Status prawny

PERN Spółka akcyjna
PERN S.A. jest wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069559 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
REGON: 000044641
NIP: 774 – 00 – 03 – 097

Kapitał Zakładowy spółki wynosi 1.235.977.500,00 złotych (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i podzielony jest na 123.597.750 (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) imiennych akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.

PERN S.A. prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od 1 stycznia 1999 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego działającego pod nazwą Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”.

Spółka działa na podstawie: ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zmianami) oraz Statutu.

Data publikacji: 1 września 2016
Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2018
Autor: Administrator BIP
Autor modyfikacji: Administrator BIP

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi