Tym samym prowadzący zakład, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany, jest m.in. do podjęcia odpowiednich przygotowań w zakładzie, w tym również w porozumieniu ze służbami ratowniczymi, które cyklicznie kontrolują takie zakłady, w celu zapobiegania powstawaniu awarii, zaś w przypadku ich wystąpienia – opanowania zdarzenia oraz zminimalizowania jej skutków.

Zgodnie z wymaganiami art. 260 ustawy POŚ Baza Paliw nr 13 w Zawadówce opracowała wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Założenia tego planu oraz możliwości podjęcia działań ratowniczych i zabezpieczających są weryfikowane podczas ćwiczeń sprawdzających i zgrywających współpracę służb odpowiedzialnych za reagowanie na wypadek awarii. Stosownie do wymagań zawartych w art. 261 ustawy POŚ, analiza oraz ćwiczenia związane z realizacją wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego odbywają się z częstotliwością nie rzadziej niż co 3 lata.

8. Odniesienie do zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

Baza Paliw nr 13 w Zawadówce przekazała Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, zgodnie z wymaganiami art. 261 ustawy Prawo ochrony środowiska. Informacje niezbędne do przygotowania zewnętrznego planu zawarte zostały w zgłoszeniu zakładu, programie zapobiegania awariom oraz wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym. Natomiast z uwagi na znaczne odległości wymienionych w artykule: obiektów, podmiotów i instytucji od terenu Bazy Paliw – ewentualne awarie na terenie Bazy Paliw nie stanowią dla nich zagrożenia, toteż nie mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii. Opracowanie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, leży w gestii Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie (art. 265 ustawy POŚ), przy czym Komendant Wojewódzki PSP ma prawo odstąpić od jego przygotowania, jeśli z informacji dostarczonych przez prowadzącego zakład wynika, w sposób niebudzący wątpliwości, że nie występuje ryzyko rozprzestrzeniania się skutków awarii poza zakład (art. 266 ustawy POŚ).

9. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca uzyskania dodatkowych informacji związanych z Bazą Paliw nr 13 w Zawadówce, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących poufnych informacji ustalonych w przepisach krajowych

Dodatkowe informacje dotyczące Bazy Paliw nr 13 w Zawadówce, w zakresie nieobjętym tajemnicą handlową i/lub tajemnicą przedsiębiorstwa można uzyskać kierując pisemny wniosek na adres:

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133

09-410 Płock

Informacje związane z:

 • zatwierdzonymi raportami o bezpieczeństwie lub ich zmianami;
 • przyjętymi zewnętrznymi planami operacyjno-ratowniczymi;
 • przedłożonymi zgłoszeniami zakładów;
 • pozytywnie zatwierdzonymi programami zapobiegania poważnym awariom;
 • kontrolami planowanymi w terenie;
 • możliwością udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (na 30 dni przed jego przyjęciem);
 • instrukcjami o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii;
 • corocznie aktualizowanym wykazem substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku;
 • odstąpieniem od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego;

podawane są również przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (na mocy art. 267 POŚ).


BP 13 Informacje na temat środków bezpieczeństwa

PERN S.A.