Kontakt z Akcjonariuszem

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące spółek akcyjnych.

Zmiany te obejmują m.in. wprowadzenie do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Od 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną.

W związku z powyższym PERN S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, stosownie do poniższej treści wezwania:

Pierwsze wezwanie Akcjonariusza – KLIKNIJ

Drugie wezwanie Akcjonariusza – KLIKNIJ

Trzecie wezwanie Akcjonariusza – KLIKNIJ

Czwarte wezwanie Akcjonariusza – KLIKNIJ

Piąte wezwanie Akcjonariusza – KLIKNIJ

PERN S.A.