Rusza przetarg na mega inwestycję PERN

Prawie 400 tys. m³ nowych pojemności magazynowych na ropę – o tyle powiększą się możliwości gdańskiego Terminala Naftowego PERN. Spółka chce wybudować 5 zbiorników, dzięki którym jeszcze sprawniej będzie mogła obsługiwać tankowce, które wpływają do Naftoportu. Obecnie w TNG Gdańsk funkcjonuje już 6 magazynów o łącznej pojemności 375 tys. m³.

PERN zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym na Platformie zakupowej: www.platformazakupowa.pl/pern, zamierza wybudować trzy zbiorniki o pojemności 100 tys. m³ każdy oraz 2 zbiorniki o pojemności 45 tys. m³ każdy. Wybrany wykonawca zlecenia zajmie się także rozbudową instalacji technologicznych ropy naftowej, sieci elektrycznej, sieci wodnych i pianowych, sieci sanitarnych, dróg oraz systemów automatyki. Planowany termin wykonania inwestycji to 21 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli na przełomie sierpnia i września 2020 r.

To kolejny projekt inwestycyjny w obszarze surowcowym, który realizuje Spółka. Obecnie w Bazie surowcowej w Gdańsku trwa już budowa dwóch zbiorników na ropę o pojemności 100 tys. m³ każdy. Planowany termin zakończenia budowy przypada na kwiecień 2020 roku.

Dywersyfikacja dostaw ropy – strategiczny interes państwa
– Polski rynek coraz bardziej otwiera się na dostawy z różnych kierunków. Nasze rafinerie realizują globalne inwestycje, które pozwalają im na pogłębienie przerobu z użyciem innych gatunków niż ropa rosyjska. Dlatego też coraz częściej kupują surowiec w różnych regionach świata – podkreślił Igor Wasilewski, prezes PERN.
Dziś ropa trafia do Polski nie tylko z Rosji, ale także z Morza Północnego, Arabii Saudyjskiej czy USA. W zależności od tego jakiego rodzaju ropa trafia do Polski, PERN jest przygotowany by zapewnić jej elastyczny transport do rafinerii i zachować pełną jakość transportowanego surowca.

Najwyższe normy ochrony środowiska
Zbiorniki w gdańskim Terminalu będą wybudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Realizując projekt wykonawca będzie musiał zastosować podwójne dno: górne stalowe i drugie z geomembrany. Ma także zainstalować system monitoringu przestrzeni międzydennej wraz systemem automatyki sygnalizującym obecność ewentualnych węglowodorów.
PERN posiada około 3,5 mln m³ pojemności magazynowej na ropę naftową oraz około 1,8 mln m³ na paliwa płynne. Magazynujemy: benzyny, olej napędowy, lekki olej opałowy, biokomponenty oraz paliwo lotnicze przeznaczone do bieżącego zaopatrywania rynku, jak również utrzymywania zapasów interwencyjnych paliw.

Tender procedure for the PERN mega investment: extension of the Gdansk Oil Terminal was launched

More than 2.5 million barrels (400 000 m³) of new crude oil storage capacity — this is the number by which the capacity of PERN Gdansk Oil Terminal will increase. The company plans to build 5 tanks which will allow it to service tankers entering the Naftoport even more efficiently. Currently, TNG Gdansk operates 6 storage depots with a total capacity of 2.36 million barrels (375 000 m2).

According to an announcement published on the Purchasing Platform: www.platformazakupowa.pl/pern, PERN intends to build three tanks with a capacity of approx. 630 000 barrels (100 000 m³) each and two tanks with a capacity of approx. 280 000 barrels (45,000 m³) each. The selected contractor will also extend the technological installations of crude oil, power grid, water and foam networks, sanitary installations, roads and automation systems. The investment is to be completed within 21 months from the date of signing the contract, i.e. at the turn of August and September 2020.

It is yet another investment project within raw materials carried out by the Company. Currently, two oil tanks with a capacity of approx. 630 000 barrels (100 000 m³) each are under construction at the Raw Material Depot in Gdansk. The planned completion date is April 2020.

Diversification of oil supply – the strategic interest of the state
— The Polish market is becoming more and more open to deliveries from different suppliers. Our refineries carry out global investments, which allow deepening their processing with the use of crude oil other than Russian. That is why they purchase raw material in different regions of the world more and more often — pointed out Igor Wasilewski, the President of PERN.
Today, oil reaches Poland not only from Russia, but also from the North Sea, Saudi Arabia and the USA. Depending on the type of crude oil entering Poland, PERN is prepared to ensure its flexible transport to refinery and to maintain the full quality of the raw material transported.

Highest environmental standards
Tanks at the Gdansk terminal will be constructed in accordance with applicable environmental protection regulations. Throughout project implementation, the contractor will have to use double bottom: the upper steel bottom and the second constructed of geomembranes. They will also have to install an inter-bottom space monitoring system with an automation system indicating presence of possible hydrocarbons.
PERN has approximately 22 million barrels (3.5 million m³) of crude oil storage capacity and approximately 11.3 million barrels (1.8 million m³) for liquid fuels. We store: petrol, diesel oil, light fuel oil, bio-components and aviation fuel intended to supply the market on an ongoing basis, as well as to maintain intervention fuel stocks.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail iod@pern.pl