Status prawny

PERN Spółka akcyjna
PERN S.A. jest wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069559 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
REGON: 000044641
NIP: 774 – 00 – 03 – 097

Kapitał Zakładowy spółki wynosi 1.235.977.500,00 złotych (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i podzielony jest na 123.597.750 (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) imiennych akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.

PERN S.A. prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od 1 stycznia 1999 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego działającego pod nazwą Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”.

Spółka działa na podstawie: ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zmianami) oraz Statutu.

Data publikacji: 1 września 2016
Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2020
Autor: Administrator BIP
Autor modyfikacji: Administrator BIP
PERN S.A.