Bezpieczeństwo

Wypełniając obowiązki spoczywające na Prowadzącym zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, wynikające z art. 261 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) niniejszym przekazujemy Państwu informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii w Bazach Paliw będących terenowymi jednostkami organizacyjnymi PERN S.A. Zamieszczone informacje są na bieżąco aktualizowane.

Informacje związane z: zatwierdzonymi raportami o bezpieczeństwie lub ich zmianami; przyjętymi zewnętrznymi planami operacyjno-ratowniczymi lub ich zmianami; przedłożonymi zgłoszeniami zakładów; pozytywnie zaopiniowanymi programami zapobiegania poważnym awariom; kontrolami planowanymi w terenie; możliwością udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego na 30 dni przed jego przyjęciem; instrukcjami postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii; corocznie aktualizowanym wykazem substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku; uzasadnieniem odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego – podawane są przez właściwych miejscowo Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, na mocy art. 267 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.”

Zapoznaj się z charakterystyką poszczególnych baz należących do Spółki PERN i poznaj procedury bezpieczeństwa obowiązujące w każdej z nich.

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi