Sprawozdania

NAZWA FUNDACJI

Fundacja Grupy PERN

SIEDZIBA I ADRES

Płock (09-410 Płock), ul. Wyszogrodzka 133

ADRES DO KORESPONDENCJI

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

DATA WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

15.04.2013 r.

NUMER KRS

Fundacja Grupy PERN wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458114.

REGON

146709395

ZARZĄD FUNDACJI (IMIĘ I NAZWISKO, PEŁNIONA FUNKCJA)

Małgorzata Górska – Przewodnicząca Zarządu

Małgorzata Mierzejewska – Członek Zarządu

Tomasz Andrzej Turek – Członek Zarządu

CELE STATUTOWE FUNDACJI

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz podejmowanie działań zmierzających do wyrównania szans tychże rodzin i osób;
 2. Działalność charytatywna;
 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. Wspieranie mniejszości narodowych;
 5. Ochrona i promocja zdrowia i pomocy społecznej;
 6. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 8. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. Promocja i organizacja wolontariatu;
 11. Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 12. Działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. Działanie na rzecz kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury;
 14. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
 15. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 17. Ratownictwo i ochrona ludności;
 18. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 19. Wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 UDPPiW, w zakresie wyznaczonym celami Fundacji;
 20. Podejmowanie i wspieranie działań związanych z organizowaniem imprez, wydarzeń kulturalnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub z ich udziałem;
 21. Podejmowanie i wspieranie działań związanych z bezpieczeństwem pożarowym i prewencją pożarową;
 22. Udział w akcjach i programach podmiotów działających na rzecz poprawy ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pożarowego;
 23. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, w tym wspieranie inicjatyw instytucji  i osób trzecich związanych z tym celem;
 24. Prowadzenie własnych programów ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pożarowego;
 25. Wspieranie instytucji o ważnym znaczeniu społecznym;
 26. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych oraz działań służących podnoszeniu poziomu wiedzy i jakości życia.

I. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH

Fundacja Grupy PERN realizuje swoje cele poprzez:

 1. Promowanie celów i działań Fundacji oraz wartości, które leżą u podstaw podejmowanych działań;
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, artystycznej, wydawniczej;
 3. Współpracę z podmiotami trzecimi, w szczególności jednostkami administracji publicznej, placówkami naukowo – dydaktycznymi, organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi;
 4. Wspieranie finansowe, rzeczowe, organizacyjne działań związanych z realizacją celów Fundacji;
 5. Organizację wydarzeń związanych z realizacją celów Fundacji;
 6. Ustanawianie programów pomocy w zakresie określonym celami Fundacji, w tym programów stypendialnych, szkoleniowych, socjalnych;
 7. Nabywanie praw służących realizacji celów Fundacji, w szczególności własności rzeczy, nieruchomości i innych praw majątkowych;
 8. Tworzenie jednostek organizacyjnych powiązanych z Fundacją w zakresie prawem przewidzianym;
 9. Przyznawanie nagród, odznak, medali i innych wyróżnień osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji;
 10. Uczestniczenie w konsultacjach aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Fundacji;
 11. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie oraz uczestniczenie w innych działaniach związanych z realizacją celów Fundacji;
 12. Inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych.
 13. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo pożarowe;
 14. Wspieranie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych;
 15. Prowadzenie działalności badawczej: wspieranie organizacyjne i finansowe programów badawczych, konferencji i publikacji;
 16. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego;
 17. Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pożytku publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom lub innym podmiotom i osobom, które realizują zadania związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą;
 18. Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia, szpitalom lub innym podmiotom i osobom, które realizują zadania związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą;
 19. Działania na rzecz ochrony środowiska;
 20. Realizację własnych projektów.

Działania Fundacji Grupy PERN w 2019 roku skupiły się na przyznawaniu środków finansowych dla podmiotów,
które występowały o wsparcie określonych projektów. W okresie sprawozdawczym Fundacja realizowała swoje cele statutowe, między innymi poprzez ogłoszenie naboru wniosków o wsparcie finansowe – w trzech obszarach: zakup sprzętu sportowego, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych.

Fundacja wsparła, także inicjatywy wpisujące się w cel oparty na podejmowaniu i wspieraniu działań związanych z bezpieczeństwem pożarowym i prewencją pożarową oraz ratownictwem i ochroną ludności poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

W roku 2019 Fundacja Grupy PERN wspierała także projekty związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości, ratownictwem i ochroną ludności oraz upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Zarząd Fundacji dysponował środkami finansowymi w oparciu o zatwierdzony przez Radę Fundacji Plan Merytoryczny i Plan Finansowy Fundacji Grupy PERN na rok 2019.

Wnioski o wsparcie finansowe rozpatrywane były przez Zarząd Fundacji w oparciu o „Zasady udzielania wsparcia w formie darowizny przez Fundację Grupy PERN w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr 19/2017 Zarządu Fundacji z dnia 21.07.2017 r. (zatwierdzone przez Radę Fundacji Uchwałą Nr 8/2017 z dnia 9.08.2017 roku), zmienione Uchwałą Nr 31/2018 Zarządu Fundacji z dnia 26.10.2018r. (zmiana zatwierdzona przez Radę Fundacji Uchwałą Nr 9/2018 z dnia 05.11.2018 roku).

II. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Fundacja Grupy PERN nie prowadzi działalności gospodarczej.

III. UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji Grupy PERN podjął 50 uchwał.

IV. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ (NP. SPADEK, ZAPIS, DAROWIZNA, ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH, W TYM Z BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO) ORAZ FORMY PŁATNOŚCI (NP. GOTÓWKA, PRZELEW), ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ; JEŻELI PROWADZONO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, WYNIK FINANSOWY TEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ

Fundacja Grupy PERN w 2019 roku:

 1. otrzymała darowizny finansowe w kwocie 125 000 zł w formie przelewu na rachunek bankowy,
 2. uzyskała przychody finansowe z tytułu lokowania środków pieniężnych w kwocie 11 964,12 zł,
 3. uzyskała pozostałe przychody operacyjne tytułem zwrotu niewykorzystanych środków przez obdarowanych oraz zwrotu opłat bankowych w kwocie łącznej 6 478,46 zł,
 4. nie prowadziła działalności gospodarczej.

V. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:

 • REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH
 • ADMINISTRACJĘ (CZYNSZE, OPŁATY TELEFONICZNE, POCZTOWE ITP.)
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
 • POZOSTAŁE KOSZTY

– Z WYODRĘBNIENIEM FORMY PŁATNOŚCI (NP. GOTÓWKA, PRZELEW)

Koszty poniesione przez Fundację Grupy PERN na:

 • realizację celów statutowych: 527 684 zł (przelew)
 • administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 3 052,10 zł (przelew)
 • działalność gospodarczą: nie dotyczy
 • pozostałe koszty: nie wystąpiły

VI. Dane o:

 • liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Fundacja Grupy PERN nie zatrudnia pracowników.

 • łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

W związku z pkt 1 – nie dotyczy.

 • wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą   z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:

Członkowie organów Fundacji Grupy PERN zgodnie ze Statutem Fundacji, pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

 • wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:

Fundacja Grupy PERN nie ma zawartych umów zlecenia.

 • udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

Fundacja Grupy PERN nie udzielała pożyczek pieniężnych.

 • kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, oraz kwotach zgromadzonych w gotówce:

Fundacja Grupy PERN lokowała wolne środki pochodzące z funduszu założycielskiego na krótkoterminowych lokatach bankowych. Na dzień 31.12.2019 roku Fundacja zgromadziła środki na rachunku bieżącym w kwocie   401 730,87 zł w banku PKO BP SA oraz na lokatach terminowych w kwocie 500 000 zł w Millennium Bank S.A.

 • wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Fundacja Grupy PERN nie nabywała obligacji oraz nie obejmowała udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

 • nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:

Fundacja Grupy PERN nie nabywała nieruchomości.

 • nabytych pozostałych środkach trwałych:

Fundacja Grupy PERN nie nabywała innych środków trwałych.

 • wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

aktywa – 901 730,87 zł  (środki pieniężne na rachunkach bankowych),

zobowiązania – 199 937,50 zł ( nie wypłacone darowizny finansowe z umów zawartych w 2019 roku – płatności w styczniu 2020 r.).

VII. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI

Fundacja Grupy PERN nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).

VIII. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH

 1. Fundacja w 2019 r. osiągnęła stratę podatkową. Otrzymane darowizny, Uchwałą Zarządu Fundacji Grupy PERN, zostały przeznaczone na działalność statutową i zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są zwolnione z podatku.
 2. Fundacja Grupy PERN złoży w terminie do Urzędu Skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – CIT 8 i CIT 8/0.

IX. INFORMACJA, CZY FUNDACJA JEST INSTYTUCJĄ OBOWIĄZANĄ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. POZ. 723, 1075, 1499 I 2215)

Fundacja Grupy PERN nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

X. INFORMACJĘ O PRZYJĘCIU LUB DOKONANIU PRZEZ FUNDACJĘ PŁATNOŚCI W GOTÓWCE O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 10 000 EURO, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY PŁATNOŚĆ JEST PRZEPROWADZANA JAKO POJEDYNCZA OPERACJA CZY KILKA OPERACJI, KTÓRE WYDAJĄ SIĘ ZE SOBĄ POWIĄZANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM DATY I KWOTY OPERACJI

Fundacja Grupy PERN nie przyjmowała ani nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również przy założeniach wskazanych powyżej, a dotyczących dzielenia operacji.

W 2019 roku w Fundacji Grupy PERN nie była przeprowadzona kontrola.


Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

Sprawozdanie merytoryczna za 2019 rok

PERN S.A.