OLPP sp. z o.o.

„Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. z o.o. (OLPP) jest największą na polskim rynku firmą, oferującą usługi:

  • składowania paliw do bieżącego zaopatrywania stacji paliw,
  • magazynowania zapasów i rezerw produktów ropopochodnych,
  • dozowania do paliw biokomponentów i dodatków uszlachetniających,
  • tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych tzw. usługa biletowa,
  • przeładunku paliw i produktów ropopochodnych.

OLPP to sieć 19 Baz Paliw, w których magazynowana jest benzyna, olej napędowy, lekki olej opałowy, biokomponenty oraz paliwo lotnicze. Łączna pojemność magazynowa baz wynosi 1,8 mln m³. Spółka dysponuje zbiornikami o zróżnicowanej pojemności, z których największe mają pojemność 32.000 m³. Działalność firmy oparta jest o nowoczesną infrastrukturę, spełniającą wszelkie wymagania prawne dla Baz Paliw, w tym również środowiskowe.

Pięć największych Baz: w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Boronowie, Rejowcu Poznańskim i Emilianowie jest połączonych dalekosiężnymi rurociągami paliwowymi z rafinerią w Płocku. Bazy zlokalizowane przy wschodniej granicy kraju posiadają terminale do przeładunku: paliw, gazu oraz innych produktów ropopochodnych. Baza Paliw w Dębogórzu poprzez Port w Gdyni umożliwia eksport oraz import oleju napędowego transportem morskim.

OLPP dysponuje akredytowanymi laboratoriami produktów naftowych, które poza kompleksowym nadzorem, nad jakością paliw składowanych i magazynowanych w Bazach OLPP, świadczą również usługi podmiotom zewnętrznym. W swoich badaniach, akredytowane Laboratoria OLPP posługują się najnowocześniejszą aparaturą i normami zatwierdzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny, co daje najlepsze z możliwych narzędzia do prowadzenia kontroli jakości paliw, znajdujących się w obrocie handlowym. Efektem działań w zakresie polityki jakości jest przyznany Spółce Certyfikat ISO 9001:2000. Dbając o zaufanie rynku i Klientów, Spółka OLPP wdrożyła, utrzymuje i doskonali Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004.

OLPP Sp. z o.o.
Siedziba Spółki
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock
tel.: 24 266 21 05

Biuro w Warszawie
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel. +48 22 860 74 01
faks: 22 860 74 51
www.olpp.pl

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!