Messzentrum

O nas

Na każdym etapie łańcucha logistycznego w przemyśle paliwowym oraz chemicznym jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozliczenie procesu technologicznego jest zachowanie najwyższej dokładności instalacji pomiarowych. Istnieje szereg metod oraz systemów sprawdzania poprawności wskazań instalacji pomiarowych.

Jednak z uwagi na fakt, że na charakterystyki przepływomierzy, wpływa sposób ich zabudowy oraz rodzaj medium (gęstość i lepkość) coraz częściej wykonuje się wzorcowania instalacji pomiarowych w warunkach roboczych.

Dział Pomiarów PERN S.A. świadczy usługi sprawdzań poprawności wskazań instalacji pomiarowych w ramach ich wzorcowania oraz sprawdzanie poprawności wskazań instalacji pomiarowych w ramach zewnętrznej kontroli metrologicznej przeprowadzanej przez właściwe terytorialnie jednostki administracji miar oraz jednostki notyfikowane przy współpracy z Działem Pomiarów PERN S.A.

Ww. sprawdzania realizowane są z wykorzystaniem mobilnego wzorca tłokowego, o niepewności rozszerzonej 0,052 % (przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2), dla którego w 2016 r. uzyskano Świadectwo Ekspertyzy wydane przez Główny Urząd Miar. Uzyskane Świadectwo Ekspertyzy jest dowodem wiarygodności ww. sprawdzań realizowanych przez Dział Pomiarów PERN S.A. oraz jest potwierdzeniem dla Klientów Zewnętrznych i Wewnętrznych odniesienia wyników przeprowadzonych pomiarów do Państwowych Wzorców Jednostek Miar i wpisania sprawdzanej instalacji pomiarowej do istniejącego łańcucha pomiarowego w kraju.

PERN S.A.