Baza Paliw nr 4 w Rejowcu

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu

DANE IDENTYFIKACYJNE ZAKŁADU

 

Nazwa prowadzącego zakładPERN S.A.
Adres siedzibyWyszogrodzka 133, 09-410 Płock
Adres Biuraul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefony24 266 23 00; 22 860 74 01
Fax24 266 22 03; 22 860 74 51
Strona WWWwww.pern.pl
e-mail
NIP774-00-03-097
REGON000044641

Adres zakładu:

NazwaBaza Paliw nr 4 w Rejowcu
Kierujący ZakłademKoordynator Bazy Paliw
Adres62-093 Rejowiec Poznański, woj. wielkopolskie
Telefony61 812 46 71
Fax61 812 47 31

Osoba udzielająca informacji:

StanowiskoRzecznik Prasowy PERN S.A.
Telefon kontaktowy+48 24 266 22 11

 

1. Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym  lub  dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), po zastosowaniu zasady sumowania zgodnie z pkt. 2 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia Baza Paliw nr 4 w Rejowcu spełnia kryteria zaliczające ją do zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Krajowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, ustanowione w ustawie Prawo ochrony środowiska, potwierdzają wdrożenie do prawodawstwa polskiego wymagań zawartych m.in. w Dyrektywie Seveso III, będącej podstawą regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Tym samym, na prowadzącym zakład spoczywają obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519) w szczególności:

 • obowiązek ochrony środowiska przed awariami (art. 244 POŚ);
 • zapewnienie, aby zakład był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi i środowiska (art. 249 POŚ);
 • obowiązek zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz przekazania do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 250 POŚ);
 • obowiązek sporządzenia programu zapobiegania awariom, wdrażanego za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarzadzania zakładem (art. 251 POŚ),
 • obowiązek opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem (art. 252 POŚ),
 • obowiązek opracowania raportu o bezpieczeństwie potwierdzającego, że zakład: jest przygotowany do stosowania programu zapobiegania awariom i do zwalczania awarii przemysłowych; spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa; zostały przeanalizowane możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i podjęto środki konieczne do zapobieżenia im; zostały zachowane zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowego projektowania, wykonania i utrzymywania instalacji, w tym magazynów, urządzeń z wyłączeniem środków transportu i infrastruktury, związanej z działaniem mogącym powodować ryzyko wystąpienia awarii; został opracowany wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, dostarczono Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, a także zawarto w nim niezbędne informacje do celów planowania i zagospodarowania przestrzennego  (art. 253 POŚ),
 • obowiązek opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, zawierający w szczególności: zakładane działania służące ograniczeniu skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska; propozycje metod i środków służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii przemysłowej; informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej; przedstawianą społeczeństwu i właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, staroście, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta; wskazanie sposobów usunięcia skutków awarii przemysłowej i przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe – sposobów usunięcia zagrożenia dla zdrowia, ludzi i stanu środowiska; wskazanie  sposobów zapobiegania transgranicznym skutkom awarii przemysłowej (art. 260 POŚ),
 • obowiązek dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu, a także do corocznego aktualizowania wykazu, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do końca stycznia roku następnego (art. 263 POŚ).

Zgodnie z intencją ustawodawcy wyżej wymienione obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład zostały zrealizowane, zaś dokumentacja wynikająca z ustawy Prawo ochrony środowiska – przekazana Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. Potwierdzeniem dopełnienia powyższych obowiązków jest Decyzja administracyjna Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, wydana na podstawie pozytywnej opinii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zatwierdzająca zmieniony Raport o bezpieczeństwie Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu.

Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu, wg stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego, przekazywany jest właściwym organom (Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska) corocznie do końca stycznia roku następnego.

2. Opis działalności prowadzonej w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu

Przedmiotem działalności Bazy Paliw nr 4 jest:

 1. magazynowanie paliw płynnych (olej napędowy, olej opałowy i benzyna) w zbiornikach magazynowych,
 2. przyjmowanie produktów z rurociągu dalekosiężnego (Płock – Nowa Wieś Wielka – Rejowiec), transportu kolejowego do zbiorników magazynowych za pomocą własnych urządzeń przeładunkowych,
 3. wydawanie paliw transportem autocysternowym i sporadycznie transportem kolejowym,
 4. prowadzenie laboratorium badań i analiz jakościowych paliw płynnych i produktów petrochemicznych,
 5. usługi w zakresie uszlachetniania paliw (barwienie, dodawanie dodatków i biokomponentów).

Paliwa magazynowane są w zbiornikach podziemnych o osi pionowej z dachem stałym w obudowie żelbetowej, zbiornikach naziemnych o osi pionowej z dachem pływającym w obwałowaniu, w zbiornikach naziemnych o osi pionowej z dachem stałym umieszczone w ścianach osłonowych, zbiornikach naziemnych pionowych ze ścianą osłonową, z dachem stałym i wewnętrzną membraną  umieszczone w ścianie osłonowej, z dachem stałym wentylowanym i wewnętrzną membraną pływającą umieszczone w ścianie osłonowej,

Paliwami występującymi na terenie Bazy są benzyna bezołowiowa, olej napędowy, olej opałowy. Paliwo magazynowane jest w 59 zbiornikach produktów ropopochodnych o łącznej pojemności rzeczywistej 238 650 m3 (tj. ok. 191 000 Mg). 54 zbiorniki rozmieszczone są w jedenastu (11) grupach zbiornikowych. Pozostałych 5 zbiorników znajduje się w oddzielnej lokalizacji.

Zbiorniki magazynowe

 • grupa I: 6 zbiorników podziemnych o osi pionowej z dachem stałym, w obudowie żelbetowej przeznaczone do magazynowania oleju napędowego,
 • grupa Ia: 2 zbiorniki podziemne o osi pionowej z dachem stałym, w obudowie żelbetowej przeznaczone do magazynowania oleju napędowego,
 • grupa II: 4 zbiorniki podziemne o osi pionowej z dachem stałym, zhermetyzowane, w obudowie żelbetowej przeznaczone do magazynowania benzyny,
 • grupa III: 6 zbiorników podziemnych o osi pionowej z dachem stałym, w obudowie żelbetowej przeznaczone do magazynowania oleju napędowego,
 • grupa IV: 3 zbiorniki podziemne pionowe z dachem stałym, w obudowie żelbetowej przeznaczone do magazynowania oleju napędowego,
 • grupa V: 3 zbiorniki podziemne pionowe z dachem stałym, w obudowie żelbetowej przeznaczone do magazynowania oleju napędowego,
 • grupa VI: 3 zbiorniki podziemne o osi pionowej z dachem stałym, w obudowie żelbetowej przeznaczone do magazynowania oleju napędowego,
 • grupa VII: 3 zbiorniki naziemne o osi pionowej z dachem pływającym, w obwałowaniach, przeznaczone do magazynowania benzyny oraz oleju napędowego,
 • grupa VIII: 2 zbiorniki naziemne o osi pionowej z dachem stałym i ścianą osłonową, przeznaczone do magazynowania oleju napędowego i oleju opałowego, 2 zbiorniki naziemne o osi pionowej, z dachem stałym i wewnętrzną membraną pływającą umieszczone w ścianie osłonowej, przeznaczone do magazynowania benzyny, 1 zbiornik naziemny o osi pionowej, z dachem stałym i wewnętrzną membraną pływającą w ścianie osłonowej, przeznaczony do magazynowania oleju napędowego,
 • grupa IX: 13 zbiorników podziemnych o osi pionowej z dachem stałym, w obudowie żelbetowej przeznaczone do magazynowania oleju opałowego i estrów,
 • grupa X: 2 zbiorniki naziemne pionowe z dachem pływającym, w ścianie osłonowej, przeznaczone do przechowywania benzyny i 2 zbiorniki naziemne pionowe, z dachem stałym, w ścianie osłonowej, przeznaczone do magazynowania oleju napędowego.
 • grupa XI: 2 zbiorniki naziemne pionowe ze ścianą osłonową, z dachem stałym i wewnętrznym dachem pływającym, przeznaczone do magazynowania oleju napędowego.
 • zbiornik 31 naziemny z dachem stałym, wewnętrzną membraną pływającą, stalową obudową, podwójnym dnem i monitoringiem przestrzeni międzydennej, przeznaczony na mieszaninę etanolu i benzyny.

Pozostałe zbiorniki:

Nr zbiornikaPojemność zbiornika [m3]/[Mg]Rodzaj paliwa
4150 / 37,5Pb 95
4250 / 42,0ON
4325 / 18,8Pb 95
4425 / 21,0ON
80-878 x 2 / 8 x1,8= 14.4Dodatki uszlachetniające
89,91,93,954 x 2 / 4 x 1,8=7,2Dodatki uszlachetniające
100-1078 x 10 / 8 x 9= 72Dodatki uszlachetniające

Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zbiorniki wyposażone są:

 • w instalacje odgromowe o zwodach wysokich,
 • instalacje uziemiające elementy hydrauliczne i mechaniczne,
 • instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • zalegalizowany elektroniczny układ pomiarowy, pozwalający na zdalną, ciągłą obserwację parametrów ilościowych paliwa, oraz alarmowanie w stanach zagrożenia,
 • zawory oddechowe i bezpieczniki ogniowe,
 • system monitoringu przestrzeni międzydennej, pozwalający na detekcję obecności paliwa w jej przestrzeni,
 • park zbiorników naziemnych chroniony jest przy użyciu stałych urządzeń gaśniczych pianowych na pianę ciężką oraz stałych urządzeń zabezpieczających zraszaczowych, działających w układzie zdalnego i miejscowego sterowania.
3. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń jakie powodują

 

Lp.Nazwa substancjiRodzaj zagrożenia, kategoria i rodzaj
1.Olej napędowyH226, H304, H315, H332, H351, H373, H411
2.Olej napędowy grzewczyH226, H304, H315, H332, H351, H373, H411
3.Benzyna Pb 98/95H224, H 315, H304, H361d, H340, H350, H336, H411

Olej napędowy – paliwo do napędu silników szybkoobrotowych o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie naziemnym. Jest to łatwopalna ciecz i pary (Flam. Liq. 3, H226), dla człowieka stwarza zagrożenia takie jak: toksyczność ostra – wdychanie Acute Tox. 4 (H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania); działanie żrące/drażniące na skórę: Skin Irrit. 2 (H315 Działa drażniąco na skórę); zagrożenie spowodowane aspiracją: Asp. Tox. 1 (H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią); Rakotwórczość: Carc. 2 (H351 Podejrzewa się, że powoduje raka); działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie STOT wielokr. Naraż. STOT RE 2 (H373 Może spowodować uszkodzenie narządów (krew, grasica, wątroba) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia). Dla środowiska: stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Aquatic Chronic 2 (H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki). Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu, palenie wzbronione; P280 stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy; P301+P310 w przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem; P331 nie wywoływać wymiotów; P332+P313 w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza; P501 zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia. NDS: 5 mg/m3 (oleje mineralne wysokorafinowane – frakcja wdychalna). DNELpracownik (wdychanie, toksyczność ostra): 4300 mg/m3 15 min., DNELpracownik (skóra, toksyczność przewlekła): 2,9 mg/kg/8h, DNELpracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła): 68 mg/m3/8h (aerozol), DNELkonsument (wdychanie, toksyczność ostra): 2600 mg/m3 15 min, DNELkonsument (skóra, toksyczność przewlekła): 1,3 mg/kg/24h; DNELkonsument (wdychanie, toksyczność przewlekła): 20 mg/m3/24h (aerozol); PNECwoda słodka, morska, osad, gleba, oczyszczalnia ścieków Nie dotyczy – mieszanina substancji UVCB. Jest to bezbarwna lub jasnożółta ciecz o charakterystycznym zapachu. Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 175-180°C – początkowa temperatura wrzenia, 95% obj. Destyluje do 360°C. Temperatura zapłonu >55°C. Gęstość par ok 6 (powietrze=1), gęstość względna (w 15°C):0,82 – 0,845 g/cm3. Temperatura samozapłonu >260°C. Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowy, właściwości utleniające: nie jest utleniający. Toksyczność ostra: LD50: >2000 mg/kg (doustnie, szczur); LC50: 4100 mg/m3 (inhalacyjnie, szczur, 4h); LD50: >5000 (skóra, królik).

Olej opałowy, olej gazowy – niespecyfikowany (olej napędowy grzewczy) – substancja przeznaczona wyłącznie do celów opałowych. Zagrożenia: H351 podejrzewa się, że powoduje raka (skóra); H226 łatwopalna ciecz i pary; H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania; H315 Działa drażniąco na skórę; H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią; H373 Może powodować uszkodzenie narządów (krew, grasica, wątroba) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie; H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; P261 Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy; P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy; P301+P310 w przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem; P331 Nie wywoływać wymiotów; P501 Zawartość/pojemnik usuwać do miejsca składowania odpadów. Wartości DNEL dla pracowników: ostre narażenie: drogi oddechowe 2600 mg/m3/15 minut; długotrwałe narażenie: skóra 2,9 mg/kg/8h; drogi oddechowe: 68 mg aerozolu/m3/8h; dla społeczeństwa: ostre narażenie: drogi oddechowe 4300 mg/m3/15 minut; długotrwałe narażenie: skóra 1,3 mg/kg/24h; drogi oddechowe: 20 mg aerozolu/m3/24h. Jest to czerwona ciecz o nieokreślonym zapachu. Początkowa temperatura wrzenia 160°C, zakres temperatur wrzenia 160-370°C, temperatura zapłonu >56°C, granice wybuchowości: 1,3 do 6,6%, gęstość względna w 15°C 860 kg/m3; nie rozpuszcza się, temperatura samozapłonu 255°C, właściwości wybuchowe: w cząsteczce nie ma grup chemicznych związanych z właściwościami wybuchowymi; właściwości utleniające: na podstawie struktury chemicznej substancji (głównego składnika) nie wchodzi ona w reakcje egzotermiczne z materiałami łatwopalnymi.

Olej napędowy zawiera pakiet dodatków uszlachetniających o właściwościach  przeciwkorozyjnych i biobójczych, demulgujących oraz przeciwpiennych, poprawiającym smarność i odporność na utlenianie, a także zmniejszającym zadymienie spalin. Dzięki zawartości detergentów utrzymuje czystość wtryskiwaczy i całego układu paliwowego.

Olej napędowy spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) 2015 r oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań.

Olej opałowy (olej napędowy grzewczy) spełnia wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 7 listopada 2014 r., poz. 1547). Olej napędowy grzewczy spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054).

Benzyna (bezołowiowa 95 i 98) – charakteryzuje się bardzo niską temperatura zapłonu. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem, są cięższe od powietrza, rozprowadzają się i kumulują przy powierzchni ziemi, w naturalnych zagłębieniach oraz dolnych kondygnacjach w pomieszczeniach. Produkt jest lżejszy od wody i praktycznie w niej nierozpuszczalny, pływa na jej powierzchni stwarzając zagrożenie pożarowo-wybuchowe. Benzyny klasyfikowane są jako substancje niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Jest to produkt skrajnie łatwopalny H224, może powodować raka H350, działa żrąco/drażniąco na skórę  H315, a jej połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią H304. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki H361d, ponadto może powodować wady genetyczne H340 oraz wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego (H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki). Zwroty wskazujące na środki ostrożności: P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności; P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu, palenie wzbronione; P280 stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy; P301+P310 w przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem; P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P501 zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia. Najwyższe dopuszczalne stężenia istotnych składników Gazoliny: NDS Benzen 1,6 mg/m3, NDS Toluen 100 mg/m3, NDS n-Heksan 72 mg/m3. NDS dodatkowego składnika benzyny silnikowej: etanol NDS 1900 mg/m3. DNELpracownik (wdychanie, toksyczność ostra): 1300 mg/m3 /15 min, DNELpracownik (wdychanie, toksyczność ostra) 1100 mg/m3 /15 min, DNELpracownik (wdychanie, toksyczność przedłużona): 840 mg/m3 /8h. DNELkonsument (wdychanie, toksyczność ostra): 1200 mg/m3/ 15 min, DNELkonsument (wdychanie, toksyczność ostra): 640 mg/m3/ 15 min, DNELkonsument (wdychanie, toksyczność przedłużona): 180 mg/m3/ 24h. PNEC woda słodka0,51 mg/l, PNEC woda morska 0,017 mg/, PNEC osad słodkiej wody 0,6mg/kg, PNEC osad wody morskiej 0,36 mg/kg, PNECdziałanie oczyszczalni ścieków 12,5 mg/l.

4. Informacje związane z charakterem zagrożenia poważną awarią z uwzględnieniem skutków dla ludzi i środowiska

Substancje znajdujące się w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu stwarzają przede wszystkim zagrożenie pożarowe. Pary benzyny mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe (zakres stężeń wybuchowych od 0,5 do ok. 8 % obj.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt zaklasyfikowany jako niebezpieczny ze względu na zagrożenia dla zdrowia. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Produkt niebezpieczny dla środowiska. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. W przypadku pożaru należy unikać wdychania produktów spalania, gdyż mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Szkodliwe oddziaływanie substancji możliwe jest wyłącznie podczas bezpośredniego kontaktu z nimi. Oznacza to, iż ewentualne oddziaływanie nie dotyczy obszarów położonych poza Bazą Paliw nr 4 w Rejowcu.

Zgodnie z przyjętą w PERN S.A. metodologią określania zagrożeń generowanych w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu szczegółowo opisaną w przekazanym do KW PSP i WIOŚ raporcie o bezpieczeństwie spośród najgroźniejszych scenariuszy awarii wyróżnia się:

 • Scenariusz 1. Katastroficzne pęknięcie zbiornika o poj. 21 500 m3 z benzyną,
 • Scenariusz 2. Rozszczelnienie połączenia kołnierzowego przy króćcu zbiornika poj. 21 500 m3 z benzyną,
 • Scenariusz 3. Pęknięcie węża spustowego cysterny kolejowej z benzyną,
 • Scenariusz 4. Zapłon par benzyny wewnątrz autocysterny wskutek błędu ludzkiego,
 • Scenariusz 5. Zapłon par benzyny w zbiorniku o poj. 10 500 m3 podczas poboru próbki,
 • Scenariusz 6. Pęknięcie rurociągu przy zbiorniku o poj. 10 500 m3 z benzyną,
 • Scenariusz 7. Pożar zbiornika o poj. 10 500 m3 z olejem napędowym wskutek wyładowania atmosferycznego,
 • Scenariusz 8. Pęknięcie rurociągu dalekosiężnego z olejem napędowym,
 • Scenariusz 9. Katastroficzne pęknięcie cysterny kolejowej z olejem napędowym,
 • Scenariusz 10. Rozszczelnienie połączenia kołnierzowego przy króćcu zbiornika o 10 000 m3 z olejem napędowym,
 • Scenariusz 11. Pożar zbiornika o poj. 10 500 m3 z benzyną wskutek wyładowania atmosferycznego,
 • Scenariusz 12. Pożar zbiornika z mieszaniną alkoholu etylowego z benzyną wskutek wyładowania atmosferycznego,
 • Scenariusz 13. Katastroficzne pęknięcie cysterny kolejowej z alkoholem etylowym.

We wszystkich scenariuszach strefa zagrożenia promieniowaniem cieplnym od pożaru powierzchniowego, dla wartości promieniowania na poziomie 4 kW/m2 (wartość dla ludzi skutkuje bólem przy narażeniu dłuższym niż 20 sekund) – nie przekroczyła odległości 100 m. Oznacza to, że strefa niebezpiecznego oddziaływania awarii możliwych do wystąpienia na terenie Bazy Paliw nr  4 w Rejowcu – nieznacznie wykracza poza jej obszar (w strefie tej położony jest las, dla którego wartość ta nie stanowi zagrożenia). Wyjątek stanowi scenariusz 5 podczas którego przyrost ciśnienia towarzyszący opóźnionemu zapłonowi chmury może spowodować lekkie uszkodzenia aparatów i konstrukcji oraz wypadnięcie szyb w budynkach w promieniu ok. 548 m, przy czym należy dodać, iż w strefie powstającego nadciśnienia nie znajdują się budynki i obiekty budowlane poza terenem Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu.

Baza Paliw nr 4 w Rejowcu jest zakładem bezpiecznym. Wszystkie wartości ryzyka zredukowanego znajdują się w obszarze ryzyka akceptowalnego, co wykazane zostało w raporcie o bezpieczeństwie.

Prowadzący zakład dołożył wszelkich starań, aby baza zaliczona do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, pomimo stosunkowo dużych ilości magazynowanych substancji niebezpiecznych (paliw w ilościach przekraczających wartości progowe dla ZDR) w jak najmniejszym stopniu wpływał na zagrożenia bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Analiza zagrożeń możliwych do wystąpienia na terenie bazy oraz rozwinięte, szczegółowe analizy zdarzeń reprezentatywnych (awarii) potwierdzają, że Baza Paliw nr 4 w Rejowcu nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców okolic, w szczególności mieszkańców wsi Rejowiec Poznański. Scenariusze potencjalnych awarii dowodzą, że nawet najgroźniejsze zdarzenia (Worst Case Scenario) swoim zasięgiem nie obejmą obszarów położonych poza terenem bazy paliw. Zastosowane rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz systematycznie kształtowana świadomość zagrożeń wśród pracowników zatrudnionych w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu umożliwiła sprowadzenie ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej (ryzyko pierwotne) do poziomu powszechnie akceptowalnego.

Konkludując, opisane w raporcie o bezpieczeństwie najbliżej położone zabudowania (w tym osoby), obiekty użyteczności publicznej, inne zakłady przemysłowe, ośrodki edukacyjne (jednostki organizacyjne oświaty), ośrodki pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i instytucje służące społeczeństwu – nie mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii, ponieważ zasięgi potencjalnego oddziaływania nie stanowią dla nich zagrożenia.

5. Sposoby ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Na ternie Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu alarmowanie odbywa się przy użyciu syren alarmowych, wewnętrznej sieci łączności telefonicznej, urządzeń zapewniających łączność ze stanowiskiem kierowania właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz łączność radiową i łączność za pośrednictwem telefonii komórkowej (wyłącznie z wyznaczonych miejsc).


OSTRZEGANIE SPOŁECZEŃSTWA O WYSTĄPIENIU AWARII REALIZOWANE JEST POPRZEZ AKUSTYCZNY SYGNAŁ ALARMOWY TJ. MODULOWANY DŹWIĘK SYRENY W OKRESIE TRZECH MINUT.


Ostrzeganie o zaistniałej awarii rozpoczyna się praktycznie w chwili zauważenia przez dowolnego pracownika lub inną osobę przebywającą na terenie bazy paliw lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie sytuacji mogącej spowodować awarię (wyciek, pożar lub inne miejscowe zagrożenie) instalacji technologicznej, magazynowej lub środka transportu służącego do przewozu paliw płynnych.  Ostrzeganie to w pierwszej kolejności dotyczyć będzie osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie zaistniałego zdarzenia, które alarmowane będą ustnie.

Każda osoba będąca świadkiem zdarzenia powiadamia o nim Stanowisko Dyspozytorskie Bazy Paliw Nr 4.

 

Stanowisko Dyspozytorskie

przyjmuje informacje telefoniczne pod nr: 61 812 46 71 wew. 316 lub 362

316/362 – wewnętrzny numer alarmowy, czynny całą dobę

Dodatkowo informację o zdarzeniu można przekazać na niżej wymienione numery:

 • 61 812 46 71 wew. 333     (numer do służby ochrony, czynny całą dobę);
 • 509 917 486                      (numer komórkowy kierującego zakładem);
 • 61 812 46 71 wew. 346    (numer wewnętrzny kierującego zakładem).

Pracownik Stanowiska (Dyspozytor Bazy Paliw lub osoba go zastępująca) przekazuje informację o zdarzeniu Koordynatorowi Bazy Paliw (lub osobie go zastępującej), który po jej potwierdzeniu identyfikuje rodzaj awarii, miejsce jej powstania, zasięg i kierunki rozprzestrzeniania się zagrożenia oraz potencjalne skutki awarii.

W przypadku wystąpienia pożaru, wybuchu, wycieku albo innego zagrożenia dla osób, mienia lub środowiska alarm o zagrożeniu w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu ogłaszany jest przez syreny alarmowe sygnałem przerywanym (modulowanym) trwającym 3 minuty, natomiast odwołanie alarmu dźwiękiem ciągłym trwającym 3 minuty (dla odróżnienia od alarmu próbnego lub związanego z prowadzonymi ćwiczeniami, którego długość nie przekracza kilkunastu do kilkudziesięciu sekund).

Informacja o zdarzeniu przekazana zostanie telefonicznie do:

 • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na numer 67 22 23 330 (Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu) lub na numer 998;
 • Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na numer 61 22 20 200 lub 61 22 20 222 (Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu) lub na numer 998;
 • Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na numer 61 827 05 00.
 • Delegatury Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Pile na numer: w godzinach 7.00-15.00 tel. 67  854  212 23 12, poza godzinami pracy: 605 188 035.

Informację o występującym zagrożeniu, udostępnieniu, ogłoszeniu i przekazaniu informacji dotyczącej środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przekazano do podmiotów, wymienionych w załączniku nr 16 do Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego, tj.: NAFTOR Sp. z o.o., Naftoserwis Sp. z o.o., Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko. Osobą odpowiedzialną za przekazania informacji do wybranych podmiotów jest Koordynator Bazy Paliw.

Polecenie uruchomienia syreny alarmowej wydaje Koordynator Bazy Paliw lub osoba przez niego upoważniona. Sposób ogłoszenia alarmów przedstawia tabela poniżej. W przypadku Bazy Paliw możliwości techniczne sprowadzają się do możliwości zastosowania wyłącznie pierwszego przypadku – syreny alarmowe.

RODZAJ ALARMUSPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMÓW
Akustyczny system alarmowyŚrodki masowego przekazu (sposób nie wykorzystywany w zakładzie)Wizualny sygnał alarmowy (sposób nie wykorzystywany w zakładzie)
Ogłoszenie alarmuSygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minutPowtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dlaZnak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej
Odwołanie alarmuSygnał akustyczny
– ciągły dźwięk w okresie 3 minut
Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla

Wraz z uruchomieniem syreny alarmowej podawany jest meldunek do najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej – Państwowej Straży Pożarnej. Dźwięk syreny alarmowej dotyczy wyłącznie służb znajdujących się w Bazie Paliw, jej pracowników oraz osób przebywających na terenie Bazy.

Po ogłoszeniu alarmu wszystkie osoby przebywające na terenie bazy obowiązane są udać się do punktu zbornego i podporządkować się poleceniom wydawanym przez kierującego działaniami z zakresu zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników, a po przyjeździe zewnętrznych jednostek ochrony przeciwpożarowej – Kierującemu Działaniami Ratowniczymi.

Decyzję o ewentualnej ewakuacji okolicznych mieszkańców podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

Jeśli zachodzi potrzeba komunikaty dla społeczeństwa mogą być podawane przez Państwową Straż Pożarną, policję, a także organy właściwe do spraw zarządzania kryzysowego za pośrednictwem własnych urządzeń, za pośrednictwem środków masowego przekazu lub w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Organy te mogą również przekazywać komunikaty ostrzegawcze, których sposób ogłoszenia przedstawia tabela poniżej. Uwaga, poniższa tabela nie ma zastosowania dla Bazy Paliw.

RODZAJ KOMUNIKATUSPOSÓB OGŁOSZENIA KOMUNIKATUSPOSÓB ODWOŁANIA ALARMU
AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWYŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZUAKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWYŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniamiPowtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie … około godz. … min. … Może nastąpić skażenie … (podać rodzaj skażenia) W kierunku … (podać kierunek)Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj skażenia) dla …
Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniamiFormę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji SanitarnejPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu … (podać rodzaj zakażenia) dla …
Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiskaPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców … (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu … (podać rodzaj klęski) dla …

Używane na terenie zakładu sygnały alarmowe mają wyłącznie pomocniczy charakter i służą przede wszystkim poinformowaniu pracowników zakładu oraz osób przebywających na jego terenie o zagrożeniu i koniczności ograniczenia jego skutków, a także podjęciu działań z zakresu zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników. Każdorazowe uruchomienie syreny alarmowej w zakładzie (w cyklu trzyminutowym), związane z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej lub zdarzeniem o znamionach poważnej awarii przemysłowej, wiąże się z jednoczesnym przekazaniem informacji o zdarzeniu do właściwych miejscowo organów, w szczególności Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Uruchomienie syren alarmowych w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu, odbywa się niezwłocznie po wystąpieniu zagrożenia, celem ograniczenia do minimum jego skutków. Syreny alarmowe podlegają również okresowym kontrolom i sprawdzeniom poprawności działania. Alarmy próbne i sprawdzające nie podlegają wcześniejszym zgłoszeniom do właściwych terytorialnie organów administracji publicznej.

Właściwe terytorialnie organy administracji publicznej mogą we własnym zakresie podejmować decyzje o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu.

W przypadku każdego alarmu należy bezwzględnie podporządkować się służbom porządkowym, w szczególności Kierującemu Działaniami Ratowniczymi z ramienia Państwowej Straży Pożarnej oraz służbom porządkowym (Policji, Straży Miejskiej).

Poglądowy schemat alarmowania i przekazywania informacji o zdarzeniu przedstawia rysunek poniżej. Linie ciągłe oznaczają obligatoryjny przepływ informacji, linie przerywane obrazują komunikację warunkową – fakultatywny przepływ informacji (tj. w zależności od rodzaju zdarzenia i oceny kierującego zakładem). Służby, inspekcje i straże porozumiewają się pomiędzy sobą na podstawie odrębnych regulacji (telefonia komórkowa, łączność radiowa, np. kanał dowodzenia i współdziałania, grupa „ratunek” lub inny sposób).

6. Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie Bazy Paliw w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze, wybuchu lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu oczekuje się współpracy pomiędzy społecznością lokalną, zamieszkującą tereny wokół Bazy Paliw a organami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi (jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej) oraz policją. Organy administracji publicznej informują zagrożone osoby o wystąpieniu awarii, z uwzględnieniem poniższych informacji.

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU O ZAGROŻENIACH

 

1.Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia.
2.Nie zbliżaj się do okien zwróconych w kierunku Bazy paliw
3.Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej
4.Wysłuchaj uważnie nadawanych komunikatów (w tym przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające).
5.Poinformuj sąsiadów o zagrożeniu
6.Postępuj zgodnie z poleceniami nadawanymi w komunikatach. Bezwzględnie wykonuj polecenia przekazywane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
7.Wychodząc z domu pamiętaj o zabraniu:

 • dokumentów,
 • telefonu komórkowego wraz z ładowarką,
 • leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego leków np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne,
 • przyborów toaletowych,
 • ważnych dokumentów rodzinnych np.: polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akta notarialne, dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery wartościowe – akcje i obligacje, książeczki szczepień, numery kart kredytowych, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp.,
 • kluczyków od pojazdów samochodowych, sejfów itp.
8.Wychodząc z domu pamiętaj o wyłączeniu dopływu wszystkich mediów do budynku, mieszkania (gaz, prąd, woda).
9.Wychodząc z domu pamiętaj o opuszczeniu rolet oraz jego zamknięciu.
10.W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia – zamknąć okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuścić rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą.
11.Udaj się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatu.

 

W PRZYPADKU INTENSYWNEGO ZADYMIENIA
 • Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia;
 • Schroń się w najbliższym budynku i nie opuszczaj go do czasu otrzymania komunikatu zezwalającego na opuszczenie budynku;
 • Przebywając na terenie otwartym:
  • Zwróć uwagę na kierunek wiatru;
  • Opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru;
  • Postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające;
  • Chroń drogi oddechowe, o ile to możliwe wykonaj filtr ochronny z dostępnych materiałów (w miarę możliwości przygotuj wilgotne tampony lub chusty na nos i usta, zwilżając je roztworem wodnym sody oczyszczonej bądź wodą);
 • Unikaj kontaktu z produktami rozkładu termicznego/dymem;
 • Nie utrudniaj dojazdu ekipom ratowniczym do Bazy Paliw;
 • Nie wchodź w obszar wysokiego zadymienia;
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
  • Zabierz do  mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknij w ich pomieszczeniach;
  • Zawiadom sąsiadów o zdarzeniu; w razie potrzeby zaopiekuj się osobami postronnymi;
  • Zaopiekuj się osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz niepełnoletnimi;
  • Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej;
  • Wysłuchaj nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji;
  • Bezwzględnie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze;
  • Wygaś i nie używaj otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.);
  • Pozamykaj drzwi i okna oraz uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub taśmą klejącą, izolacyjną);
  • Przygotuj środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba;
  • Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.);
  • Zabezpiecz produkty żywnościowe i przygotuj zapas wody;
  • Po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, zabierz przygotowany bagaż, zamknij mieszkanie i udaj się we wskazane miejsce;
 • Zachowaj spokój i oddal się od miejsca zadymienia możliwie najkrótszą drogą;
 • Stosuj się do poleceń prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze i porządkowe;
 • Udziel informacji kierującemu działaniami ewakuacyjnymi o osobach wymagających pomocy przy ewakuacji.
WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH
CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO112
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE “POGOTOWIE RATUNKOWE”999
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA998
POLICJA997
POGOTOWIE GAZOWE992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE991 
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY61 892 58 11
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO67 268 05 00

 

7. Potwierdzenie, że prowadzący zakład podjął odpowiednie działania w zakresie przygotowania zakładu do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i reagowania na wypadek zagrożeń

Produkcja, przetwarzanie, transport lub magazynowanie niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych, niebezpiecznych dla środowiska) substancji chemicznych w dużych ilościach stwarza potencjalne zagrożenie związane z ich uwolnieniem do otoczenia w sposób niekontrolowany. Zdarzenia takie można przewidzieć teoretycznie, oszacować prawdopodobieństwo ich zajścia, ale nie można ściśle określić miejsca i czasu ich wystąpienia, jak również dokładnie oznaczyć zasięgu oddziaływania i skali ryzyka dla ludzi i środowiska. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 519) sytuację taką określa się mianem poważnej awarii i rozumie się przez nią zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Artykuł 249 cytowanej ustawy nakłada na prowadzącego zakład, stwarzający możliwość wystąpienia poważnej awarii – obowiązek zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska.

Baza Paliw nr 4 w Rejowcu, ze względu na ilości substancji niebezpiecznych (palnych i wybuchowych)  magazynowanych na jej terenie, zgodnie z rozporządzeniem ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku, w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym  lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138) została zaklasyfikowana do zakładów o dużym ryzyku.  Tym samym prowadzący zakład, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany, jest m.in. do podjęcia odpowiednich przygotowań w zakładzie, w tym również w porozumieniu ze służbami ratowniczymi, które cyklicznie kontrolują takie zakłady, w celu zapobiegania powstawaniu awarii, zaś w przypadku ich wystąpienia – opanowania zdarzenia oraz zminimalizowania jej skutków.

Zgodnie z wymaganiami art. 260 ustawy POŚ Baza Paliw nr 4 w Rejowcu będąca terenową jednostką organizacyjną PERN S.A. opracowała wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Założenia tego planu oraz możliwości podjęcia działań ratowniczych i zabezpieczających są weryfikowane podczas ćwiczeń sprawdzających i zgrywających współpracę służb odpowiedzialnych za reagowanie na wypadek awarii. Stosownie do wymagań zawartych w art. 261 ustawy POŚ, analiza oraz ćwiczenia związane z realizacją wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego odbywają się z częstotliwością nie rzadziej niż co 3 lata.

8. Odniesienie do zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego przygotowanego

Baza Paliw nr 4 w Rejowcu przekazała Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego zgodnie z wymaganiami art. 261 ustawy Prawo ochrony środowiska. Informacje niezbędne do przygotowania zewnętrznego planu zawarte zostały w zgłoszeniu zakładu, programie zapobiegania awariom oraz wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym. Opracowanie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, leży w gestii Komendy Wojewódzkiej PSP (art. 265 POŚ), przy czym, Komendant Wojewódzki PSP ma prawo odstąpić od jego przygotowania, jeśli z informacji dostarczonych przez prowadzącego zakład wynika, w sposób niebudzący wątpliwości, że nie występuje ryzyko rozprzestrzeniania się skutków awarii poza zakład (art. 266 POŚ).

9. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca uzyskania dodatkowych informacji związanych z Bazą Paliw nr 3 Boronów, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących poufnych informacji ustalonych w przepisach krajowych

Dodatkowe informacje dotyczące Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu, w zakresie nieobjętym tajemnicą handlową i/lub tajemnicą przedsiębiorstwa można uzyskać kierując pisemny wniosek na adres:

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133

09-410 Płock

Informacje związane z:

 • zatwierdzonymi raportami o bezpieczeństwie lub ich zmianami;
 • przyjętymi zewnętrznymi planami operacyjno-ratowniczymi;
 • przedłożonymi zgłoszeniami zakładów;
 • pozytywnie zatwierdzonymi programami zapobiegania poważnym awariom;
 • kontrolami planowanymi w terenie;
 • możliwością udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (na 30 dni przed jego przyjęciem);
 • instrukcjami o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii;
 • corocznie aktualizowanym wykazem substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku;
 • odstąpieniem od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego;

podawane są również przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (na mocy art. 267 POŚ).


BP 4 Informacje na temat środków bezpieczeństwa

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi