Platforma zakupowa

Kluczowe założenia pakietu antykryzysowego PERN S.A. dla wykonawców robót budowlanych:

  1. umożliwienie rozliczania wykonanych prac w okresach krótszych niż zapisane w umowie i dokonywania idących za tym płatności, poprzez wprowadzenie możliwości aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych w zależności od zaawansowania realizacji prac bez potrzeby aneksowania umów, dokonywanej w drodze zatwierdzenia przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Pionu właściwego merytorycznie dla danej umowy;
  2. modyfikacja 30-dniowego terminu płatności na płatność w terminie do 14 dni, która to zmiana umożliwi w uzasadnionych przypadkach, na wniosek firmy wykonawczej, przyspieszenie płatności;
  3. możliwość przejęcia przez PERN S.A. płatności za dostarczane w ramach umów maszyny i urządzenia celem zmniejszenia obciążenia finansowego firm wykonujących prace, jeśli dostawa tych maszyn i urządzeń wymaga przedpłat;
  4. możliwość obniżenia wysokości gwarancji należytego wykonania umowy na okres realizacji umowy do 5%;
  5. możliwość wprowadzenia do umów formuły „success fee” za skrócenie terminu realizacji umowy;
  6. możliwość zastosowania skonta dla szybszej płatności faktur, w wysokości: stopa WIBOR 1m +2% w stosunku rocznym.

Wykonawcy zainteresowani pakietem powinni przesłać prośbę na adres e-mail: z podaniem numeru umowy, której pakiet ma dotyczyć.

INFORMUJEMY, iż PERN S.A. wprowadził nową Platformę Zakupową.

Wszystkich Wykonawców, którzy nie zarejestrowali się do tej pory na nowej Platformie prosimy o rejestrację – LINK poniżej.

Prosimy o używanie przeglądarek Chrome lub Firefox.

LINK do REJESTRACJI

Lista postępowań w formie elektronicznej

Lista postępowań w formie elektronicznej - KLIKNIJ Lista postępowań w formie elektronicznej

Lista postępowań w formie papierowej

Obecnie nie są prowadzone żadne przetargi.

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi