Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych

Zgodnie z RozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A.).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email:  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy. Inne dane, dobrowolnie podane przez Ciebie, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w każdym czasie.

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

 1. 6 ust. 1 lit b) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019r., poz. 1040) –jak wynika to z wymogów ustawowych, tzn. konieczne jest do wypełnienia przez PERN S.A. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa pracy;
 3. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Ciebiezgody na przetwarzanie Twoichdanych osobowych innych niż wynikające z przepisu prawa;
 4. art. 6 ust. 1 lit f) RODO –w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnieuzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią –w zakresie obejmującym gromadzenie informacji o preferowanym wynagrodzeniu.Informacjata pozwoli na skuteczne przeprowadzenie procesu rekrutacji;
 5. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych w przypadku zawarcia w dokumentach rekrutacyjnych danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

W sytuacji gdy Twoje stanowisko wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będziemy wymagali dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (podstawa prawna art. 10 RODO).

IV. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez PERN S.A. podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, jeżeli będzie to konieczne w celu prawidłowego  wykonywania zobowiązań PERN S.A. oraz egzekwowania i ochrony praw,  (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, podmiotom świadczącym usługi  pocztowe, prawne), oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do  zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia danego procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody (na dodatkowe dane).

VI. TWOJE PRAWA

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
 3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
  W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Twoją szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub wypełnij  formularz dostępny na naszej stronie internetowej www.pern.pl w zakładce RODO (Realizacja praw osób, których dane dotyczą).

VII. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

XI. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

XI. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. b)i c)jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach związanych z procesem rekrutacji w PERN S.A. (ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock) oraz danych szczególnych kategorii podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody. Żądanie wycofania zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych oraz nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

PERN S.A.