Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej

DANE IDENTYFIKACYJNE ZAKŁADU

 

Nazwa prowadzącego zakład PERN S.A.
Adres siedziby Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock
Adres Biura ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefony 24 266 23 00; 22 860 74 01
Fax 24 266 22 03; 22 860 74 51
Strona WWW www.pern.pl
e-mail
NIP 774-00-03-097
REGON 000044641

Adres zakładu:

Nazwa Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej
Kierujący Zakładem Koordynator Bazy Paliw
Adres Wola Rzędzińska 487 d, 33-150 Wola Rzędzińska
Telefony 14 631 20 00
e-mail

Osoba udzielająca informacji:

Stanowisko Rzecznik Prasowy PERN S.A.
Telefon kontaktowy +48 24 266 23 00

 

1. Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), po zastosowaniu zasady sumowania zgodnie z pkt. 2 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej spełnia kryteria zaliczające ją do zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Krajowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, ustanowione w ustawie Prawo ochrony środowiska, potwierdzają wdrożenie do prawodawstwa polskiego wymagań zawartych m.in. w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE (Seveso III), będącej podstawą regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Tym samym, na prowadzącym zakład spoczywają obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) w szczególności:

 • obowiązek ochrony środowiska przed awariami (art. 244 POŚ);
 • zapewnienie, aby zakład był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi i środowiska (art. 249 POŚ);
 • obowiązek zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz przekazania do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 250 POŚ);
 • obowiązek wdrażania programu zapobiegania awariom, za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem (art. 251 POŚ),
 • obowiązek opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem (art. 252 POŚ),
 • obowiązek opracowania raportu o bezpieczeństwie potwierdzającego, że prowadzący zakład: jest przygotowany do stosowania programu zapobiegania awariom i do zwalczania awarii przemysłowych; spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa; zostały przeanalizowane możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i podjęto środki konieczne do zapobieżenia im; zostały zachowane zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowego projektowania, wykonania i utrzymywania instalacji, w tym magazynów, urządzeń z wyłączeniem środków transportu i infrastruktury, związanej z działaniem mogącym powodować ryzyko wystąpienia awarii; opracowany został wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz dostarczono komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, zawarto w nim informacje niezbędne dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego (art. 253 POŚ),
 • obowiązek opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, zawierający w szczególności: zakładane działania służące ograniczeniu skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska; propozycje metod i środków służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii przemysłowej; informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, przedstawianą społeczeństwu i właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, staroście, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta; wskazanie sposobów usunięcia skutków awarii przemysłowej i przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe – sposobów usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska; wskazanie sposobów zapobiegania transgranicznym skutkom awarii przemysłowej (art. 260 POŚ),
 • obowiązek dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu, a także do corocznego aktualizowania wykazu, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do końca stycznia roku następnego (art. 263 POŚ).

Zgodnie z intencją ustawodawcy wyżej wymienione obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład zostały zrealizowane, zaś dokumentacja wynikająca z ustawy Prawo ochrony środowiska – przekazana komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Potwierdzeniem dopełnienia powyższych obowiązków jest Decyzja administracyjna Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, wydana na podstawie pozytywnej opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Krakowie zatwierdzająca Raport o bezpieczeństwie dla Bazy Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej.

Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej (wg. stanu na dzień 31 grudnia) przekazywany jest rokrocznie, w styczniu właściwym miejscowo: komendantowi wojewódzkiemu PSP oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

2. Opis działalności prowadzonej w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej

Przedmiotem działalności Bazy Paliw nr 9 jest:

 1. Magazynowanie, składowanie i przechowywanie paliw płynnych w zbiornikach magazynowych.
 2. Wyładunek paliw dostarczanych transportem kolejowym, który odbywa się na kolejowym froncie spustowo – nalewczym.
 3. Załadunek paliw na transport autocysternowy.
 4. Dozowanie dodatków uszlachetniających i komponentów do paliw.
 5. Wytwarzanie paliw z zawartością biokomponentów oraz wytwarzanie biopaliw.
 6. Składowanie/magazynowanie rezerw państwowych oraz zapasów obowiązkowych paliw płynnych dla innych podmiotów.
 7. Usługi laboratoryjne w zakresie badań jakościowych paliw płynnych i produktów petrochemicznych oraz oczyszczonych ścieków z terenu Bazy.
3. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń jakie powodują

 

Lp. Nazwa substancji Rodzaj zagrożenia, kategoria i rodzaj
1. Benzyna Flam Liquid 1; H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361d, H411
2, Olej napędowy Flam Liquid 3; H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411
3. Olej napędowy grzewczy Flam Liquid 3; H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411
4. Dodatki do paliw Flam Liquid 3; H226, H304, H315, H317, H318, H319, H335, H336, H351, H411

 

4. Informacje związane z charakterem zagrożenia poważną awarią z uwzględnieniem skutków dla ludzi i środowiska

Awaria przemysłowa w Bazie Paliw może mieć charakter uwolnienia produktów naftowych do środowiska lub pożaru. Zagrożenia jakie mogą powodować te substancje wynikają przede wszystkim z ich właściwości palnych. Poniżej podano klasyfikację stosowanych substancji.

BENZYNA BEZOŁOWIOWA

Jest to produkt skrajnie łatwopalny (H224) zaliczany do I klasy. Pary produktu są cięższe od powietrza, mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon może następować od otwartego ognia, iskry, gorącej powierzchni. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP] benzyny stwarzają zagrożenia dla zdrowia, takie jak:

 • Carc. 1B H350 Może powodować raka,
 • Muta. 1B; H340 Może powodować wady genetyczne,
 • Asp. Tox. 1 H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią,
 • Flam. Liquid 1; H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary,
 • Skin Irrit. 2; H315 Działa drażniąco na skórę,
 • Repr. 2; H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki,
 • STOT Single Exp. 3 H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy,
 • Aquatic Chronic 2 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki,

oraz zagrożenia dla środowiska. Ponadto działają toksycznie na organizmy wodne, mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (H411). Pary produktów mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy (H336).

OLEJ NAPĘDOWY, OLEJ NAPĘDOWY GRZEWCZY (OPAŁOWY)

Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Działa drażniąco na skórę. Podejrzewa się, że powoduje raka. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew, grasica, wątroba). Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Paliwa ropopochodne, w tym olej napędowy oraz olej opałowy oraz dodatki do paliw, wskutek swojej lotności są w stanie, w określonych warunkach tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe (sytuacja nietypowa dla normalnego stanu, oleje musiałyby zostać podgrzane, aby intensywność parowania umożliwiła wytworzenie atmosfery wybuchowej, ponieważ temperatura zapłonu oleju, tj. produktu z III klasy, zgodnie z przywołanymi kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej została określona > 56 0C). Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń. W pewnych warunkach wynikających z prowadzonych procesów lub w wyniku awarii, mieszaniny paliwowo powietrzne wewnątrz aparatów mogą wejść w zakres palności a wystąpienie źródła zapłonu może spowodować utworzenie pożaru lub wybuchu.

Substancje powstające z rozpadu cieplnego produktu będą silnie zależały od warunków powodujących rozkład. Można oczekiwać następujących substancji: dwutlenek węgla, tlenek węgla, niezidentyfikowane związki organiczne i nieorganiczne. Produkty spalania mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

W wyniku wycieku do otoczenia stosowanych w Bazie Paliw substancji może powstać zagrożenie dla środowiska naturalnego w postaci zanieczyszczenia i ewentualnego przedostania się zanieczyszczeń do wód gruntowych.

Zgodnie z przyjętą metodologią określania zagrożeń generowanych w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej, szczegółowo opisaną w przekazanym do KW PSP i WIOŚ raporcie o bezpieczeństwie, analizie poddano najgroźniejsze w skutkach oraz najbardziej prawdopodobne scenariusze awarii.

Spośród rozpatrywanych scenariuszy awaryjnych, zagrożenia wiodące, związane są z efektami fizycznymi oddziaływania: fali nadciśnienia, towarzyszącej wybuchowi chmury palnych par oraz promieniowania termicznego od pożaru produktu na dużej powierzchni.

Dodatki do paliw stwarzają następujące zagrożenia: są substancjami łatwopalnymi (226 łatwopalna ciecz i pary), działają szkodliwie po połknięciu (H302), połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią, ponadto powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu (H314) oraz działa drażniąco na skórę (H315). Mogą powodować reakcję alergiczną skóry (H317), powoduje poważne uszkodzenia oczu (H318).  Podejrzewa się, że powoduje raka (H351), działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (H411).

Estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych – produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. W myśl obowiązujących przepisów powoduje jednak podrażnienie: oczu( w przypadku kontaktu z produktem), żołądka (w przypadku spożycia). Produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska Nr CAS 67762-38-3.

Największe odnotowane obszary narażenia przedstawiają się następująco:

 • W przypadku wybuchu chmury par benzyny skutki zależą od wartości nadciśnienia i odległości na którą może się rozprzestrzenić, a te przedstawiają się następująco:
  • 1 kPa – do 693,59 m od środka masy par zgromadzonych w chmurze. Jest to graniczna, dopuszczalna wartość dla obiektów użyteczności publicznej, w których gromadzi się duża liczba ludzi, takie jak: miejsce kultu, szpital, placówka oświatowo-wychowawcza, plac i hala targowe, obiekt rekreacyjno-sportowy itp.
  • 3 kPa – do 228,83 m od środka masy par zgromadzonych w chmurze. Jest to graniczna dopuszczalna wartość dla obszaru zabudowy zwartej i autostrady oraz drogi o dużym natężeniu ruchu.
  • 5 kPa – do 142,76 m od środka masy par zgromadzonych w chmurze. Jest to graniczna dopuszczalna wartość dla obszaru zabudowy rozproszonej oraz innych, niebędących obszarem zabudowy zwartej lub rozproszonej, autostradą I drogą o dużym natężeniu ruchu.
  • 14 kPa – do 49,8 m od środka masy par zgromadzonych w chmurze. Wartość ta odpowiada uszkodzeniom budynków nadającym się do wyremontowania, uszkodzeniom fasad budynków mieszkalnych, rozszczelnieniem połączeń rurociągów, zniszczeniem połączenia między stalowymi lub aluminiowymi płytami, 1% uszkodzeń bębenków w uszach, 1% poważnych zranień od odłamków.
 • W przypadku pożaru paliwa na dużej powierzchni, skutki zależą od czasu narażenia na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania termicznego oraz od jego wartości (gęstości strumienia promieniowania termicznego), a te przedstawiają się następująco:
  • 4 kW/m2 – 163,57 m od osi kolumny konwekcyjnej ognia. Takie promieniowanie powoduje ból przy narażeniu dłuższym niż 20 s (wartość nieosiągalna podczas wybuchu).
  • 12,5 kW/m2 – do 105,41 m od osi kolumny konwekcyjnej ognia. Jest to minimalna energia dla zapłonu drewna przy dłuższym oddziaływaniu, stanowi zagrożenie 1% ofiar śmiertelnych po 1 minucie narażenia.
  • 37,5 kW/m2 – do 53,34 m od osi kolumny konwekcyjnej ognia. Taka wartość gęstości strumienia promieniowania termicznego nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

W przypadku dwóch scenariuszy promieniowanie termiczne wykracza nieznacznie poza teren Bazy. O ile położenie Bazy i jej najbliższe sąsiedztwo nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla promieniowania o wartości 4 kW/m2 o tyle w przypadku scenariusza zakładającego pożar cysterny kolejowej należy liczyć się z zagrożeniem pożarowym usytuowanego w pobliżu kompleksu leśnego, który może zostać narażony na oddziaływanie gęstości strumienia promieniowania termicznego na poziomie 12,5 kW/m2. Dla zminimalizowania wpływu powyższego zagrożenia należy przewidzieć możliwość rozstawienia kurtyn wodnych na kierunku zagrożenia. W przypadku scenariusza odnoszącego się do wybuchu par benzyny, zasięgi nadciśnienia towarzyszącego zapłonowi par benzyny, wykraczają poza teren bazy. W tym przypadku poza teren zakładu mogą rozprzestrzenić się fale nadciśnienia o wartościach 1 i 3 kPa. Wartości te nie stanowią zagrożenia zdrowia czy życia mieszkańców zamieszkujących tereny w pobliżu zakładu, niemniej jednak winny być uwzględniane przy opiniowaniu planów zagospodarowania terenu bądź ich zmianach.

Powyższe skutki potencjalnych awarii nie uwzględniają strefy zadymienia, która również może wykroczyć poza teren Bazy Paliw Nr 9.

W Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej funkcjonują procedury zapewniające, że:

 • wszystkie operacje są prowadzone w sposób mający na celu ochronę zarówno pracowników bazy paliw jak i społeczności lokalnej przed obrażeniami i chorobą, a także zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko;
 • funkcjonuje wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy zawierający postanowienia dotyczące sposobów komunikowania się ze służbami ratowniczymi i mieszkańcami otoczenia bazy paliw, którzy mogliby być narażeni w przypadku poważnej awarii;
 • wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni na wypadek wystąpienia poważnej awarii, zwłaszcza w  zakresie pierwszej pomocy i działań gaśniczo-ratowniczych;
 • wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy jest okresowo poddawany ćwiczeniom praktycznym na instalacjach z zastosowaniem odpowiednich środków i udziałem obsługi.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa instalacji zainstalowano na nich szereg alarmów i sygnałów ostrzegających przed nieprawidłowościami w pracy instalacji – przejawiającymi się w różnicach pomiędzy zadanymi, a aktualnymi wartościami kluczowych parametrów procesowych i umożliwiających odpowiednio szybkie podjęcie akcji naprawczych przez obsługę instalacji.

System bezpieczeństwa bazy paliw zapewnia, że:

 • opracowano sposób alarmowania i reagowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii;
 • istnieją procedury zapewniające szybkie przeprowadzenie akcji ratowniczej z udziałem odpowiedniego personelu i sprzętu w celu skutecznego ograniczania skutków poważnych awarii;
 • istnieją procedury uruchomienia systemów ograniczających uwolnienie do powietrza, gleby i wód powierzchniowych oraz zmniejszające skutki rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznych w przypadku poważnej awarii.

Główne działania minimalizacji skutków poważnych awarii oraz zastosowane środki techniczne są skupione na ograniczaniu zasięgu i skali pożarów i wybuchów, które mogą wystąpić na terenie bazy.

Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej jest zakładem bezpiecznym – wszystkie wartości ryzyka zredukowanego znajdują się w obszarze ryzyka akceptowalnego (co wykazane zostało w raporcie o bezpieczeństwie).

Prowadzący zakład dołożył wszelkich starań, aby zakład zaliczony do kategorii zakładów dużego ryzyka – tj. Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej, pomimo stosunkowo dużych ilości magazynowanych paliw (substancji niebezpiecznych, o ilości przekraczającej wartości progowe dla ZDR) w jak najmniejszym stopniu wpływał na zagrożenia bezpieczeństwa właściwej miejscowo społeczności lokalnej.

Przeprowadzona, gruntowna analiza zagrożeń możliwych do wystąpienia na terenie BP nr 9 oraz rozwinięte, szczegółowe analizy zdarzeń reprezentatywnych (awarii) potwierdzają, że zakład – Baza Paliw nr 9 nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców okolic przedmiotowej Bazy Paliw (w tym miejscowości Wola Rzędzińska). Ponadto zastosowane rozwiązania techniczne, systemowe (m.in.: poprzez Zintegrowany System Zarządzania, porozumienia o wzajemnej współpracy z Zakładową Strażą Pożarną PERN „Przyjaźń” S.A., współpraca z Państwową Strażą Pożarną i inne) oraz systematycznie podnoszona świadomość zagrożeń – wśród pracowników zatrudnionych w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej umożliwiła sprowadzenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ryzyko pierwotne) do poziomu powszechnie akceptowalnego.

Konkludując, opisane w raporcie o bezpieczeństwie najbliżej położone zabudowania (w tym osoby), obiekty użyteczności publicznej, inne zakłady przemysłowe, ośrodki edukacyjne (jednostki organizacyjne oświaty), ośrodki pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i instytucje służące społeczeństwu – nie mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii, ponieważ takich nie ma w bezpośrednim sąsiedztwie, a zagrożenie obejmie jedynie las i to w najbliższym sąsiedztwie terenu Bazy Paliw nr 9. Wyjątek stanowi scenariusz zakładający opóźniony zapłon par benzyny, wskutek którego nadciśnienie o wartości 1 kPa znacznie (tj. w odległości do ok. 478 m od granicy bazy) wykracza poza teren zakładu i obejmuje najbliżej położone pojedyncze zabudowania na zachód i północny-zachód od Bazy. Jednakże taka wartość nadciśnienia nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Jest to graniczna dopuszczalna wartość dla obiektów użyteczności publicznej, w których gromadzi się duża liczba ludzi, takie jak: miejsce kultu, szpital, placówka oświatowo-wychowawcza, plac i hala targowe, obiekt rekreacyjno-sportowy itp. Nadciśnienie o takiej wartości może doprowadzić do pęknięcia ok. 5 % dużych okien, stwarzając zagrożenie zranienia odłamkami szkła. Jest to jednak niezwykle mało prawdopodobny scenariusz, dla którego ryzyko zredukowane, tj. uwzględniające istniejące środki bezpieczeństwa jest na poziomie akceptowalnym.

5. Sposoby ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Na ternie Bazy Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej alarmowanie odbywa się przy użyciu syren alarmowych, wewnętrznej sieci łączności telefonicznej, urządzeń zapewniających łączność ze stanowiskiem kierowania właściwego miejscowo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie oraz łączność za pośrednictwem telefonii komórkowej (wyłącznie z wyznaczonych miejsc).


OSTRZEGANIE SPOŁECZEŃSTWA O WYSTĄPIENIU AWARII REALIZOWANE JEST POPRZEZ AKUSTYCZNY SYGNAŁ ALARMOWY TJ. MODULOWANY DŹWIĘK SYRENY W OKRESIE TRZECH MINUT.


Ostrzeganie o zaistniałej awarii rozpoczyna się praktycznie w chwili zauważenia przez dowolnego pracownika lub inną osobę przebywającą na terenie bazy paliw lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie sytuacji mogącej spowodować awarię (wyciek, pożar lub inne miejscowe zagrożenie) instalacji technologicznej, magazynowej lub środka transportu służącego do przewozu paliw płynnych.  Ostrzeganie to w pierwszej kolejności dotyczyć będzie osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie zaistniałego zdarzenia, które alarmowane będą ustnie.

Każda osoba będąca świadkiem zdarzenia powiadamia o nim Stanowisko Dyspozytorskie Bazy Paliw Nr 9.

 

Stanowisko Dyspozytorskie

przyjmuje informacje telefoniczne pod nr: 14 631 20 80 – numer alarmowy, czynny całą dobę

 

Dodatkowo informację o zdarzeniu można przekazać na niżej wymienione numery:

 • 14 631 20 60  (numery użytkowe, czynne całą dobę, Dyspozytornia Bazy);
 • 601 145 851    (numer komórkowy, kierującego zakładem, Koordynator Bazy Paliw);

Pracownik Stanowiska Dyspozytorskiego (Dyspozytor Bazy Paliw lub osoba go zastępująca) przekazuje informację o zdarzeniu Koordynatorowi Bazy Paliw (lub osobie go zastępującej), który po jej potwierdzeniu identyfikuje rodzaj awarii, miejsce jej powstania, zasięg i kierunki rozprzestrzeniania się zagrożenia oraz potencjalne skutki awarii.

W przypadku wystąpienia pożaru, wybuchu, wycieku albo innego zagrożenia dla osób, mienia lub środowiska alarm o zagrożeniu w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej ogłaszany jest przez syreny alarmowe sygnałem przerywanym (modulowanym) trwającym 3 minuty, natomiast odwołanie alarmu dźwiękiem ciągłym trwającym 3 minuty (dla odróżnienia od alarmu próbnego lub związanego z prowadzonymi ćwiczeniami, którego długość nie przekracza kilkunastu do kilkudziesięciu sekund).

Informacja o zdarzeniu przekazana zostanie telefonicznie do:

 • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie na numer 14 631 71 00 / 998 lub 112
 • Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na numer 12 639 91 41
 • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie na numer 12 422 48 95

Polecenie uruchomienia syreny alarmowej wydaje Koordynator Bazy Paliw lub osoba przez niego upoważniona. Sposób ogłoszenia alarmów przedstawia tabela poniżej. W przypadku Bazy Paliw możliwości techniczne sprowadzają się do możliwości zastosowania wyłącznie pierwszego przypadku – syreny alarmowe.

RODZAJ ALARMU SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMÓW
Akustyczny system alarmowy Środki masowego przekazu (sposób nie wykorzystywany w zakładzie) Wizualny sygnał alarmowy (sposób nie wykorzystywany w zakładzie)
Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dla Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej
Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny
– ciągły dźwięk w okresie 3 minut
Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla

Wraz z uruchomieniem syreny alarmowej podawany jest meldunek do najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej – Państwowej Straży Pożarnej 998/112.

Dźwięk syreny alarmowej dotyczy wyłącznie służb znajdujących się w Bazie Paliw, jej pracowników oraz osób przebywających na terenie Bazy.

Po ogłoszeniu alarmu wszystkie osoby przebywające na terenie bazy obowiązane są podporządkować się poleceniom wydawanym przez kierującego działaniami z zakresu zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników, a po przyjeździe zewnętrznych jednostek ochrony przeciwpożarowej – Kierującemu Działaniami Ratowniczymi.

W przypadku każdego alarmu należy bezwzględnie podporządkować się służbom porządkowym, w szczególności Kierującemu Działań Ratowniczych z ramienia Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

Decyzję o ewentualnej ewakuacji okolicznych mieszkańców podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej. Właściwe terytorialnie organy administracji publicznej mogą we własnym zakresie podejmować decyzje o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu.

Jeśli zachodzi potrzeba komunikaty dla społeczeństwa mogą być podawane przez Państwową Straż Pożarną, policję, a także organy właściwe do spraw zarządzania kryzysowego za pośrednictwem własnych urządzeń, za pośrednictwem środków masowego przekazu lub w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Organy te mogą również przekazywać komunikaty ostrzegawcze, których sposób ogłoszenia przedstawia tabela poniżej.

Uwaga, poniższa tabela nie ma zastosowania dla Bazy Paliw.

RODZAJ KOMUNIKATU SPOSÓB OGŁOSZENIA KOMUNIKATU SPOSÓB ODWOŁANIA ALARMU
AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie … około godz. … min. … Może nastąpić skażenie … (podać rodzaj skażenia) W kierunku … (podać kierunek) Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj skażenia) dla …
Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu … (podać rodzaj zakażenia) dla …
Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców … (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców) Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu … (podać rodzaj klęski) dla …

Używane na terenie zakładu sygnały alarmowe mają wyłącznie pomocniczy charakter i służą przede wszystkim poinformowaniu pracowników zakładu o zagrożeniu i koniczności ograniczenia jego skutków, a także podjęciu działań z zakresu zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników. Każdorazowe uruchomienie syreny alarmowej w zakładzie (w cyklu trzyminutowym), związane z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej lub zdarzeniem o znamionach poważnej awarii przemysłowej, wiąże się z jednoczesnym przekazaniem informacji o zdarzeniu do właściwych miejscowo organów, w szczególności Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Uruchomienie syren alarmowych w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej, odbywa się niezwłocznie po wystąpieniu zagrożenia, celem ograniczenia do minimum jego skutków. Syreny alarmowe podlegają również okresowym kontrolom i sprawdzeniom poprawności działania. Alarmy  próbne i sprawdzające nie podlegają wcześniejszym zgłoszeniom do właściwych terytorialnie organów administracji publicznej.

Poglądowy schemat alarmowania i przekazywania informacji o zdarzeniu przedstawia rysunek poniżej. Linie ciągłe oznaczają obligatoryjny przepływ informacji, linie przerywane obrazują komunikację warunkową – fakultatywny przepływ informacji (tj. w zależności od rodzaju zdarzenia i oceny kierującego zakładem). Służby, inspekcje i straże porozumiewają się pomiędzy sobą na podstawie odrębnych regulacji (telefonia komórkowa, łączność radiowa, np. kanał dowodzenia i współdziałania, grupa „ratunek” lub inny sposób).

6. Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie Bazy Paliw w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie Bazy Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej oczekuje się współpracy pomiędzy społecznością lokalną, zamieszkującą tereny wokół Bazy Paliw a organami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi (jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej) oraz Policją. Organy administracji publicznej informują zagrożone osoby o wystąpieniu awarii, z uwzględnieniem poniższych informacji.

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU O ZAGROŻENIACH

 

1. Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia.
2. Nie zbliżaj się do okien zwróconych w kierunku Bazy paliw
3. Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej
4. Wysłuchaj uważnie nadawanych komunikatów (w tym przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające).
5. Poinformuj sąsiadów o zagrożeniu
6. Postępuj zgodnie z poleceniami nadawanymi w komunikatach. Bezwzględnie wykonuj polecenia przekazywane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
7. Wychodząc z domu pamiętaj o zabraniu:

 • dokumentów,
 • telefonu komórkowego wraz z ładowarką,
 • leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego leków np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne,
 • przyborów toaletowych,
 • ważnych dokumentów rodzinnych np.: polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akta notarialne, dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery wartościowe – akcje i obligacje, książeczki szczepień, numery kart kredytowych, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp.,
 • kluczyków od pojazdów samochodowych, sejfów itp.
8. Wychodząc z domu pamiętaj o wyłączeniu dopływu wszystkich mediów do budynku, mieszkania (gaz, prąd, woda).
9. Wychodząc z domu pamiętaj o opuszczeniu rolet oraz jego zamknięciu.
10. W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia – zamknąć okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuścić rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą.
11. Udaj się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatu.

 

W PRZYPADKU INTENSYWNEGO ZADYMIENIA
 • Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia;
 • Schroń się w najbliższym budynku i nie opuszczaj go do czasu otrzymania komunikatu zezwalającego na opuszczenie budynku;
 • Przebywając na terenie otwartym:
  • Zwróć uwagę na kierunek wiatru;
  • Opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru;
  • Postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające;
  • Chroń drogi oddechowe, o ile to możliwe wykonaj filtr ochronny z dostępnych materiałów (w miarę możliwości przygotuj wilgotne tampony lub chusty na nos i usta, zwilżając je roztworem wodnym sody oczyszczonej bądź wodą);
 • Unikaj kontaktu z produktami rozkładu termicznego/dymem;
 • Nie utrudniaj dojazdu ekipom ratowniczym do Bazy Paliw;
 • Nie wchodź w obszar wysokiego zadymienia;
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
  • Zabierz do  mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknij w ich pomieszczeniach;
  • Zawiadom sąsiadów o zdarzeniu; w razie potrzeby zaopiekuj się osobami postronnymi;
  • Zaopiekuj się osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz niepełnoletnimi;
  • Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej;
  • Wysłuchaj nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji;
  • Bezwzględnie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze;
  • Wygaś i nie używaj otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.);
  • Pozamykaj drzwi i okna oraz uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub taśmą klejącą, izolacyjną);
  • Przygotuj środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba;
  • Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.);
  • Zabezpiecz produkty żywnościowe i przygotuj zapas wody;
  • Po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, zabierz przygotowany bagaż, zamknij mieszkanie i udaj się we wskazane miejsce;
 • Zachowaj spokój i oddal się od miejsca zadymienia możliwie najkrótszą drogą;
 • Stosuj się do poleceń prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze i porządkowe;
 • Udziel informacji kierującemu działaniami ewakuacyjnymi o osobach wymagających pomocy przy ewakuacji.

 

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW I TELEFONÓW WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNO-RATOWNICZYCH
NAZWA INSTYTUCJI TELEFON ADRES
NUMER ALARMOWY 112
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE “POGOTOWIE RATUNKOWE” 999
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA 12 422 48 95 Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków
KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP (całodobowa służba dyżurna) 12 639 91 41 Ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI (całodobowa służba dyżurna) 12 615 55 10 Ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W TARNOWIE 14 688 33 30 ul. Narutowicza 38, 33-100 Tanrów
INSPEKTOR WIOŚ DELEGATURA TARNÓW (całodobowe dyżury) 606 381 379
606 381 683

 

7. Potwierdzenie, że prowadzący zakład podjął odpowiednie działania w zakresie przygotowania zakładu do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i reagowania na wypadek zagrożeń

Produkcja, przetwarzanie, transport lub magazynowanie niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych, niebezpiecznych dla środowiska) substancji chemicznych w dużych ilościach stwarza potencjalne zagrożenie związane z ich uwolnieniem do otoczenia w sposób niekontrolowany. Zdarzenia takie można przewidzieć teoretycznie, oszacować prawdopodobieństwo ich zajścia, ale nie można ściśle określić miejsca i czasu ich wystąpienia, jak również dokładnie oznaczyć zasięgu oddziaływania i skali ryzyka dla ludzi i środowiska. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1396) sytuację taką określa się mianem poważnej awarii i rozumie się przez nią zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Artykuł 249 cytowanej ustawy nakłada na prowadzącego zakład, stwarzający możliwość wystąpienia poważnej awarii – obowiązek zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska.

Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej została zaklasyfikowana jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Tym samym prowadzący zakład, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany, jest m.in. do podjęcia odpowiednich przygotowań w zakładzie, w tym również w porozumieniu ze służbami ratowniczymi, które cyklicznie kontrolują takie zakłady, w celu zapobiegania powstawaniu awarii, zaś w przypadku ich wystąpienia – opanowania zdarzenia oraz zminimalizowania jej skutków.

Zgodnie z wymaganiami art. 260 ustawy POŚ Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej będąca terenową jednostką organizacyjną PERN S.A. opracowała wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Założenia tego planu oraz możliwości podjęcia działań ratowniczych i zabezpieczających są weryfikowane podczas ćwiczeń sprawdzających i zgrywających współpracę służb odpowiedzialnych za reagowanie na wypadek awarii. Stosownie do wymagań zawartych w art. 261 ustawy POŚ, analiza oraz ćwiczenia związane z realizacją wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego odbywają się z częstotliwością nie rzadziej niż co 3 lata.

8. Odniesienie do zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej przekazała Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego zgodnie z wymaganiami art. 261 ustawy Prawo ochrony środowiska. Informacje niezbędne do przygotowania zewnętrznego planu zawarte zostały w zgłoszeniu zakładu, programie zapobiegania awariom oraz wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym. Opracowanie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, leży w gestii Komendanta Wojewódzkiego PSP (art. 265 POŚ), przy czym, Komendant Wojewódzki PSP ma prawo odstąpić od jego przygotowania, jeśli z informacji dostarczonych przez prowadzącego zakład wynika, w sposób niebudzący wątpliwości, że nie występuje ryzyko rozprzestrzeniania się skutków awarii poza zakład (art. 266 POŚ).

9. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca uzyskania dodatkowych informacji związanych z Bazą Paliw nr 9 Wola Rzędzińska, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących poufnych informacji ustalonych w przepisach krajowych

Dodatkowe informacje dotyczące Bazy Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej, w zakresie nieobjętym tajemnicą handlową i/lub tajemnicą przedsiębiorstwa można uzyskać kierując pisemny wniosek na adres:

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133

09-410 Płock

Informacje związane z:

 • zatwierdzonymi raportami o bezpieczeństwie lub ich zmianami;
 • przyjętymi zewnętrznymi planami operacyjno-ratowniczymi;
 • przedłożonymi zgłoszeniami zakładów;
 • pozytywnie zatwierdzonymi programami zapobiegania poważnym awariom;
 • kontrolami planowanymi w terenie;
 • możliwością udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (na 30 dni przed jego przyjęciem);
 • instrukcjami o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii;
 • corocznie aktualizowanym wykazem substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku;
 • odstąpieniem od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego;

podawane są również przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (na mocy art. 267 POŚ).


BP 9 Informacje na temat środków bezpieczeństwa

PERN S.A.