Przedmiot działalności

Zgodnie z obowiązującym Statutem, przedmiotem działalności PERN S.A. jest:

 1. transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B);
 2. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
 3. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z);
 4. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z);
 5. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z);
 6. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
 7. działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);
 8. przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A);
 9. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C);
 10. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);
 11. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z);
 12. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z);
 13. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
 14. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z);
 15. bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (84.24.Z),
 16. obrona narodowa (84.22.Z);
 17. kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z),
 18. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);
 19. działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);
 20. działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z);
 21. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
 22. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
 23. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
 24. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);
 25. działalność portali internetowych (63.12.Z);
 26. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);
 27. działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z);
 28. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);
 29. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z);
 30. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
 31. pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z);
 32. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);
 33. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
 34. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z);
 35. działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z);
 36. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
 37. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z);
 38. działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
 39. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
 40. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
 41. działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z);
 42. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z);
 43. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z);
 44. pozostałe sprzątanie (81.29.Z);
 45. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z);
 46. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);
 47. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);
 48. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z);
 49. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z);
 50. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z);
 51. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
 52. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
 53. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);
 54. pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
 55. przeładunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B);
 56. działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C);
 57. działalność związana z pakowaniem (82.92.Z);
 58. wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z);
 59. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z);
 60. działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z);
 61. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z);
 62. przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z);
 63. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z);
 64. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);
 65. gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z);
 66. pozyskiwanie drewna (02.20.Z);
 67. działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z);
 68. odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z);
 69. wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z);
 70. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z);
 71. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z);
 72. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);
 73. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);
 74. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z);
 75. zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z);
 76. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z);
 77. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z);
 78. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
 79. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z);
 80. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z);
 81. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z);
 82. produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z);
 83. działalność w zakresie architektury (71.11.Z);
 84. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);
 85. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A);
 86. działalność morskich agencji transportowych (52.29.A);
 87. działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B);
 88. transport kolejowy towarów (49.20.Z);
 89. transport drogowy towarów (49.41.Z);
 90. transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A);
 91. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z);
 92. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z);
 93. sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z);
 94. sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z);
 95. działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z);
 96. pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z).

Data publikacji: 1 września 2016
Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2021
Autor: Administrator BIP
Autor modyfikacji: Administrator BIP
PERN S.A.