Akredytacja

Laboratoria PERN posiadają certyfikat akredytacji laboratorium badawczego, co potwierdza:

 • wiarygodność wyników badań w obszarach związanych z jakością paliw oraz bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem
 • wysoką jakość świadczonych usług oraz kompetencji personelu

Laboratoria PERN uzyskały potwierdzenie swoich kompetencji do wykonywania określonych badań przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Akredytacji, co potwierdza Certyfikat Akredytacji nr AB 387.

Zakres akredytacji z 23 lutego 2021 r.

Listy badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji nr AB 387 w poszczególnych laboratoriach PERN:

Polityki i cele:

 • dostarczanie Klientom rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań,
 • wykonywanie badań zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną w celu zapewnienia realizacji wymagań Klientów i wymagań prawnych,
 • utrzymanie zasad bezstronności i poufności badań,
 • wykonywanie badań zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną dla uzyskania ważności wyników w celu zapewnienia realizacji wymagań Klientów, wymagań prawnych i dokumentów PCA,
 • utrzymywanie oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • planowanie i wdrażanie działań, odnoszących się do ryzyk i szans,
 • postępowanie zgodne z zasadami określonymi w Politykach i Celach, Przewodniku po Laboratoryjnym Systemie Zarządzania oraz Procedurach,
 • dobór odpowiedzialnej i wykwalifikowanej kadry,
 • stosowanie nowoczesnej i sprawnej aparatury,
 • zachowanie spójności działania Laboratorium,
 • zapewnienie Klientom ochrony poufnych informacji i praw własności,
 • udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych,
 • systematyczne szkolenia i stwarzanie pracownikom warunków do podwyższania kwalifikacji.
PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi