Przedmiot działalności

Zgodnie z obowiązującym Statutem, przedmiotem działalności PERN S.A. jest:

 1. transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B),
 2. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
 3. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i linii rozdzielczych (42.21.Z),
 4. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
 5. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z),
 6. pozostałe badania  i analizy techniczne (71.20.B),
 7. działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
 8. przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A),
 9. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C),
 10. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane (77.39.Z),
 11. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
 12. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych(43.29.Z),-
 13. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 14. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),
 15. bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (84.24.Z),
 16. obrona narodowa (84.22.Z),
 17. kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z),
 18. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
 19. działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),
 20. działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
 21. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
 22. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
 23. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
 24. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
 25. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
 26. działalność portali internetowych (63.12.Z),
 27. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
 28. działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),-
 29. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),
 30. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z),
 31. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
 32. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),
 33. pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z),
 34. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),-
 35. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 36. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
 37. działalność związana z zarzadzaniem funduszami (66.30.Z),
 38. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
 39. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
 40. działalność agencji reklamowych (73.11.Z),-
 41. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 42. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
 43. działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z),
 44. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa zamykających, sejfów i skarbców (80.20.Z),
 45. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),
 46. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),
 47. pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
 48. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
 49. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
 50. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
 51. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
 52. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
 53. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),
 54. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
 55. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
 56. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 57. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
 58. pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z).
Data publikacji: 1 września 2016
Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2018
Autor: Administrator BIP
Autor modyfikacji: Administrator BIP
PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi