Statut Fundacji

Statut

– tekst jednolity z dnia 23.02.2017 roku –

Postanowienia Ogólne

§1

Spółki:

 1. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. (obecnie: PERN S.A.) z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000069559;
 2. „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod nr 0000087428;

zwane w dalszej części również łącznie jako „Fundatorzy” lub indywidualnie „Fundator”, ustanowili w dniu 14 stycznia 2013 r., aktem notarialnym nr rep. A 377/2013 sporządzonym przez Notariusza w Płocku Hannę Banucha Fundację pod nazwą Fundacja Grupy PERN – obecnie: Fundacja Grupy PERN (dalej: „Fundacja”).

§2

Fundacja prowadzi działalność na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności ustawy o fundacjach i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej: UDPPiW).

 §3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§4

Siedzibą Fundacji jest Płock.

 §5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§6

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§7

Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie określonym w Ustawie o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§8

Fundacja używa pieczęci okrągłej lub prostokątnej z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

Cele i zasady działania Fundacji

§9

Celami Fundacji są:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz podejmowanie działań zmierzających do wyrównania szans tychże rodzin i osób;
 2. Działalność charytatywna;
 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. Wspieranie mniejszości narodowych;
 5. Ochrona i promocja zdrowia i pomocy społecznej;
 6. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 8. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. Promocja i organizacja wolontariatu;
 11. Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 12. Działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. Działanie na rzecz kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury;
 14. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
 15. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 17. Ratownictwo i ochrona ludności;
 18. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 19. Wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 UDPPiW, w zakresie wyznaczonym celami Fundacji;
 20. Podejmowanie i wspieranie działań związanych z organizowaniem imprez, wydarzeń kulturalnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub z ich udziałem;
 21. Podejmowanie i wspieranie działań związanych z bezpieczeństwem pożarowym i prewencją pożarową;
 22. Udział w akcjach i programach podmiotów działających na rzecz poprawy ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pożarowego;
 23. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, w tym wspieranie inicjatyw instytucji i osób trzecich związanych z tym celem;
 24. Prowadzenie własnych programów ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pożarowego;
 25. Wspieranie instytucji o ważnym znaczeniu społecznym;
 26. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych oraz działań służących podnoszeniu poziomu wiedzy i jakości życia.

§10

 1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
  • Promowanie celów i działań Fundacji oraz wartości, które leżą u podstaw podejmowanych działań;
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej, artystycznej, wydawniczej;
  • Współpracę z podmiotami trzecimi, w szczególności jednostkami administracji publicznej, placówkami naukowo – dydaktycznymi, organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi;
  • Wspieranie finansowe, rzeczowe, organizacyjne działań związanych z realizacją celów Fundacji;
  • Organizację wydarzeń związanych z realizacją celów Fundacji;
  • Ustanawianie programów pomocy w zakresie określonym celami Fundacji, w tym programów stypendialnych, szkoleniowych, socjalnych;
  • Nabywanie praw służących realizacji celów Fundacji, w szczególności własności rzeczy, nieruchomości i innych praw majątkowych;
  • Tworzenie jednostek organizacyjnych powiązanych z Fundacją w zakresie prawem przewidzianym;
  • Przyznawanie nagród, odznak, medali i innych wyróżnień osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji;
  • Uczestniczenie w konsultacjach aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Fundacji;
  • Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie oraz uczestniczenie w innych działaniach związanych z realizacją celów Fundacji;
  • Inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych.
  • Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo pożarowe;
  • Wspieranie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych;
  • Prowadzenie działalności badawczej: wspieranie organizacyjne i finansowe programów badawczych, konferencji i publikacji;
  • Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego;
  • Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pożytku publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom lub innym podmiotom i osobom, które realizują zadania związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą;
  • Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia, szpitalom lub innym podmiotom i osobom, które realizują zadania związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą;
  • Działania na rzecz ochrony środowiska;
  • Realizację własnych projektów.
 2. Realizacja celów statutowych może następować poprzez wspieranie i współdziałanie w wyżej wymienionym zakresie z innymi organizacjami o celach tożsamych lub podobnych do celów Fundacji.
 3. Fundacja może przystępować do organizacji zrzeszających organizacje społeczne o celach statutowych tożsamych lub podobnych do celów Fundacji.
 4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości, oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji pozarządowej na zasadach i w zakresie prawem przepisanymi.

Majątek i dochody Fundacji

§11

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe i inne aktywa stanowiące własność Fundacji oraz środki nabyte przez Fundację w toku jej działalności, w szczególności pochodzące z:
  • Darowizn, subwencji, zapisów oraz spadków krajowych i zagranicznych;
  • Zbiórek publicznych;
  • Majątku Fundacji, w tym odsetek kapitałowych, pożytków cywilnych, pożytków prawa.
 2. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) PLN.
 3. Fundatorzy przekazali na fundusz założycielski środki pieniężne w następującej wysokości:
  • Fundator Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. przekazał na fundusz założycielski kwotę 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) PLN;
  • Fundator Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. przekazał na fundusz założycielski kwotę 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) PLN.
 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się wyłącznie na cele statutowe Fundacji.

§12

 1. Podmiot przekazujący Fundacji środki majątkowe ma prawo wskazania celu statutowego, na jaki środki te mają zostać przeznaczone.
 2. Zarząd Fundacji może sprzeciwić się przekazaniu środków majątkowych na wskazany przez podmiot przekazujący cel statutowy. W takim przypadku Fundacja zwraca podmiotowi przekazującemu przekazane przez niego środki majątkowe.
 3. Prawo podmiotu przekazującego, o którym mowa w § 12 ust. 1 powinno być wykonane najpóźniej w chwili przekazania środków Fundacji.
 4. W przypadku nie wskazania przez podmiot przekazujący celu przeznaczenia środków majątkowych Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§13

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja wewnętrzna Fundacji

§14

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji;
 2. Zarząd.

§15

 1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 1 do 4 członków. Fundator PERN S.A., o którym mowa w § 1 ust. 1 statutu wybiera 3 członków Rady Fundacji, spośród których Fundator ten wybiera przewodniczącego Rady Fundacji. Fundator „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. z o.o., o którym mowa w § 1 ust. 2 statutu wybiera jednego członka Rady Fundacji.
 2. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 lata.
 3. Kadencja członków Rady Fundacji upływa z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji rocznego sprawozdania z działalności Fundacji. Po upływie kadencji dotychczasowi członkowie Rady Fundacji pełnią obowiązki do momentu ustanowienia następnej Rady Fundacji.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Rady Fundacji może zostać odwołany przed upływem kadencji jednomyślną uchwałą podjętą przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji przez zainteresowanego członka lub jego śmierci.
 6. W przypadku odwołania w trybie § 15 ust. 3 członka Rady Fundacji albo ustania członkostwa w trybie § 15 ust. 4 Fundator, który wybrał tego członka powołuje w jego miejsce nowego członka.
 7. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
 8. Członkowie Rady Fundacji:
  • Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości służbowej;
  • Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • Nie otrzymują wynagrodzenia tytułem członkostwa w Radzie Fundacji.

§16

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 2 razy do roku.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 3. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powołanych w tym celu specjalistów.
 4. Tryb działania Rady Fundacji określa regulamin Rady Fundacji, uchwalany przez jej członków.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady, każdorazowo gdy uzna to za wskazane mając na uwadze słuszny interes Fundacji, z uwzględnieniem § 16 ust. 1.
 6. W przypadku zaniechania zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady zgodnie z § 16 ust. 1, posiedzenie może zostać zwołane przez co najmniej połowę członków Rady.
 7. Niezależnie od uregulowania ustępu poprzedzającego w przypadku, gdy słuszny interes Fundacji wymaga odbycia posiedzenia Rady, a Przewodniczący Rady nie zwołuje posiedzenia, może ono zostać zwołane przez co najmniej połowę członków Rady, wskazujących okoliczności uzasadniające zwołanie posiedzenia.
 8. O zwołaniu posiedzenia zawiadamia się członków listami poleconymi na adresy przez nich wskazane. Członek Rady może złożyć oświadczenie, w którym wskaże inny sposób zawiadomienia go o zwołaniu posiedzeń, w szczególności drogą mailową lub telefoniczną. Doręczenie w sposób wskazany w oświadczeniu wywołuje skutek prawny doręczenia.
 9. Dozwolone jest odbywanie posiedzeń Rady Fundacji bez zwołania w sytuacji, gdy wszyscy członkowie Rady są obecni, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu.
 10. Rada Fundacji ma prawo podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Na podjęcie uchwał w trybie wskazanym w niniejszym ustępie każdorazowo wymagana jest zgoda wszystkich członków Rady Fundacji. Członkowie Rady Fundacji wyrażając zgodę wskazują tryb podjęcia uchwał oraz inne informacje istotne ze względu na tryb podjęcia uchwał.
 11. Uchwały podjęte w trybie wskazanym w 16 ust. 10 powyżej są wpisywane do protokołu z następnego posiedzenia Rady Fundacji.
 12. W przypadku nie powołania członka Rady Fundacji przez Fundatora, wybrani członkowie Rady Fundacji wzywają tegoż Fundatora do powołania członka Rady Fundacji dwukrotnie. Drugie wezwanie zostaje wystosowane nie wcześniej niż 14 dni po pierwszym wezwaniu.

§17

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji;
 2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 3. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i członków Zarządu;
 4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansów, udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
 5. Doradzanie Zarządowi przy jego działalności;
 6. Podejmowanie decyzji o zrzeszeniach, przekształceniach, zmianach statutu Fundacji,
  przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim Fundacji.

§18

Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§19

 1. Rada Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji Fundacji powołuje likwidatorów, w przeciwnym przypadku likwidacji dokonuje Zarząd Fundacji.
 2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną jakiekolwiek środki majątkowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego, wskazanym przez Radę Fundacji organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe są zbliżone do celów Fundacji.

§20

 1. Zarząd składa się z 1 do 4 członków, w tym Przewodniczącego Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji.
 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja Zarządu upływa z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji rocznego sprawozdania z działalności Fundacji. Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd pełni obowiązki do momentu ustanowienia następnego Zarządu.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Zarządu może zostać odwołany uchwałą podjętą przez pozostałych członków Zarządu w sposób jednomyślny, lub uchwałą podjętą przez Radę Fundacji.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji przez zainteresowanego członka lub jego śmierci.
 5. W przypadku odwołania w trybie § 20 ust. 3 członka Zarządu albo ustania członkostwa w trybie § 20 ust. 4 Rada Fundacji powołuje nowego członka.
 6. Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu, reprezentuje go na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu:
  • Nie mogą być członkami Rady Fundacji, pozostawać z członkami Rady Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości służbowej;
  • Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • Nie otrzymują wynagrodzenia tytułem członkostwa w Zarządzie.
 8. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§21

 1. Zarząd zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.
 3. Zarząd sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powołanych w tym celu specjalistów.
 4. Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalany przez jego członków.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu każdorazowo, gdy uzna to za wskazane mając na uwadze słuszny interes Fundacji, z uwzględnieniem § 21 ust. 1.
 6. W przypadku zaniechania zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Zarządu zgodnie z § 21 ust. 1, posiedzenie może zwołać Rada Fundacji lub co najmniej połowa członków Zarządu.
 7. W przypadku, gdy słuszny interes Fundacji tego wymaga, a Przewodniczący Zarządu nie zwołuje posiedzenia, może ono być zwołane przez Radę Fundacji lub co najmniej połowę członków Zarządu, wskazujących okoliczności uzasadniające zwołanie posiedzenia.
 8. O zwołaniu posiedzenia zawiadamia się członków listami poleconymi na adresy przez nich wskazane. Członek Zarządu może złożyć oświadczenie, w którym wskaże inny sposób zawiadomienia go o zwoływaniu posiedzeń, w szczególności drogą mailową lub telefoniczną. Doręczenie w sposób wskazany w oświadczeniu wywołuje skutek prawny doręczenia.
 9. Dozwolone jest odbywanie posiedzeń Zarządu bez zwołania w sytuacji gdy wszyscy członkowie Rady są obecni, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu.
 10. Zarząd ma prawo podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Na podjęcie uchwał w trybie wskazanym w niniejszym ustępie każdorazowo wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Członkowie Zarządu wyrażając zgodę, wskazują tryb podjęcia uchwał oraz inne informacje istotne ze względu na tryb podjęcia uchwał.
 11. Uchwały podjęte w trybie wskazanym w 21 ust. 10 powyżej są wpisywane do protokołu z następnego posiedzenia Zarządu.

§22

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. Kierowanie działalnością Fundacji;
 2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 3. Uchwalanie rocznych planów merytorycznych i finansowych Fundacji i ich realizacja;
 4. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 5. Podejmowanie wszelkich decyzji nie przekazanych do kompetencji innych organów;
 6. Powoływanie pełnomocników do kierowania określonym zakresem spaw należących do zadań Fundacji;
 7. Przedkładanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji najpóźniej do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczą sprawozdania.

§23

 1. Rada Fundacji może zmieniać organizację wewnętrzną Fundacji, w szczególności zmieniać zakres kompetencji organów oraz tworzyć nowe organy Fundacji.
 2. Rada Fundacji uprawniona jest dokonywać zmian statutu Fundacji, które mogą nastąpić za zgodą Fundatorów.

Sposób reprezentacji

§24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie Przewodniczący Zarządu wraz z członkiem Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jedyny członek Zarządu.

Obostrzenia

§25

Mając na uwadze art. 20 ust. 1 pkt 6 UDPPiW zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Postanowienia końcowe

§26

W przypadku, gdy prawa któregokolwiek z fundatorów związane z bytem i działalnością fundacji wygasną, wszelkie postanowienia niniejszego statutu stosuje się odpowiednio z pominięciem statutowych uprawnień tegoż fundatora.

§27

Statut wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2013 r.

PERN S.A.