Budowa drugiej nitki Odcinka Pomorskiego

Budowa II nitki Rurociągu Pomorskiego to projekt strategiczny dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Celem inwestycji jest stworzenie dodatkowej infrastruktury zabezpieczającej transport ropy naftowej na Odcinku Pomorskim. Planowana trasa rurociągu ropy naftowej będzie biegła wzdłuż istniejącej I nitki rurociągu. Będzie ona przebiegać przez  trzy województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie i pomorskie w tym dziewięć powiatów. Rurociąg ma pracować dwukierunkowo, niezależnie od funkcjonowania istniejącej magistrali.

Według wstępnych szacunków parametry techniczne rurociągu pozwolą na przesył na trasie Baza Miszewko Strzałkowskie – Baza Gdańsk blisko 25 mln ton ropy rocznie.

Podstawowe założenia:

  • długość rurociągu ok. 240 km
  • średnica rurociągu 800 mm
  • przepustowość ok. 25 mln ton/rok

Budowa II nitki Odcinka Pomorskiego, jako strategiczna inwestycja w sektorze naftowym, realizowana jest w oparciu o Ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (zwaną Specustawą), która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r.

9 kwietnia 2019 roku Spółka przyjęła Studium wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa II nitki Odcinka Pomorskiego” opracowane w ramach umowy zawartej z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

23 grudnia 2019 roku PERN zawarł umowę z ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych i koniecznych w tym zakresie opinii, uzgodnień i decyzji (z wyłączeniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji) oraz – na zasadach prawa opcji – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

10 czerwca 2020 roku PERN zawarł umowę z SGS Polska z siedzibą w Warszawie na świadczenie usługi Inżyniera budowy.

Projekt budowy II nitki Odcinka Pomorskiego jest na etapie realizacji prac projektowych i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. Został zakończony I etap prac przygotowawczych w terenie w celu wykonania niezbędnych wstępnych badań geotechnicznych. Obecnie trwa II etap prac terenowych polegający na przeprowadzeniu szerokich badań geotechnicznych na całej trasie projektowanej inwestycji. Dzięki pozyskanym informacjom w trakcie tych prac zostanie przygotowany projekt spełniający wszystkie obowiązujące standardy bezpieczeństwa, wytyczne oraz przepisy związane z budową rurociągu ropy naftowej.

Prowadzone są również analizy niezbędne do opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

17 listopada 2020 roku PERN ogłosił postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest realizacja zakupu obejmującego dostarczenie rur i elementów orurowania na potrzeby realizacji budowy rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock – Gdańsk.

Więcej o inwestycji na www.rurociagpomorski.pl

PERN S.A.