Magazynowanie ropy i paliw

Usługa magazynowania jest świadczona klientom, którzy realizując obowiązek tworzenia zapasów obowiązkowych (Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. – „O zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym”), wynajmują pojemność zbiornikową w celu zmagazynowania własnego paliwa.

Usługa obejmuje:

  • rozładunek paliwa i ropy z transportu kolejowego bądź rurociągowego,
  • długookresowe magazynowanie,
  • załadunek paliwa i ropy na transport kolejowy bądź autocysternowy.

Nad jakością złożonego paliwa i ropy czuwają wyspecjalizowane służby laboratoryjne PERN S.A.

PERN S.A.