Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Bazie Paliw nr 2 W NOWEJ WSI WIELKIEJ

DANE IDENTYFIKACYJNE ZAKŁADU

 

Nazwa prowadzącego zakład PERN S.A.
Adres siedziby Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock
Adres Biura ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefony 24 266 23 00; 22 860 74 01
Fax 24 266 22 03; 22 860 74 51
Strona WWW www.pern.pl
e-mail
NIP 774-00-03-097
REGON 000044641

Adres zakładu:

Nazwa Baza Paliw nr 2 W Nowej Wsi Wielkiej
Kierujący Zakładem Koordynator Bazy Paliw
Adres ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
Telefony 52 381 13 29; 52 381 13 88
Fax 52 341 06 46
e-mail

Osoba udzielająca informacji:

Stanowisko Rzecznik Prasowy PERN S.A.
Telefon kontaktowy +48 24 266 23 00 Centrala PERN

 

1. Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), po zastosowaniu zasady sumowania zgodnie z pkt. 2 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia Baza Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej spełnia kryteria zaliczające ją do zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Krajowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, ustanowione w ustawie Prawo ochrony środowiska, potwierdzają wdrożenie do prawodawstwa polskiego wymagań zawartych m.in. w Dyrektywie Seveso III, będącej podstawą regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Tym samym, na prowadzącym zakład spoczywają obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219), w szczególności:

 • obowiązek ochrony środowiska przed awariami (art. 244 POŚ);
 • zapewnienie, aby zakład był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi i środowiska (art. 249 POŚ);
 • obowiązek zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz przekazania do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 250 POŚ);
 • obowiązek sporządzenia programu zapobiegania awariom, wdrażanego za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarzadzania zakładem (art. 251 POŚ);
 • obowiązek opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem (art. 252 POŚ);
 • obowiązek opracowania raportu o bezpieczeństwie potwierdzającego, że zakład: jest przygotowany do stosowania programu zapobiegania awariom i do zwalczania awarii przemysłowych; spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa; zostały przeanalizowane możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i podjęto środki konieczne do zapobieżenia im; zostały zachowane zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowego projektowania, wykonania i utrzymywania instalacji, w tym magazynów, urządzeń z wyłączeniem środków transportu i infrastruktury, związanej z działaniem mogącym powodować ryzyko wystąpienia awarii; został opracowany wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, dostarczono komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, a także zawarto w nim niezbędne informacje do celów planowania i zagospodarowania przestrzennego  (art. 253 POŚ);
 • obowiązek opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, zawierający w szczególności: zakładane działania służące ograniczeniu skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska; propozycje metod i środków służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii przemysłowej; informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej; przedstawianą społeczeństwu i właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, staroście, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta; wskazanie sposobów usunięcia skutków awarii przemysłowej i przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe – sposobów usunięcia zagrożenia dla zdrowia, ludzi i stanu środowiska; wskazanie sposobów zapobiegania transgranicznym skutkom awarii przemysłowej (art. 260 POŚ);
 • obowiązek dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu, a także do corocznego aktualizowania wykazu, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do końca stycznia roku następnego (art. 263 POŚ).

Zgodnie z intencją ustawodawcy wyżej wymienione obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład zostały zrealizowane, zaś dokumentacja wynikająca z ustawy Prawo ochrony środowiska – przekazana Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Potwierdzeniem dopełnienia powyższych obowiązków jest Decyzja administracyjna Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, wydana na podstawie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zatwierdzająca zmieniony Raport o bezpieczeństwie Bazy Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.

Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się w Bazie Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej wg stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego przekazywany jest właściwym organom (Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska) corocznie do końca stycznia roku następnego.

2. Opis działalności prowadzonej w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Przedmiotem działalności Bazy Paliw nr 2 jest:

 1. Przyjmowanie produktów naftowych:
 • rurociągiem dalekosiężnym (benzyna, olej napędowy, bazowy olej opałowy)
  z Rafinerii w Płocku,
 • cysternami kolejowymi i cysternami drogowymi w szerokim asortymencie produktów naftowych.
 1. Przechowywanie produktów naftowych:
 • w zbiornikach naziemnych                                          –  o osi głównej pionowej z dachem pływającym,
 • w zbiornikach naziemnych                                          –  o osi głównej pionowej z dachem stałym,
 • w zbiorniku naziemnym ze ścianą osłonową           –  o osi głównej pionowej z dachem stałym,
 • w zbiornikach naziemnych                                          –  o osi głównej poziomej,
 • w zbiornikach podziemnych                                       –  o osi głównej poziomej.
 1. Dystrybucja produktów naftowych:
 • rurociągiem dalekosiężnym relacji Nowa Wieś Wielka – Rejowiec Poznański,
 • cysternami   kolejowymi,
 • cysternami drogowymi.
 1. Składowanie rezerw państwowych paliw płynnych.
 2. Składowanie zapasów obowiązkowych paliw płynnych.
 3. Prowadzenie badań i analiz technicznych paliw płynnych przez własne Laboratorium Paliw Płynnych i Ochrony Środowiska.
3. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń jakie powodują

 

 Lp. Nazwa substancji Klasyfikacja substancji/mieszaniny i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności
1. Olej napędowy H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411, P210, P280, P301+P310, P331, P332+P313, P501
2. Benzyna H224, H304, H315, H336, H340, H411, H350, H361d, P201, P210, P280, P301+P310, P403+P233, P501
3. Olej napędowy grzewczy H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411, P261, P280, P301+P310, P331, P501

Olej napędowy – paliwo do napędu silników szybkoobrotowych o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie naziemnym. Jest to łatwopalna ciecz i pary (Flam. Liq. 3, H226), dla człowieka stwarza zagrożenia takie jak: toksyczność ostra – wdychanie Acute Tox. 4 (H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania); działanie żrące/drażniące na skórę: Skin Irrit. 2 (H315 Działa drażniąco na skórę); zagrożenie spowodowane aspiracją: Asp. Tox. 1 (H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią); Rakotwórczość: Carc. 2 (H351 Podejrzewa się, że powoduje raka); działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie STOT wielokr. Naraż. STOT RE 2 (H373 Może spowodować uszkodzenie narządów (krew, grasica, wątroba) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia). Dla środowiska: stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Aquatic Chronic 2 (H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki). Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu, palenie wzbronione; P280 stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy; P301+P310 w przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem; P331 nie wywoływać wymiotów; P332+P313 w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza; P501 zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia. NDS: 5 mg/m3 (oleje mineralne wysokorafinowane – frakcja wdychalna). DNELpracownik (wdychanie, toksyczność ostra): 4300 mg/m3/15 min., DNELpracownik (skóra, toksyczność przewlekła): 2,9 mg/kg/8h, DNELpracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła): 68 mg/m3/8h (aerozol), DNELkonsument (wdychanie, toksyczność ostra): 2600 mg/m3/15 min, DNELkonsument (skóra, toksyczność przewlekła): 1,3 mg/kg/24h; DNELkonsument (wdychanie, toksyczność przewlekła): 20 mg/m3/24h (aerozol); PNECwoda słodka, morska, osad, gleba, oczyszczalnia ścieków Nie dotyczy – mieszanina substancji UVCB.

Jest to bezbarwna lub jasnożółta ciecz o charakterystycznym zapachu. Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 175-180°C – początkowa temperatura wrzenia, 95% obj. Destyluje do 360°C. Temperatura zapłonu  >55°C. Gęstość par ok 6 (powietrze=1), gęstość względna (w 15°C):0,82 – 0,845 g/cm3. Temperatura samozapłonu >260°C. Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowy, właściwości utleniające: nie jest utleniający. Toksyczność ostra: LD50: >2000 mg/kg (doustnie, szczur); LC50: 4100 mg/m3 (inhalacyjnie, szczur, 4h); LD50: >5000 (skóra, królik).

Benzyna bezołowiowa – charakteryzuje się bardzo niską temperaturą zapłonu. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem, są cięższe od powietrza, rozprowadzają się i kumulują przy powierzchni ziemi, w naturalnych zagłębieniach oraz dolnych kondygnacjach w pomieszczeniach. Produkt jest lżejszy od wody i praktycznie w niej nierozpuszczalny, pływa na jej powierzchni stwarzając zagrożenie pożarowo-wybuchowe. Benzyny klasyfikowane są jako substancje niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Jest to produkt skrajnie łatwopalny H224, może powodować raka H350, działa żrąco/drażniąco na skórę  H315, a jej połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią H304. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki H361d, ponadto może powodować wady genetyczne H340 oraz wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego (H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki). Zwroty wskazujące na środki ostrożności: P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności; P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu, palenie wzbronione; P280 stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy; P301+P310 w przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem; P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P501 zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia. DNELpracownik (wdychanie, toksyczność ostra): 1300 mg/m3 /15 min, DNELpracownik (wdychanie, toksyczność ostra) 1100 mg/m3/15 min, DNELpracownik (wdychanie, toksyczność przedłużona): 840 mg/m3/8h. DNELkonsument (wdychanie, toksyczność ostra): 1200 mg/m3/15 min, DNELkonsument (wdychanie, toksyczność ostra): 640 mg/m3/15 min, DNELkonsument (wdychanie, toksyczność przedłużona): 180 mg/m3/24h. PNEC woda słodka0,51 mg/l, PNEC woda morska 0,017 mg/l, PNEC osad słodkiej wody 0,6mg/kg, PNEC osad wody morskiej 0,36 mg/kg, PNECdziałanie oczyszczalni ścieków 12,5 mg/l.

Jest to żółta ciecz o charakterystycznym zapachu. Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 30- 210oC. Temperatura zapłonu <10oC. Gęstość par ok 3,8 (powietrze=1), gęstość względna (15oC: 0,726- 0,775 g/cm3. Temperatura samozapłonu: 340oC (bezołowiowa 95), 350oC (bezołowiowa 98). Właściwości wybuchowe – mieszanina nie jest wybuchowa. Właściwości utleniające – mieszanina nie jest utleniająca. Toksyczność ostra: Gazolina LD50 (doustnie, szczur)> 5000 mg/kg; LC50 (inhalacyjnie, szczur) > 5610 mg/l (4h); LD50 (skóra, królik) > 2000 mg/kg. Eter etylowo – tert-butylowy: LD50 (doustnie, szczur) 2000 mg/kg; LD50 (skóra, królik) > 2000 mg/kg;
LC50 (inhalacyjnie, szczur) > 5,88 mg/l (4h). Etanol: LD50 ( doustnie, szczur) > 6200 mg/kg; LD50 (skóra, królik) > 20000 mg/kg; LC50 (inhalacyjnie, szczur) >124,7 mg/l (4h).

Olej napędowy grzewczy (opałowy) – substancja przeznaczona wyłącznie do celów opałowych. Zagrożenia: H351 podejrzewa się, że powoduje raka (skóra); H226 łatwopalna ciecz i pary; H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania; H315 Działa drażniąco na skórę; H304 Połknięcie i  dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią; H373 Może powodować uszkodzenie narządów (krew, grasica, wątroba) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie; H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; P261 Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy; P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy; P301+P310 w przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem; P331 Nie wywoływać wymiotów; P501 Zawartość/pojemnik usuwać do miejsca składowania odpadów. Wartości DNEL dla pracowników: ostre narażenie: drogi oddechowe 2600 mg/m3/15 minut; długotrwałe narażenie: skóra 2,9 mg/kg/8h; drogi oddechowe: 68 mg aerozolu/m3/8h; dla społeczeństwa: ostre narażenie: drogi oddechowe 4300 mg/m3/15 minut; długotrwałe narażenie: skóra 1,3 mg/kg/24h; drogi oddechowe: 20 mg aerozolu/m3/24h. Jest to czerwona ciecz o nieokreślonym zapachu. Początkowa temperatura wrzenia 160°C, zakres temperatur wrzenia 160-370°C, temperatura zapłonu >56°C, granice wybuchowości: 1,3 do 6,6%, gęstość względna w 15°C 860 kg/m3; nie rozpuszcza się, temperatura samozapłonu 255°C, właściwości wybuchowe: w cząsteczce nie ma grup chemicznych związanych z właściwościami wybuchowymi; właściwości utleniające: na podstawie struktury chemicznej substancji (głównego składnika) nie wchodzi ona w reakcje egzotermiczne z materiałami łatwopalnymi.

Oprócz w/w substancji niebezpiecznych, które decydują o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na terenie Bazy Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej magazynowane są również inne substancje niebezpieczne, w zdecydowanie mniejszej ilości, najczęściej pełniące funkcję dodatków do paliw, tj. m.in.: komponent bioetanolowy, Nessol 40 (Li200), pakiekt Dyeguard RED PL 4, dodatki takie jak Keropur 3626 K, Nemo 6133N, Nemo 6133, Nemo 2041, Nemo 4010, HiTEC 4666 Fuel Additive, MProver DPA 894, Keropur DP5681, MProver DPA 0196, Energofenyl 200-1500ppm, Ultrazol 9012CQ, Lubrizol MF9143ST, MProver RA7008. Szkodliwość takich substancji związana jest przede wszystkim z bezpośrednim kontaktem, co oznacza, że poza terenem zakładu nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców.

Ogólna ich charakterystyka przedstawia się następująco:

 • Nemo jest to produkt palny, szkodliwy oraz niebezpieczny dla środowiska. Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
 • Komponent bioetanolowy jest substancją wysoce łatwopalną, tworzącą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary są cięższe od powietrza. Może działać drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Dla środowiska nie jest szczególnie szkodliwym, większe ilości zrzucone do wód mogą powodować odtlenienie.
 • Nessol 40 jest substancją łatwopalną, tworzącą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powoduje uszkodzenia narządów. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • Dyeguard RED PL 4 jest substancją mogącą tworzyć palne mieszaniny. Opary mogą podrażniać oczy. Spożycie może doprowadzić do zawrotów, bólów głowy i uszkodzenia płuc. Toksyczny dla organizmów wodnych. Może wywołać długoterminowe szkodliwe skutki w środowisku wodnym.
 • MProver DPA 0196 jest substancją palną (temperatura zapłonu >610C). Podczas pożaru mogą powstawać produkty rozkładu w tym dwutlenek węgla, tlenek węgla i tlenki azotu. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długotrwałe skutki. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • ULTRAZOL 9012CQ jest substancją palną. Spalanie może spowodować uwalnianie drażniących i  toksycznych substancji, które mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża do odległego źródła zapłonu. Działa drażniąco na skórę i oczy. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe grozi śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • LUBRIZOL MF9143ST jest substancją palną (temperatura zapłonu >610C). W trakcie spalania mogą powstawać tlenek węgla i inne produkty niepełnego spalania. Działa drażniąco na skórę i oczy. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • FG00024 A jest substancją palną (temperatura zapłonu >610C). Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • FD00033 A i FD00035 A jest substancją palną (temperatura zapłonu >640C). Działa drażniąco na skórę i oczy. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe grozi śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • MProver RA 7008 jest substancją palną (temperatura zapłonu >610C). Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę i oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w  środowisku wodnym.
 • Keropur jest substancją palną (temp. zapłonu ok. 660C). Pary wraz z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. Działa drażniąco na oczy i skórę. Działa toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
 • MProver DPA 894 Podczas pożaru mogą powstawać: dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla, tlenki azotu (NOx). Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długotrwałe skutki. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • MProver DUA ++894 Podczas pożaru mogą powstawać: dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla, tlenki azotu (NOx). Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długotrwałe skutki. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • Powerguard (TM) 6107 Podczas pożaru mogą powstawać: dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla, tlenki azotu (NOx). Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne z długotrwałymi następstwami. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • Powerguard (TM) 6578 Podczas pożaru mogą powstawać: dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla, tlenki azotu (NOx). Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne z długotrwałymi następstwami. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • Mprover C.1.OB-Winter Substancja palna, temperatura zapłonu >61o Podczas pożaru mogą powstawać dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, toksyczne produkty rozkładu termicznego. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Podejrzewa się, że powoduje raka. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
4. Informacje związane z charakterem zagrożenia poważną awarią z uwzględnieniem skutków dla ludzi i środowiska

Substancje znajdujące się w Bazie Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej stwarzają przede wszystkim zagrożenie pożarowe. Ich pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W przypadku pożaru należy unikać wdychania produktów spalania, gdyż mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Szkodliwe oddziaływanie substancji możliwe jest przede wszystkim podczas bezpośredniego kontaktu z nimi.

Zgodnie z przyjętą metodologią określania zagrożeń generowanych w Bazie Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej, szczegółowo opisaną w przekazanym do KW PSP i WIOŚ raporcie o bezpieczeństwie, spośród najgroźniejszych scenariuszy awarii wyróżnia się:

 • Uszkodzenie płaszcza cysterny kolejowej z olejem napędowym.
 • Urwanie króćca na zbiorniku o osi głównej pionowej z dachem pływającym z benzyną (na przykładzie ZB-05).
 • Rozszczelnienie (przeciek) płaszcza zbiornika o osi głównej pionowej z dachem pływającym z olejem napędowym (na przykładzie ZB-11).
 • Uszkodzenie uszczelnienia dachu pływającego zbiornika o osi głównej pionowej z benzyną (na przykładzie ZB-12).
 • Przepełnienie zbiornika o osi głównej pionowej z dachem pływającym z olejem napędowym (na przykładzie ZB-10).
 • Zakleszczenie dachu pływającego zbiornika o osi głównej pionowej z benzyną w trakcie procesu napełniania (na przykładzie ZB-04).
 • Pęknięcie rurociągu dalekosiężnego DN300 z benzyną.
 • Pęknięcie rurociągu DN500 między obiektami z olejem napędowym.
 • Uszkodzenie płaszcza cysterny drogowej z benzyną.
 • Rozszczelnienie króćca na zbiorniku z olejem napędowym (na przykładzie ZB-99).

Scenariusze te poddano analizie mającej na celu określenie zasięgu i potencjalnych skutków wywołanych przez nie awarii.

Spośród rozpatrywanych scenariuszy awaryjnych, zagrożenia wiodące, związane są z efektami fizycznymi oddziaływania promieniowania termicznego od pożaru produktu na dużej powierzchni.

W przypadku pożaru paliwa na dużej powierzchni, skutki zależą od czasu narażenia na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania termicznego oraz od jego wartości (gęstości strumienia promieniowania termicznego), a te dla najgroźniejszego scenariusza przedstawiają się następująco:

 • 4 kW/m2 – 202 m od osi kolumny konwekcyjnej ognia. Takie promieniowanie powoduje ból przy narażeniu dłuższym niż 20 s.
 • 12,5 kW/m2 – do 142 m od osi kolumny konwekcyjnej ognia. Jest to minimalna energia dla zapłonu drewna przy dłuższym oddziaływaniu, stanowi zagrożenie 1% ofiar śmiertelnych po 1 minucie narażenia.
 • 37,5 kW/m2 – do 96 m od osi kolumny konwekcyjnej ognia. Taka wartość gęstości strumienia promieniowania termicznego nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

W przypadku pożaru paliwa na dużej powierzchni, skutki dla człowieka zależą od czasu narażenia na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania termicznego oraz od jego wartości (gęstości strumienia promieniowania termicznego), a te przedstawiają się następująco:

 • Zagrożenie poparzeniami I stopnia w wymiarze 1% populacji – do 185 m
 • Zagrożenie poparzeniami II stopnia w wymiarze 1% populacji – do 142 m
 • Zagrożenie poparzeniami III stopnia w wymiarze 1% populacji – do 138 m

Organizacyjne środki zapobiegania i minimalizacji skutków poważnych awarii w Bazie Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej zostały opisane w częściach raportu o bezpieczeństwie dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania i innych rozwiązań stosowanych dla utrzymania poziomu bezpieczeństwa na odpowiednio wysokim poziomie.

W Bazie Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej funkcjonują procedury zapewniające, że:

 • wszystkie operacje są prowadzone w sposób mający na celu ochronę zarówno pracowników bazy paliw jak i społeczności lokalnej przed obrażeniami i chorobą, a także zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko,
 • funkcjonuje wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy zawierający postanowienia dotyczące sposobów komunikowania się ze służbami ratowniczymi i mieszkańcami otoczenia bazy paliw, którzy mogliby być narażeni w przypadku poważnej awarii,
 • wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni na wypadek wystąpienia poważnej awarii, zwłaszcza w  zakresie pierwszej pomocy i działań z zakresu zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników,
 • wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy jest okresowo poddawany ćwiczeniom praktycznym na instalacjach z zastosowaniem odpowiednich środków i udziałem obsługi.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa instalacji zainstalowano na nich szereg alarmów i sygnałów ostrzegających przed nieprawidłowościami w pracy instalacji – przejawiającymi się w różnicach pomiędzy zadanymi, a aktualnymi wartościami kluczowych parametrów procesowych i umożliwiających odpowiednio szybkie podjęcie akcji naprawczych przez obsługę instalacji.

System bezpieczeństwa bazy paliw zapewnia, że:

 • opracowano sposób alarmowania i reagowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii,
 • istnieją procedury zapewniające szybkie przeprowadzenie akcji ratowniczej z udziałem odpowiedniego personelu i sprzętu w celu skutecznego ograniczania skutków poważnych awarii,
 • istnieją procedury uruchomienia systemów ograniczających uwolnienie do powietrza, gleby i wód powierzchniowych oraz zmniejszające skutki rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznych w przypadku poważnej awarii.

Główne działania minimalizacji skutków poważnych awarii oraz zastosowane środki techniczne są skupione na ograniczaniu zasięgu i skali pożarów i wybuchów, które mogą wystąpić na terenie bazy.

Prowadzący zakład dołożył wszelkich starań, aby zakład zaliczony do kategorii zakładów dużego ryzyka – tj. Baza Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej, pomimo stosunkowo dużych ilości magazynowanych paliw (substancji niebezpiecznych, o ilości przekraczającej wartości progowe dla ZDR) w jak najmniejszym stopniu wpływał na zagrożenia bezpieczeństwa właściwej miejscowo społeczności lokalnej.

Przeprowadzona, gruntowna analiza zagrożeń możliwych do wystąpienia na terenie BP Nr 2 oraz rozwinięte, szczegółowe analizy zdarzeń reprezentatywnych (awarii) potwierdzają, że zakład – Baza Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej nie stanowi istotnego zagrożenia dla mieszkańców okolic przedmiotowej bazy paliw. Scenariusze potencjalnych awarii, nawet w przypadku najgroźniejszych zdarzeń (Worst Case Scenario) swoim zasięgiem promieniowania termicznego nie obejmują najbliżej położonych zabudowań mieszkalnych.

Na podstawie przeprowadzonej oceny skutków potencjalnych awarii i związanego z nimi ryzyka dla obsługi instalacji i ludzi przebywających w pobliżu można stwierdzić, że Baza Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej jest zakładem bezpiecznym, ponieważ ryzyko stwarzane przez niebezpieczne substancje chemiczne znajdujące się na jej terenie, mieści się w granicach ryzyka dopuszczalnego, nawet przy zastosowaniu ostrych kryteriów liczbowych.

Zastosowane rozwiązania techniczne, systemowe (m.in.: poprzez Zintegrowany System Zarządzania) oraz systematycznie podnoszona świadomość zagrożeń – wśród pracowników zatrudnionych w BP Nr 2 w  Nowej Wsi Wielkiej umożliwiła sprowadzenie ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej (ryzyko pierwotne) do poziomu powszechnie akceptowalnego.

Konkludując, opisane w raporcie o bezpieczeństwie najbliżej położone zabudowania (w tym osoby), obiekty użyteczności publicznej, inne zakłady przemysłowe, ośrodki edukacyjne (jednostki organizacyjne oświaty), ośrodki pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i  instytucje służące społeczeństwu – nie mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii.

5. Sposoby ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Na ternie Bazy Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej alarmowanie odbywa się przy użyciu syren alarmowych, wewnętrznej sieci łączności telefonicznej, urządzeń zapewniających łączność ze stanowiskiem kierowania właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz łączności radiowej i łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej (wyłącznie z wyznaczonych miejsc).

OSTRZEGANIE SPOŁECZEŃSTWA O WYSTĄPIENIU AWARII REALIZOWANE JEST POPRZEZ AKUSTYCZNY SYGNAŁ ALARMOWY TJ. MODULOWANY DŹWIĘK SYRENY W OKRESIE TRZECH MINUT.

Ostrzeganie o zaistniałej awarii rozpoczyna się praktycznie w chwili zauważenia przez dowolnego pracownika lub inną osobę przebywającą na terenie bazy paliw lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie sytuacji mogącej spowodować awarię (wyciek, pożar lub inne miejscowe zagrożenie) instalacji technologicznej, magazynowej lub środka transportu służącego do przewozu paliw płynnych.  Ostrzeganie to w pierwszej kolejności dotyczyć będzie osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie zaistniałego zdarzenia, które alarmowane będą ustnie.

Każda osoba będąca świadkiem zdarzenia powiadamia o nim Stanowisko Dyspozytorskie Bazy Paliw Nr 2.

Stanowisko Dyspozytorskie

przyjmuje informacje telefoniczne pod nr: 22333

22333 – wewnętrzny numer alarmowy, czynny całą dobę

Dodatkowo informację o zdarzeniu można przekazać na niżej wymienione numery:

 • 22200, 22212, 22377    (numery użytkowe, czynne całą dobę);
 • 501 421 562                   (numer komórkowy, czynny całą dobę).

Pracownik Stanowiska (Dyspozytor Bazy Paliw lub osoba go zastępująca) przekazuje informację o zdarzeniu Koordynatorowi Bazy Paliw (lub osobie go zastępującej), który po jej potwierdzeniu identyfikuje rodzaj awarii, miejsce jej powstania, zasięg i kierunki rozprzestrzeniania się zagrożenia oraz potencjalne skutki awarii.

W przypadku potrzeby zadysponowania Zakładowej Grupy Ratowniczej na teren Bazy Paliw, osoba upoważniona do kierowania akcją z zakresu zwalczania pożarów, udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji pracowników (KA) może podjąć decyzję o ogłoszeniu dla ZGR alarmu przy użyciu elektrycznych syren alarmowych zlokalizowanych na terenie Bazy Paliw:

Alarmowanie Zakładowej Grupy Ratowniczej

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny przez okres ok. 30 s.

W przypadku wystąpienia pożaru, wycieku lub innego zagrożenia dla osób, mienia lub środowiska, wymagającego przeprowadzenia ewakuacji, ta sama osoba (KA) może ogłosić alarm o zagrożeniu w Bazie Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej  przy użyciu syreny alarmowej – sygnał przerywany (modulowany) trwający 3 minuty, natomiast odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający 3 minuty (dla odróżnienia od alarmu próbnego lub związanego z prowadzonymi ćwiczeniami, którego długość nie przekracza kilkunastu do kilkudziesięciu sekund).

Polecenie uruchomienia syreny alarmowej wydaje Koordynator Bazy Paliw lub osoba przez niego upoważniona. Sposób ogłoszenia alarmów przedstawia tabela poniżej. Dźwięk syreny alarmowej dotyczy wyłącznie służb znajdujących się w Bazie Paliw, jej pracowników oraz osób przebywających na terenie Bazy.

RODZAJ ALARMU SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMÓW
Akustyczny sygnał alarmowy Środki masowego przekazu

(sposób niewykorzystywany w zakładzie)

Wizualny sygnał alarmowy (sposób niewykorzystywany w zakładzie)
Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut Powtarzania trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej
Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

Używane na terenie zakładu sygnały alarmowe mają wyłącznie pomocniczy charakter i służą przede wszystkim poinformowaniu pracowników zakładu oraz osób przebywających na jego terenie o  zagrożeniu, konieczności ograniczenia jego skutków, a także podjęciu działań z zakresu zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników. Każdorazowe uruchomienie syreny alarmowej w zakładzie (w cyklu trzyminutowym), związane z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej lub zdarzeniem o znamionach poważnej awarii przemysłowej, wiąże się z jednoczesnym przekazaniem informacji o zdarzeniu do właściwych miejscowo organów, w szczególności Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Informacja o zdarzeniu przekazana zostanie telefonicznie do:

 • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy na numer 52 584 88 33 lub 52 584 88 61 (Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP) lub na numer 998;
 • Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na numer 56 658 01 24 lub 56 658 01 00 (Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu/WSKR) lub na numer 998;
 • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na numer 52 322 17 44 (w godzinach pracy urzędu), a poza godzinami pracy na tel. komórkowy 607 563 881.

Po ogłoszeniu alarmu wszystkie osoby przebywające na terenie bazy obowiązane są udać się do punktu zbornego i podporządkować się poleceniom wydawanym przez kierującego działaniami z zakresu zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników, a po przyjeździe zewnętrznych jednostek ochrony przeciwpożarowej – Kierującemu Działaniami Ratowniczymi.

Decyzję o ewentualnej ewakuacji okolicznych mieszkańców podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

Jeśli zachodzi potrzeba, komunikaty dla społeczeństwa mogą być podawane przez Państwową Straż Pożarną i/lub policję, a także za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Syreny alarmowe podlegają okresowym kontrolom i sprawdzeniom poprawności działania. Alarmy próbne i sprawdzające nie podlegają wcześniejszym zgłoszeniom do właściwych terytorialnie organów administracji publicznej.

Właściwe terytorialnie organy administracji publicznej mogą we własnym zakresie podejmować decyzje o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu.

W przypadku każdego alarmu należy bezwzględnie podporządkować się służbom porządkowym, w szczególności Kierującemu Działaniami Ratowniczymi z ramienia Państwowej Straży Pożarnej oraz służbom porządkowym (Policji, Straży Miejskiej).

Poglądowy schemat alarmowania i przekazywania informacji o zdarzeniu przedstawia rysunek poniżej. Linie ciągłe oznaczają obligatoryjny przepływ informacji, linie przerywane obrazują komunikację warunkową – fakultatywny przepływ informacji (tj. w zależności od rodzaju zdarzenia i oceny kierującego zakładem). Służby, inspekcje i straże porozumiewają się pomiędzy sobą na podstawie odrębnych regulacji (telefonia komórkowa, łączność radiowa, np. kanał dowodzenia i współdziałania, grupa „ratunek” lub inny sposób).Syreny alarmowe podlegają okresowym kontrolom i sprawdzeniom poprawności działania. Alarmy próbne i sprawdzające nie podlegają wcześniejszym zgłoszeniom do właściwych terytorialnie organów administracji publicznej.

Właściwe terytorialnie organy administracji publicznej mogą we własnym zakresie podejmować decyzje o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu.

W przypadku każdego alarmu należy bezwzględnie podporządkować się służbom porządkowym, w szczególności Kierującemu Działaniami Ratowniczymi z ramienia Państwowej Straży Pożarnej oraz służbom porządkowym (Policji, Straży Miejskiej).

Poglądowy schemat alarmowania i przekazywania informacji o zdarzeniu przedstawia rysunek poniżej. Linie ciągłe oznaczają obligatoryjny przepływ informacji, linie przerywane obrazują komunikację warunkową – fakultatywny przepływ informacji (tj. w zależności od rodzaju zdarzenia i oceny kierującego zakładem). Służby, inspekcje i straże porozumiewają się pomiędzy sobą na podstawie odrębnych regulacji (telefonia komórkowa, łączność radiowa, np. kanał dowodzenia i współdziałania, grupa „ratunek” lub inny sposób).

6. Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie Bazy Paliw w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie Bazy Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej oczekuje się współpracy pomiędzy społecznością lokalną, zamieszkującą tereny wokół Bazy Paliw a organami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi (jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej) oraz policją. Organy administracji publicznej informują zagrożone osoby o wystąpieniu awarii, z uwzględnieniem poniższych informacji.

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU O ZAGROŻENIACH

 

1. Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia.
2. Nie zbliżaj się do okien zwróconych w kierunku Bazy paliw
3. Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej
4. Wysłuchaj uważnie nadawanych komunikatów (w tym przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające).
5. Poinformuj sąsiadów o zagrożeniu
6. Postępuj zgodnie z poleceniami nadawanymi w komunikatach. Bezwzględnie wykonuj polecenia przekazywane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
7. Wychodząc z domu pamiętaj o zabraniu:

 • dokumentów,
 • telefonu komórkowego wraz z ładowarką,
 • leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego leków np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne,
 • przyborów toaletowych,
 • ważnych dokumentów rodzinnych np.: polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akta notarialne, dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery wartościowe – akcje i obligacje, książeczki szczepień, numery kart kredytowych, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp.,
 • kluczyków od pojazdów samochodowych, sejfów itp.
8. Wychodząc z domu pamiętaj o wyłączeniu dopływu wszystkich mediów do budynku, mieszkania (gaz, prąd, woda).
9. Wychodząc z domu pamiętaj o opuszczeniu rolet oraz jego zamknięciu.
10. W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia – zamknąć okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuścić rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą.
11. Udaj się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatu.

 

W PRZYPADKU INTENSYWNEGO ZADYMIENIA
 • Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia;
 • Schroń się w najbliższym budynku i nie opuszczaj go do czasu otrzymania komunikatu zezwalającego na opuszczenie budynku;
 • Przebywając na terenie otwartym:
  • Zwróć uwagę na kierunek wiatru;
  • Opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru;
  • Postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające;
  • Chroń drogi oddechowe, o ile to możliwe wykonaj filtr ochronny z dostępnych materiałów (w miarę możliwości przygotuj wilgotne tampony lub chusty na nos i usta, zwilżając je roztworem wodnym sody oczyszczonej bądź wodą);
 • Unikaj kontaktu z produktami rozkładu termicznego/dymem;
 • Nie utrudniaj dojazdu ekipom ratowniczym do Bazy Paliw;
 • Nie wchodź w obszar wysokiego zadymienia;
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
  • Zabierz do  mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknij w ich pomieszczeniach;
  • Zawiadom sąsiadów o zdarzeniu; w razie potrzeby zaopiekuj się osobami postronnymi;
  • Zaopiekuj się osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz niepełnoletnimi;
  • Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej;
  • Wysłuchaj nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji;
  • Bezwzględnie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze;
  • Wygaś i nie używaj otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.);
  • Pozamykaj drzwi i okna oraz uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub taśmą klejącą, izolacyjną);
  • Przygotuj środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba;
  • Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.);
  • Zabezpiecz produkty żywnościowe i przygotuj zapas wody;
  • Po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, zabierz przygotowany bagaż, zamknij mieszkanie i udaj się we wskazane miejsce;
 • Zachowaj spokój i oddal się od miejsca zadymienia możliwie najkrótszą drogą;
 • Stosuj się do poleceń prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze i porządkowe;
 • Udziel informacji kierującemu działaniami ewakuacyjnymi o osobach wymagających pomocy przy ewakuacji.
WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH
CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 112
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE “POGOTOWIE RATUNKOWE” 999
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 
BYDGOSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 52 58 58 888

 

7.Potwierdzenie, że prowadzący zakład podjął odpowiednie działania w zakresie przygotowania zakładu do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i reagowanie na wypadek zagrożeń

Produkcja, przetwarzanie, transport lub magazynowanie niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych, niebezpiecznych dla środowiska) substancji chemicznych w dużych ilościach stwarza potencjalne zagrożenie związane z ich uwolnieniem do otoczenia w sposób niekontrolowany. Zdarzenia takie można przewidzieć teoretycznie, oszacować prawdopodobieństwo ich zajścia, ale nie można ściśle określić miejsca i czasu ich wystąpienia, jak również dokładnie oznaczyć zasięgu oddziaływania i skali ryzyka dla ludzi i środowiska. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1219) sytuację taką określa się mianem poważnej awarii i rozumie się przez nią zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Artykuł 249 cytowanej ustawy nakłada na prowadzącego zakład, stwarzający możliwość wystąpienia poważnej awarii – obowiązek zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska.

Baza Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej, ze względu na ilości substancji niebezpiecznych (palnych i wybuchowych) magazynowanych na jej terenie, zgodnie z rozporządzeniem ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku, w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym  lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138) została zaklasyfikowana do zakładów o dużym ryzyku.  Tym samym prowadzący zakład, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany, jest m.in. do podjęcia odpowiednich przygotowań w zakładzie, w tym również w porozumieniu ze służbami ratowniczymi, które cyklicznie kontrolują takie zakłady, w celu zapobiegania powstawaniu awarii, zaś w przypadku ich wystąpienia – opanowania zdarzenia oraz zminimalizowania jej skutków.

Zgodnie z wymaganiami art. 260 ustawy POŚ Baza Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej będąca terenową jednostką organizacyjną PERN S.A. opracowała wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Założenia tego planu oraz możliwości podjęcia działań ratowniczych i zabezpieczających są weryfikowane podczas ćwiczeń sprawdzających i zgrywających współpracę służb odpowiedzialnych za reagowanie na wypadek awarii. Stosownie do wymagań zawartych w art. 261 ustawy POŚ, analiza oraz ćwiczenia związane z realizacją wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego odbywają się z częstotliwością nie rzadziej niż co 3 lata.

8. Odniesienie do zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

Baza Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej przekazała Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego zgodnie z wymaganiami Artykułu 261 ustawy POŚ. Informacje niezbędne do przygotowania zewnętrznego planu zawarte zostały w zgłoszeniu zakładu, programie zapobiegania awariom oraz wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym. Opracowanie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, leży w gestii Komendy Wojewódzkiej PSP (art. 265 POŚ), przy czym, Komendant Wojewódzki PSP ma prawo odstąpić od jego przygotowania, jeśli z informacji dostarczonych przez prowadzącego zakład wynika, w sposób niebudzący wątpliwości, że nie występuje ryzyko rozprzestrzeniania się skutków awarii poza zakład (art. 266 POŚ).

9. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca uzyskania dodatkowych informacji związanych z Bazą Paliw nr 2 Nowa Wieś Wielka z zastrzeżeniem wymogów dotyczących poufnych informacji ustalonych w przepisach krajowych

Dodatkowe informacje dotyczące Bazy Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej, w zakresie nieobjętym tajemnicą handlową i/lub tajemnicą przedsiębiorstwa można uzyskać kierując pisemny wniosek na adres:

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133

09-410 Płock

Informacje związane z:

 • zatwierdzonymi raportami o bezpieczeństwie lub ich zmianami;
 • przyjętymi zewnętrznymi planami operacyjno-ratowniczymi lub ich zmianami;
 • przedłożonymi zgłoszeniami zakładów;
 • pozytywnie zaopiniowanymi programami zapobiegania poważnym awariom;
 • kontrolami planowanymi w terenie;
 • możliwością udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego na 30 dni przed jego przyjęciem;
 • instrukcjami postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii;
 • corocznie aktualizowanym wykazem substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku;
 • uzasadnieniem odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego;

podawane są również przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (na mocy art. 267 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).


BP 02 Informacje na temat środków bezpieczeństwa

PERN S.A.