Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji za pośrednictwem portalu

Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym za pośrednictwem Serwisu internetowego w domenie pern.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) –  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 133, 09-410 Płock.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z IOD, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133 w Płocku (09-410) lub za pomocą poczty elektronicznej (adres mailowy: ).
 3. PERN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit a RODO – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
  2. 6 ust. 1 lit b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 r., poz. 917) – jak wynika to z wymogów ustawowych, tzn. konieczne jest do wypełnienia przez PERN S.A. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
 4. Bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych, PERN S.A. przetwarza pozyskane od Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji za pośrednictwem strony internetowej www.pern.pl.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dalszego udziału
  w procesie rekrutacyjnym.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez następujących odbiorców:
  1. podmioty, którym dane zostały powierzone przez PERN S.A. w związku z zapewnieniem obsługi informatycznej Serwisu internetowego w domenie pern.pl;
  2. organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego instytucje lub organy państwowe upoważnione z mocy prawa;
  3. osoby upoważnione przez PERN S.A. – pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 8. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy;
  2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne;
  3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku wysunięcia żądania usunięcia danych, w zależności od ich zakresu, może ono skutkować brakiem możliwości dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym;
  4. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
 11. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez PERN S.A. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach związanych z procesem rekrutacji w PERN S.A. (ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock), w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody. Żądanie wycofania zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych oraz nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi