Fundacja

Fundacja Grupy PERN działa od kwietnia 2013 roku dzięki środkom przekazywanym przez fundatora – PERN S.A. W fundacji w sposób strategiczny i długofalowy realizujemy działania w obszarze zaangażowania społecznego. W ramach celów określonych w statucie udzielamy pomocy filantropijnej (nie udzielamy indywidualnego wsparcia).
Fundacja wpisana jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000458114, NIP 7743216178, REGON 146709395.
Szczegóły dotyczące uzyskania wsparcia finansowego od Fundacji Grupy PERN, znajdą Państwo w zakładce „Zasady udzielenia wsparcia”.

Fundacja Grupy PERN nie rozpatruje wniosków zlożonych bezpośrednio przez osoby fizyczne.

Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z ubieganiem się o przyznanie darowizny jest Fundacja Grupy PERN (ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock). Dane przetwarzane będą w celu realizacji wniosku i nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 roku, poz. 922). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla rozpatrzenia wniosku.


Logotyp Fundacji Grupy PERN

Logo Fundacji – pion POBIERZ
Logo Fundacji – poziom POBIERZ
PERN S.A.