Terminal Naftowy Gdańsk

Informacje dla mieszkańców, terenowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów, które mogą zostać dotknięte skutkami awarii przemysłowej na terenie Terminala Naftowego Gdańsk PERN S.A.

I. OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD
Nazwa prowadzącego zakładPERN S.A.
Nazwa zakładuTerminal Naftowy Gdańsk
Adres siedziby prowadzącego zakład09-410 Płock ul. Wyszogrodzka 133
Adres zakładu80-601 Gdańsk ul. mjr. Henryka Sucharskiego 43
Prowadzący ZakładPrezes Zarządu PERN S.A.
Kierujący ZakłademKoordynator TNG
Telefon Biura Zarządu+48 24 266 22 11
Fax Biura Zarządu+48 24 266 23 61
Telefon Kierującego Zakładem+48 58 731 56 33 kom 883 359 210
Fax Kierującego Zakładem+48 58 731 56 70-71
Strona WWWwww.pern.pl
e-mail
NIP7740003097
REGON000044641

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

StanowiskoRzecznik Prasowy PERN S.A.
Telefon kontaktowy+48 24 266 23 00 Centrala PERN

 

II. PROWADZĄCY ZAKŁAD INFORMUJE, ŻE BAZA ADAMOWO PODLEGA PRZEPISOM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Zakład Terminal Naftowy w Gdańsku został sklasyfikowany, jako zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (dalej ZDR), w związku z czym Prowadzący Zakład oświadcza, iż dokonał właściwego zgłoszenia zakładu, sporządził dla zakładu program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym oraz raport o bezpieczeństwie, a także nadzoruje i na bieżąco analizuje aktualność powyższych dokumentów.

III. OPIS DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

Podstawowa działalność Spółki to eksploatacja sieci rurociągów transportujących ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. PERN S.A. przyjmuje, magazynuje, wydaje i przetłacza ropę naftową. Na terenie terminala Naftowego w Gdańsku magazynowanie odbywa się w 6 zbiornikach o pojemności 62.500 m³ każdy. Zbiorniki zaprojektowano jako stalowe, dwupłaszczowe naziemne, z dachem pływającym, wyposażone w systemy nadzorujące poziom napełnienia i temperatury ropy, czujniki atmosfery wybuchowej, a także systemy przeciwpożarowe i rozwiązania zapobiegające niekontrolowanemu rozlewowi. Obecność płaszcza zewnętrznego jest dodatkowym zabezpieczeniem mechanicznym zarówno przed przedostaniem się ropy do środowiska, jak i utrata stabilności konstrukcji.

Ropa naftowa przyjmowana jest do Terminala Naftowego rurociągiem:

 • z Bazy Gdańsk a za jej pośrednictwem z rurociągu „Pomorskiego”

Terminal Naftowy przesyła ropę naftową rurociągami:

 • do Bazy Gdańsk a za jej pośrednictwem do rurociągu „Pomorskiego”, Rafinerii Lotos S.A.
 • z Naftoportu i do Naftoportu

Charakter prowadzonej działalności zakładu wg PKD:

Podstawowa działalność:

 • 49.50.B, Transport rurociągowy pozostałych towarów (w szczególności usługi transportowe ropy naftowej i jej produktów),

Pozostała działalność:

 • 52.10.B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 • 42.21.Z, Roboty związanie z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 42.22.Z, Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • 46.71.Z, Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
 • 71.20.B, Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • 61.10.Z, Działalność w zakresie komunikacji przewodowej,
 • 52.24.A, Przeładunek towarów w portach morskich,
 • 52.24.C, Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
 • 77.39.Z, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Na terenie Terminala Naftowego Zakładowa Straż Pożarna Bazy Gdańsk utrzymuje w sprawności urządzenia przeciwpożarowe i kontroluje przeciwpożarowe systemy zabezpieczeń, a także prowadzi bieżący nadzór i asekurację podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych.

IV. CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH DECYDUJĄCYCH O ZALICZENIU ZAKŁADU DO ZAKŁADU O DUŻYM RYZYKU, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH NAZW LUB KATEGORII ORAZ ZAGROŻEŃ JAKIE POWODUJĄ

Rodzaj składowanych substancji niebezpiecznych oraz ich parametry fizykochemiczne, pożarowe i toksyczne:

 • Rodzaj: Ropa naftowa
 • Klasyfikacja: Skrajnie łatwopalna ciecz
 • Ilościowa wartość progowa klasyfikująca zakład do grupy ZDR: > 50 Mg
 • Charakterystyka fizykochemiczna, pożarowa i toksyczna:
  • Klasa bezpieczeństwa pożarowego: I (temperatura zapłonu < 210C)
  • Kategoria zagrożenia pożarowego: P5a Ciecze łatwopalne:
   • kategoria 1 – substancja skrajnie łatwopalna
  • Gęstość par: cięższe od powietrza
  • Ciężar właściwy: 0,86 g/cm3
  • Temperatura zapłonu: > – 300C
  • Temperatura samozapłonu: > 2500C
  • Dolna granica wybuchowości: 1,5% obj.
  • Górna granica wybuchowości: 9,5% obj.
 • Klasyfikacja ropy naftowej (zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 – CLP)
ZagrożeniaKlasyfikacjaOznakowanie
wynikające z właściwości fizykochemicznych:Substancje ciekłe łatwopalne: Flam. Liq. 1 (H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary)GHS02
dla człowieka:Zagrożenie spowodowane aspiracją: Asp. Tox. 1 (H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią).

Rakotwórczość: Carc. 1B (H350 Może powodować raka).

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Eye Irrit. 2 (H319 Działa drażniąco na oczy).

Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie: STOT SE 3 (H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy).

Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie: STOT wielokrotne narażenie: STOT RE 2 (H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia).

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

GHS07

GHS08

dla środowiska:Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Aquatic Chronic 3 (H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki).GHS09

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary,

H350 Może powodować raka,

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią,

H319 Działa drażniąco na oczy,

H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy,

H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia,

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry,

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie:

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności,

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni – Palenie wzbronione,

P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej,

P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy,

Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie:

P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza,

Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie:

P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

V. SCENARIUSZE AWARYJNE I ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE

Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Terminala Naftowego Gdańsk jest bardzo małe. Wszystkie zbiorniki magazynowe zostały zabezpieczone przed tworzeniem się w ich otoczeniu atmosfer wybuchowych oraz przed niekontrolowanym rozlewem, a także wyposażone są w odpowiednie instalacje przeciwpożarowe, na wypadek zaistnienia takiego zdarzenia. Z uwagi na wskazane powyżej właściwości fizyko-chemiczne ropy naftowej, nie można jednak całkowicie wykluczyć skutków ewentualnej awarii przemysłowej.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia i mogące oddziaływać na najbliższe otoczenie zakładu.

 Lp.Nazwa zagrożenia*Skutki**
1.duży pożar na terenie zakładumożliwość przeniesienia zadymienia w kierunku siedziby/miejsca zamieszkania
2.rozlewisko spowodowane awarią rurociągu technologicznegomożliwość skażenia gruntu

*     wybuch, pożar, działanie toksyczne dla środowiska (człowieka), działanie rakotwórcze itp.

**   skażenie środowiska, zatrucia, poparzenia itp.

Skutki wskazanego powyżej pożaru, powinny ograniczyć się jedynie do możliwości przeniesienia zadymienia w kierunku okolicznych zabudowań.

Należy dodać,że pióropusz dymu o ciemnej barwie będzie się przemieszczał zgodnie z kierunkiem wiatru, a zasięg zadymienia zależeć będzie od aktualnych warunków meteorologicznych, jednak nie przekroczy kilku kilometrów. Zadymienie wychodzące poza teren Terminala Naftowego Gdańsk nie niesie stałych poważnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi.

Możliwe są jednak następujące skutki:

 • spowodowanie przejściowego zagrożenia dla zdrowia ludności z powodu wdychania produktów niezupełnego i niecałkowitego spalania. Skala zjawiska może być na tyle intensywna, że niezbędna okaże się czasowa ewakuacja,
 • skażenie powierzchniowe roślinności (drzewa, trawy, uprawy roślinne) produktami niecałkowitego spalania. Będzie ono tym większe, im roślinność będzie bliżej źródła pożaru. Obszar tego rodzaju szczególnego narażenia nie będzie większy niż 2 –3 km od miejsca pożaru,
 • w określonych, niekorzystnych, warunkach pogodowych (brak wiatru, mgła, opady atmosferyczne) produkty niecałkowitego spalania mogą opaść na powierzchnię wód.

Skutki rozlewiska spowodowanego rozszczelnieniem rurociągów technologicznych na terenie Terminala Naftowego Gdańsk mogą prowadzić do skażenia gruntu lub wód gruntowych.

Aby zapobiec skutkom potencjalnej awarii przemysłowej PERN S.A. stosuje odpowiednią konstrukcję zbiorników oraz techniczne i organizacyjne środki zapobiegawcze:

 • Stosowanie na zbiornikach magazynowych dachów pływających, minimalizuje możliwość powstania atmosfery wybuchowej,
 • Monitorowanie poziomu ropy naftowej w zbiornikach, zabezpiecza zbiorniki przed przepełnieniem i przelaniem,
 • Kontrola stanu dna zbiorników, zabezpiecza przed przenikaniem ropy naftowej do gruntu i wód gruntowych,
 • Wyposażenie zbiorników w stałe urządzenia gaśnicze, zapewnia możliwość natychmiastowego uruchomienia akcji gaśniczej,
 • Opracowanie właściwych procedur i instrukcji technologicznych, zapewnia bezawaryjne prowadzenie procesu technologicznego.
VI. DZIAŁANIA, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII

W przypadku wystąpienia awarii zostaną uruchomione siły i środki Zakładowej Straży Pożarnej PERN S.A. oraz powiadomione jednostki ratownicze Państwowej Straży Pożarnej oraz inne siły i środki przewidziane w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym a jeśli to konieczne informacja o zdarzeniu zostanie przekazana przez Starszego Zmiany Terminala Naftowego do:

 • Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku, tel. 58 302 32 32

W zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków PERN S.A. współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo:

 • Państwową Strażą Pożarną,
 • Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska,
 • i innymi: Zakładowymi Strażami Pożarnymi, Policją, Pogotowiem Ratunkowym.
VII. SPOSOBY OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Sygnały alarmowe, jakie zostaną rozgłoszone na terenie Terminala Naftowego Gdańsk w przypadku wystąpienia pożaru zbiornika magazynowego ropy naftowej lub rozlewiska dużych rozmiarów:

Lp.Rodzaj alarmuSposób ogłoszenia alarmów
Akustyczny system alarmowyŚrodki masowego przekazu
1.Ogłoszenie alarmuSygnał akustyczny

– modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut

Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm pożarowy dla Terminala Naftowego Gdańsk
2.Odwołanie alarmuSygnał akustyczny

– ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut

Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm pożarowy dla Terminala Naftowego Gdańsk

Sygnał alarmowy rozgłaszany będzie poprzez:

 • 2 syreny alarmowe zlokalizowane na: budynku administracyjnym oraz pompowni ppoż.

Komunikaty ostrzegawcze, jakie zostaną rozgłoszone na terenie miasta Gdańsk w przypadku wystąpienia pożaru zbiornika magazynowego ropy naftowej lub rozlewiska dużych rozmiarów, zaistniałego na terenie Terminala Naftowego Gdańsk:

Lp.Rodzaj komunikatuSposób ogłoszenia komunikatów
Akustyczny system alarmowyŚrodki masowego przekazu
1.Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Komunikat ….w Gdańsku z dnia … godz. …, dotyczący awarii w Terminalu Naftowym Gdańsk PERN S.A. UWAGA MIESZKAŃCY! W dniu dzisiejszym około godz… . nastąpił …………………………..

W związku z silnym wiatrem ……………….…. występuje zagrożenie dla mieszkańców dzielnicy……….………………. Nakazuję, aby mieszkańcy ewakuowali się w kierunku: …………..……………………………………….….(PZB)

2.Odwołanie komunikatu Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu na terenie Terminala Naftowego Gdańsk.

Terminal Naftowy Gdańsk nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie podmiotów i instytucji służących społeczeństwu, ani obiektów użyteczności publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się natomiast Gdański Terminal Gazowy GASPOL S.A i Terminal Towarów Masowych Sypkich (Port Północny SP. z o.o.)

Sygnał alarmowy rozgłaszany będzie poprzez:

 • urządzenia nagłaśniające,
 • lokalne stacje telewizyjne i radiowe,
 • stronę internetową Urzędu Miasta Gdańsk,
 • inne służby lokalne i ratownicze.

Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych (PZB):

Wg wytycznych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBÓW OSTRZEGANIA I POSTEPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ ZOSTAŁY UZGODNIONE Z ORGANAMI PAŃSTWOWEJ STRAŻY  POŻARNEJ.

 

VIII. ZASADY OGÓLNE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA OSTRZEŻENIA

 1. Pozamykać okna i drzwi w pomieszczeniach,
 2. Przełączyć radioodbiornik lub odbiornik telewizyjny na lokalną stację,
 3. Osoby znajdujące  się  na  otwartej  przestrzeni w pobliżu Zakładu:
  • nie zbliżać się do terenu Zakładu,
  • oddalić się od terenu Zakładu udając się prostopadle do kierunku wiatru,
 4. Osoby znajdujące się w pojazdach samochodowych w pobliżu Zakładu:
  • nie tarasować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,
  • w miarę możliwości oddalić się od terenu Zakładu,
 5. W przypadku ogłoszenia alarmu lub ewakuacji przez lokalne służby:
  • dostosować się do ich poleceń.

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI

 1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie:
  • zamknąć zawór gazu w mieszkaniu,
  • odciąć dopływ wody do mieszkania,
  • osoby niepełnoletnie wyposażyć w tabliczki identyfikacyjne,
  • zabrać ze sobą dokument tożsamości,
  • pozamykać okna i drzwi w swoich domach,
  • udać się w miejsce wskazane przez władze lokalne (PZB).
 2. Wykonywać polecenia osób przeprowadzających ewakuację.
 3. Inne:
  • pomoc w zakresie wyżywienia i zakwaterowania można uzyskać w miejscu czasowej ewakuacji,
  • powrót mieszkańców przewiduje się po ustaniu zagrożenia.

W czasie ewakuacji zachowaj szczególną ostrożność.

Pamiętaj akcja ratownicza trwa!

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNO-RATOWNICZYCH
NAZWA JEDNOSTKIADRESNUMERY ALARMOWEUWAGI
Państwowa Straż PożarnaGdańsk

ul. Siennicka 30/40

998, 112

(58) 301 13 34

Najbliższa terenowo jednostka org. PSP JRG 2
Zakładowa Straż Pożarna PERN S.A.Baza Gdańsk

ul. Kępna 16

(58) 320 93 61
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w GdańskuGdańsk

ul. Sosnowa 2

(58) 347 78 04Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP dyżur 24h
Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w GdańskuGdańsk

ul. Beniowskiego 7

(58) 511 13 00

Fax. (58) 554 29 66

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP dyżur 24h
Policja997, 112
Pogotowie Ratunkowe999, 112
Pogotowie Energetyczne991
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku(58) 302 32 32

Wersja wydrukowana jest tylko wersją informacyjną. Obowiązujący dokument dostępny jest w siedzibie zakładu Terminal Naftowy Gdańsk oraz udostępniony na stronie internetowej PERN S.A. – www.pern.pl, w zakładce Bezpieczeństwo.


Informacja dla mieszkańców ZDR TNG_15.05.2017

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi