Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy

DANE IDENTYFIKACYJNE ZAKŁADU

 

Nazwa prowadzącego zakład PERN S.A.
Adres siedziby Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock
Adres Biura ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefony 24 266 23 00; 22 860 74 01
Fax 24 266 22 03; 22 860 74 51
Strona WWW www.pern.pl
e-mail
NIP 774-00-03-097
REGON 000044641

Adres zakładu:

Nazwa Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy
Kierujący Zakładem Koordynator Bazy Paliw
Adres Ugoszcz, 77-100 Bytów, pow. Bytowski, woj. pomorskie
Telefony 59 822-81-00; 59 822-81-10
Fax 59 822-81-06

Osoba udzielająca informacji:

Stanowisko Rzecznik Prasowy PERN S.A.
Telefon kontaktowy +48 24 266 23 00; 22 860 74 01

 

1. Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), po zastosowaniu zasady sumowania zgodnie z pkt. 2 załącznika do przywołanego powyżej rozporządzenia Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy spełnia kryteria zaliczające ją do zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Krajowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, ustanowione w ustawie Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) zwanej dalej POŚ, potwierdzają wdrożenie do prawodawstwa polskiego wymagań zawartych m.in. w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE (Seveso III), będącej podstawą regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Tym samym, na prowadzącym zakład spoczywają obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w szczególności:

 • obowiązek ochrony środowiska przed awariami (art. 244 POŚ);
 • zapewnienie, aby zakład był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska
  (art. 249 POŚ);
 • obowiązek zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz przekazania do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 250 POŚ);
 • obowiązek sporządzenia programu zapobiegania awariom, wdrażanego za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem (art. 251 POŚ);
 • obowiązek opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem (art. 252 POŚ);
 • obowiązek opracowania raportu o bezpieczeństwie potwierdzającego, że zakład: jest przygotowany do stosowania programu zapobiegania awariom i do zwalczania awarii przemysłowych; spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa; zostały przeanalizowane możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i podjęto środki konieczne do zapobieżenia im; zostały zachowane zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowego projektowania, wykonania i utrzymywania instalacji, w tym magazynów, urządzeń z wyłączeniem środków transportu i infrastruktury, związanej z działaniem mogącym powodować ryzyko wystąpienia awarii; został opracowany wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, dostarczono komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, a także zawarto w nim niezbędne informacje do celów planowania i zagospodarowania przestrzennego (art. 253 POŚ);
 • obowiązek opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, zawierający w szczególności: zakładane działania służące ograniczeniu skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska; propozycje metod i środków służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii przemysłowej; informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, przedstawianą społeczeństwu i właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, staroście, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta; wskazanie sposobów usunięcia skutków awarii przemysłowej i przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe – sposobów usunięcia zagrożenia dla zdrowia, ludzi i stanu środowiska; wskazanie sposobów zapobiegania transgranicznym skutkom awarii przemysłowej (art. 260 POŚ);
 • obowiązek dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu, a także do corocznego aktualizowania wykazu, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do końca stycznia roku następnego (art. 263 POŚ).

Powyżej wymienione obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład dużego ryzyka, jakim jest Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy zostały zrealizowane, zaś dokumentacja wymagana do sporządzenia z mocy ustawy Prawo ochrony środowiska została przekazana Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Potwierdzeniem dopełnienia powyższych obowiązków jest decyzja administracyjna Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, wydana na podstawie pozytywnej opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zatwierdzająca Raport o bezpieczeństwie opracowany dla Bazy Paliw nr 20 w Ugoszczy.

Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się w Bazie Paliw Nr 20 w Ugoszczy wg stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego, przekazywany jest właściwym organom (Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska) corocznie do końca stycznia roku następnego.

2. Opis działalności prowadzonej w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy

Przedmiotem działalności Bazy Paliw Nr 20 jest:

 1. Składowanie rezerw strategicznych paliw płynnych.
 2. Składowanie zapasów interwencyjnych paliw płynnych.
 3. Składowanie produktów naftowych innych klientów.

Powyższe usługi składowania realizowane są poprzez:

 • przyjęcie produktu z cystern kolejowych do zbiorników magazynowych,
 • magazynowanie w zbiornikach magazynowych,
 • wydanie produktu ze zbiorników magazynowych do cystern kolejowych,
 • wydanie produktu ze zbiorników magazynowych do cystern drogowych.
3. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń jakie powodują

 

Lp. Nazwa substancji Rodzaj zagrożenia, kategoria i rodzaj
1. Olej napędowy H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411

Olej napędowy – paliwo do napędu silników szybkoobrotowych o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie naziemnym.

Olej napędowy jest bezbarwną lub jasnożółtą cieczą o charakterystycznym zapachu. Początkowa temperatura wrzenia 175°C. Temperatura zapłonu >55°C, temperatura samozapłonu >260°C. Gęstość w temperaturze 15°C: 0,82 – 0,845 g/cm3, gęstość względna par około 6 (powietrze=1). Właściwości wybuchowe: substancja nie jest wybuchowa. Właściwości utleniające: substancja nie jest utleniająca.

Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: Flam Liq. 3, H226 Łatwopalna ciecz i pary.

Zagrożenia dla człowieka: Toksyczność ostra – wdychanie: Acute Tox. 4 (H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania). Działanie żrące/drażniące na skórę: Skin Irrit. 2 (H315 Działa drażniąco na skórę). Zagrożenie spowodowane aspiracją: Asp. Tox. 1 (H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią). Rakotwórczość: Carc. 2 (H351 Podejrzewa się, że powoduje raka). Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie STOT wielokr. naraż.: STOT. RE 2 (H373 Może spowodować uszkodzenie narządów (krew, grasica, wątroba) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia).

Zagrożenia dla środowiska: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Aquatic Chronic 2 (H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki).

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. P301+P310 w przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. P331 Nie wywoływać wymiotów. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady, zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość, pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

Najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia: NDS: 5 mg/m3 (oleje mineralne wysokorafinowane – frakcja wdychalna). DNELpracownik (wdychanie, toksyczność ostra): 4300 mg/m3/15 min., DNELpracownik (skóra, toksyczność przewlekła): 2,9 mg/kg/8h, DNELpracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła): 68 mg/m3/8h (aerozol), DNELkonsument (wdychanie, toksyczność ostra): 2600 mg/m3/15 min, DNELkonsument (skóra, toksyczność przewlekła): 1,3 mg/kg/24h; DNELkonsument (wdychanie, toksyczność przewlekła): 20 mg/m3/24h (aerozol). Toksyczność ostra: LD50: >2000 mg/kg (doustnie, szczur); LC50: 4100 mg/m3 (inhalacyjnie, szczur, 4h); LD50: >5000 (skóra, królik).

4. Informacje związane z charakterem zagrożenia poważną awarią z uwzględnieniem skutków dla ludzi i środowiska

Substancje znajdujące się w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy, w przypadku uwolnienia stwarzają przede wszystkim zagrożenie pożarowe. W normalnych warunkach prowadzenia procesu (temperatura, ciśnienie) ich pary nie tworzą z powietrzem mieszanin wybuchowych.

Zgodnie z przyjętą w PERN S.A. metodologią określania zagrożeń mogących wystąpić w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy, szczegółowo opisaną w przekazanym do KW PSP i WIOŚ Raporcie o bezpieczeństwie, spośród możliwych do wystąpienia zdarzeń mogących prowadzić do awarii przemysłowej, wytypowano zdarzenia najgroźniejsze w skutkach oraz najbardziej prawdopodobne (tzw. reprezentatywne zdarzenia awaryjne), dla których przeprowadzono modelowanie efektów fizycznych oddziaływania.

Zdarzeniami, jakie mogą wystąpić na terenie zakładu i wygenerować niebezpieczne skutki są następujące zdarzenia:

 1. Przepełnienie zbiornika magazynowego podczas napełniania.
 2. Pęknięcie węża spustowego cysterny kolejowej.
 3. Przepełnienie cysterny kolejowej podczas napełniania.
 4. Awaria pompy technologicznej (uszkodzenie) w pompowni centralnej.

We wszystkich ww.  zdarzeniach i opracowanych dla nich scenariuszach awaryjnych zasięg promieniowania cieplnego od pożaru powierzchniowego, dla gęstości strumienia cieplnego o wartości nie większej niż 4 kW/m2 (wartości skutkującej dla ludzi bólem przy narażeniu dłuższym niż 20 sekund) nie przekroczył odległości 33 m, natomiast zasięg promieniowania cieplnego dla gęstości strumienia cieplnego o wartości nie większej niż 12,5 kW/m2 (wartość dla ludzi skutkuje możliwością oparzenia I stopnia po 10 sekundach, możliwość ofiar śmiertelnych w przypadku długotrwałej ekspozycji, duże prawdopodobieństwo uszkodzeń ciała, a także, w przypadku dłuższej ekspozycji: topienie się rur z tworzywa sztucznego, możliwość zapłonu drewna i zapalenia lasu) nie przekroczył odległości 22 m. Oznacza to, że strefa niebezpiecznego oddziaływania możliwych do wystąpienia na terenie Bazy Paliw nr 20 w Ugoszczy awarii nie wykracza poza jej teren.

Wszystkie wartości ryzyka zredukowanego scenariuszy mogących wystąpić na terenie Bazy Paliw nr 20 w Ugoszczy są w obszarze akceptowalnym, co oznacza, że jest ona zakładem bezpiecznym.

Prowadzący zakład dołożył wszelkich starań, aby Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy, będą zakładem dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej, pomimo magazynowania na jej ternie znacznych ilości paliw płynnych (substancji niebezpiecznych, w ilości przekraczającej wartości progowe dla zakładu dużego ryzyka), w jak najmniejszym stopniu wpływała na bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Przeprowadzona, gruntowna analiza możliwych do wystąpienia na terenie Bazy Paliw nr 20 w Ugoszczy zagrożeń oraz przeprowadzone szczegółowe analizy reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych potwierdzają, że Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy nie stanowi zagrożenia dla ludzi zamieszkujących na trenie przyległym do Bazy Paliw. Ponadto zastosowane środki bezpieczeństwa techniczne, organizacyjne i systemowe (funkcjonowanie w Spółce PERN S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i systemu Zarządzania Bezpieczeństwem) oraz systematycznie podnoszona świadomość zagrożeń i kultura bezpieczeństwa pracy – wśród pracowników zatrudnionych w Bazie Paliw umożliwiła sprowadzenie ryzyka poważnej awarii przemysłowej do poziomu powszechnie akceptowalnego.

Konkludując, opisane w raporcie o bezpieczeństwie najbliżej położone zabudowania (w tym osoby), obiekty użyteczności publicznej, inne zakłady przemysłowe, ośrodki edukacyjne (jednostki organizacyjne oświaty), ośrodki pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i instytucje służące społeczeństwu – nie mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii, ponieważ zagrożenie możliwe do wystąpienia na terenie Bazy Paliw nr 20 w Ugoszczy nie obejmują ich swoim zasięgiem.

5. Sposoby ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Na ternie Bazy Paliw nr 20 w Ugoszczy alarmowanie odbywa się przy użyciu syren alarmowych, wewnętrznej sieci łączności telefonicznej, urządzeń zapewniających łączność ze stanowiskiem kierowania właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej, łączności radiowej i łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej (wyłącznie z wyznaczonych miejsc).


OSTRZEGANIE SPOŁECZEŃSTWA O WYSTĄPIENIU AWARII REALIZOWANE JEST POPRZEZ AKUSTYCZNY SYGNAŁ ALARMOWY TJ. MODULOWANY DŹWIĘK SYRENY W OKRESIE TRZECH MINUT.


Ostrzeganie o zaistniałej awarii rozpoczyna się praktycznie w chwili zauważenia przez dowolnego pracownika lub inną osobę przebywającą na terenie bazy paliw lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie sytuacji mogącej spowodować awarię (uwolnienie, pożar lub inne miejscowe zagrożenie) instalacji technologicznej, magazynowej lub środka transportu służącego do przewozu paliw płynnych. Ostrzeganie to w pierwszej kolejności dotyczyć będzie osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie zaistniałego zdarzenia, które alarmowane będą ustnie.

Każda osoba będąca świadkiem zdarzenia powiadamia o nim Punkt dyspozytorski (Dowódca Zmiany Służby Ochrony Naftor) Bazy Paliw nr 20 w Ugoszczy.

 

Punkt Dyspozytorski (Służba Ochrony NAFTOR)

40100 – wewnętrzny numer alarmowy, czynny całą dobę lub numer miejski z zewnątrz: 59 82 28 100

 

Pracownik przyjmujący zgłoszenie przekazuje informację o zdarzeniu Koordynatorowi Bazy Paliw (lub osobie go zastępującej), który po jej potwierdzeniu identyfikuje rodzaj awarii, miejsce jej powstania, zasięg i kierunki rozprzestrzeniania się zagrożenia oraz potencjalne skutki awarii.

W przypadku wystąpienia uwolnienia, pożaru lub innego zagrożenia dla osób, mienia lub środowiska, alarm o zagrożeniu w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy ogłaszany jest przez syrenę alarmową sygnałem przerywanym (modulowanym) trwającym 3 minuty, natomiast odwołanie alarmu – dźwiękiem ciągłym trwającym 3 minuty (dla odróżnienia od alarmu próbnego lub związanego z prowadzonymi ćwiczeniami, którego długość nie przekracza kilkunastu do kilkudziesięciu sekund).

Uruchomienie syreny alarmowej odbywa się na wyraźne polecenie Koordynator Bazy Paliw lub pracownika go zastępującego. Sposób ogłoszenia alarmów przedstawia tabela poniżej.

RODZAJ ALARMU SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMÓW
Akustyczny system alarmowy Środki masowego przekazu (sposób nie wykorzystywany w zakładzie) Wizualny sygnał alarmowy (sposób nie wykorzystywany w zakładzie)
Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dla Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej
Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny
– ciągły dźwięk w okresie 3 minut
Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla

Syreny alarmowe podlegają okresowym kontrolom i sprawdzeniom poprawności działania. Alarmy próbne i sprawdzające nie podlegają wcześniejszym zgłoszeniom do właściwych terytorialnie organów administracji publicznej.

Informacja o zdarzeniu jest przekazywana telefonicznie do:

 • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie na numer 59 822 20 74 lub 59 822 20 75 (Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP) lub 998;
 • Stanowiska Kierowania Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na numer 58 347 78 04 lub 58 347 78 05;
 • Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na numer 58 309 49 11 (w godzinach pracy urzędu) lub Inspektora Dyżurnego WIOŚ na tel. kom. 602 570 383 (poza godzinami pracy).

Po ogłoszeniu alarmu w Bazie Paliw wszystkie osoby przebywające na terenie bazy obowiązane są podporządkować się poleceniom wydawanym przez – Kierującego działaniem ratowniczym w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (Koordynatorowi Bazy Paliw lub pracownikowi go zastępującego) lub w przypadku przybycia na teren Bazy Paliw jednostek zewnętrznych ochrony przeciwpożarowej – Kierującemu działaniem ratowniczym.

Ewentualną decyzję o ewakuacji okolicznych mieszkańców podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej. Jeśli zachodzi potrzeba, komunikaty dla społeczeństwa mogą być podawane przez Państwową Straż Pożarną, Policję, a także organy właściwe do spraw zarządzania kryzysowego za pośrednictwem własnych urządzeń, za pośrednictwem środków masowego przekazu lub w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Organy te mogą również przekazywać komunikaty ostrzegawcze, których sposób ogłoszenia przedstawia tabela poniżej.

UWAGA: poniższa tabela nie ma zastosowania dla Bazy Paliw.

RODZAJ KOMUNIKATU SPOSÓB OGŁOSZENIA KOMUNIKATU SPOSÓB ODWOŁANIA ALARMU
AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie … około godz. … min. … Może nastąpić skażenie … (podać rodzaj skażenia) W kierunku … (podać kierunek) Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj skażenia) dla …
Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu … (podać rodzaj zakażenia) dla …
Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców … (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców) Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu … (podać rodzaj klęski) dla …

Używane na terenie Bazy Paliw sygnały alarmowe mają wyłącznie pomocniczy charakter i służą przede wszystkim poinformowaniu pracowników Bazy Paliw o zagrożeniu i konieczności ograniczenia jego skutków, a także podjęciu działań z zakresu zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników. Każdorazowe uruchomienie syreny alarmowej w  Bazie Paliw (w cyklu trzyminutowym), związane z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej lub zdarzeniem o znamionach poważnej awarii przemysłowej, wiąże się z jednoczesnym przekazaniem informacji o zdarzeniu do właściwych miejscowo organów, w szczególności Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W przypadku każdego alarmu należy bezwzględnie podporządkować się służbom ratowniczym i porządkowym, w szczególności Kierującemu działaniem ratowniczym oraz Policji.

Poglądowy schemat alarmowania i przekazywania informacji o zdarzeniu przedstawia rysunek poniżej. Linie ciągłe oznaczają obligatoryjny przepływ informacji, linie przerywane obrazują komunikację warunkową – fakultatywny przepływ informacji (tj. w zależności od rodzaju zdarzenia i oceny kierującego zakładem). Służby, inspekcje i straże porozumiewają się pomiędzy sobą na podstawie odrębnych regulacji (telefonia komórkowa, łączność radiowa, np. kanał dowodzenia i współdziałania, grupa „ratunek” lub inny sposób).

6. Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie Bazy Paliw w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze, wybuchu lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie Bazy Paliw nr 20 w Ugoszczy oczekuje się współpracy pomiędzy społecznością lokalną, zamieszkującą tereny wokół Bazy Paliw a organami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi (jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej) oraz policją. Organy administracji publicznej informują zagrożone osoby o wystąpieniu awarii, z uwzględnieniem poniższych informacji.

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU O ZAGROŻENIACH

 

1. Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia.
2. Nie zbliżaj się do okien zwróconych w kierunku Bazy paliw
3. Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej
4. Wysłuchaj uważnie nadawanych komunikatów (w tym przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające).
5. Poinformuj sąsiadów o zagrożeniu
6. Postępuj zgodnie z poleceniami nadawanymi w komunikatach. Bezwzględnie wykonuj polecenia przekazywane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
7. Wychodząc z domu pamiętaj o zabraniu:

 • dokumentów,
 • telefonu komórkowego wraz z ładowarką,
 • leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego leków np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne,
 • przyborów toaletowych,
 • ważnych dokumentów rodzinnych np.: polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akta notarialne, dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery wartościowe – akcje i obligacje, książeczki szczepień, numery kart kredytowych, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp.,
 • kluczyków od pojazdów samochodowych, sejfów itp.
8. Wychodząc z domu pamiętaj o wyłączeniu dopływu wszystkich mediów do budynku, mieszkania (gaz, prąd, woda).
9. Wychodząc z domu pamiętaj o opuszczeniu rolet oraz jego zamknięciu.
10. W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia – zamknąć okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuścić rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą.
11. Udaj się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatu.

 

W PRZYPADKU INTENSYWNEGO ZADYMIENIA
 • Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia;
 • Schroń się w najbliższym budynku i nie opuszczaj go do czasu otrzymania komunikatu zezwalającego na opuszczenie budynku;
 • Przebywając na terenie otwartym:
  • Zwróć uwagę na kierunek wiatru;
  • Opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru;
  • Postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające;
  • Chroń drogi oddechowe, o ile to możliwe wykonaj filtr ochronny z dostępnych materiałów (w miarę możliwości przygotuj wilgotne tampony lub chusty na nos i usta, zwilżając je roztworem wodnym sody oczyszczonej bądź wodą);
 • Unikaj kontaktu z produktami rozkładu termicznego/dymem;
 • Nie utrudniaj dojazdu ekipom ratowniczym do Bazy Paliw;
 • Nie wchodź w obszar wysokiego zadymienia;
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
  • Zabierz do  mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknij w ich pomieszczeniach;
  • Zawiadom sąsiadów o zdarzeniu; w razie potrzeby zaopiekuj się osobami postronnymi;
  • Zaopiekuj się osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz niepełnoletnimi;
  • Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej;
  • Wysłuchaj nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji;
  • Bezwzględnie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze;
  • Wygaś i nie używaj otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.);
  • Pozamykaj drzwi i okna oraz uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub taśmą klejącą, izolacyjną);
  • Przygotuj środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba;
  • Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.);
  • Zabezpiecz produkty żywnościowe i przygotuj zapas wody;
  • Po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, zabierz przygotowany bagaż, zamknij mieszkanie i udaj się we wskazane miejsce;
 • Zachowaj spokój i oddal się od miejsca zadymienia możliwie najkrótszą drogą;
 • Stosuj się do poleceń prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze i porządkowe;
 • Udziel informacji kierującemu działaniami ewakuacyjnymi o osobach wymagających pomocy przy ewakuacji.
WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH
CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 112
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE “POGOTOWIE RATUNKOWE” 999
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991

 

7. Potwierdzenie, że prowadzący zakład podjął odpowiednie działania w zakresie przygotowania zakładu do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i reagowania na wypadek zagrożeń

Produkcja, przetwarzanie, transport lub magazynowanie substancji niebezpiecznych w dużych ilościach stwarza potencjalne zagrożenie związane z ich uwolnieniem do otoczenia w sposób niekontrolowany. Zdarzenia takie można przewidzieć teoretycznie, oszacować prawdopodobieństwo ich wystąpienia, ale nie można dokładnie określić miejsca i czasu ich wystąpienia, jak również w sposób precyzyjny oznaczyć zasięgu i skutków oddziaływania tych zdarzeń dla ludzi i środowiska.

W ustawie POŚ sytuację taką określa się mianem poważnej awarii i rozumie się przez nią zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Art. 249 ustawy POŚ nakłada na prowadzącego zakład, stwarzający możliwość wystąpienia poważnej awarii – obowiązek zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska. Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy, ze względu na ilości substancji niebezpiecznych (palnych) magazynowanych na jej terenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku, w sprawie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138) została zaklasyfikowana do zakładów o dużym ryzyku. Tym samym prowadzący zakład, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany, jest m.in. do podjęcia odpowiednich przygotowań w zakładzie, w tym również w porozumieniu ze służbami ratowniczymi, które cyklicznie kontrolują takie zakłady, w celu zapobiegania powstawaniu awarii, zaś w przypadku ich wystąpienia – opanowania zdarzenia oraz zminimalizowania jej skutków.

Zgodnie z wymaganiami art. 260 ustawy POŚ Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy będąca terenową jednostką organizacyjną PERN S.A. opracowała Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Założenia tego planu oraz możliwości podjęcia działań ratowniczych i zabezpieczających są weryfikowane podczas ćwiczeń sprawdzających i zgrywających współpracę służb odpowiedzialnych za reagowanie na wypadek awarii. Stosownie do wymagań zawartych w art. 261 ustawy POŚ, analiza oraz ćwiczenia związane z realizacją Wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego odbywają się z częstotliwością nie rzadziej niż co 3 lata.

8. Odniesienie do zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy przekazała Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku informacje niezbędne do opracowania Zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, zgodnie z wymaganiami art. 261 ustawy POŚ. Informacje niezbędne do przygotowania zewnętrznego planu zawarte zostały w zgłoszeniu zakładu, programie zapobiegania awariom, raporcie o bezpieczeństwie, wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym oraz w formie dodatkowych materiałów i rysunków.

Opracowanie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, leży w gestii Komendanta Wojewódzkiego PSP (art. 265 ustawy POŚ), przy czym, Komendant ten ma prawo odstąpić od jego przygotowania, jeśli z informacji dostarczonych przez prowadzącego zakład wynika, w sposób niebudzący wątpliwości, że nie występuje ryzyko rozprzestrzeniania się skutków awarii poza zakład (art. 266 ustawy POŚ).

9. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca uzyskania dodatkowych informacji związanych z Bazą Paliw nr 20 w Ugoszczy, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących poufnych informacji ustalonych w przepisach krajowych

Dodatkowe informacje dotyczące Bazy Paliw nr 20 w Ugoszczy, w zakresie nieobjętym tajemnicą handlową i/lub tajemnicą przedsiębiorstwa można uzyskać kierując pisemny wniosek na adres:

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133

09-410 Płock

Informacje związane z:

 • zatwierdzonymi raportami o bezpieczeństwie lub ich zmianami;
 • przyjętymi zewnętrznymi planami operacyjno-ratowniczymi;
 • przedłożonymi zgłoszeniami zakładów;
 • pozytywnie zatwierdzonymi programami zapobiegania poważnym awariom;
 • kontrolami planowanymi w terenie;
 • możliwością udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (na 30 dni przed jego przyjęciem);
 • instrukcjami o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii;
 • corocznie aktualizowanym wykazem substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku;
 • odstąpieniem od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

podawane są również przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (na mocy art. 267 POŚ).


BP 20 Informacje na temat środków bezpieczeństwa

PERN S.A.