Terminal Naftowy Gdańsk

Informacje dla mieszkańców, terenowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów, które mogą zostać dotknięte skutkami awarii przemysłowej na terenie Terminala Naftowego Gdańsk PERN S.A.

I. OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD
Nazwa prowadzącego zakład PERN S.A.
Adres siedziby 09-410 Płock ul. Wyszogrodzka 133
Telefon +48 24 266 23 00
Fax +48 24 266 22 03
Strona WWW www.pern.pl
e-mail
NIP 7740003097
REGON 000044641

Adres zakładu:

Nazwa Terminal Naftowy Gdańsk (TNG)
Kierujący Zakładem Koordynator Terminala Naftowego Gdańsk
Adres zakładu 80-601 Gdańsk ul. mjr. Henryka Sucharskiego 43
Telefon +48 58 731 56 33, kom. 883 359 210
Fax +48 58 731 56 25

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

Stanowisko Rzecznik Prasowy PERN S.A.
Telefon kontaktowy +48 24 266 2 11
Fax
e-mail

 

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

1. Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym i zgodnie z Ustawą – Prawo Ochrony Środowiska, dokonał właściwego zgłoszenia zakładu oraz opracował i przedłożył do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku:

 • Program zapobiegania awariom,
 • Raport o bezpieczeństwie,
 • Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy (do KW PSP w Gdańsku)

2. Opis działalności zakładu.

Terminal Naftowy Gdańsk jest elementem kompleksowego systemu technicznego PERN S.A., ściśle powiązanym zarówno technicznie jak i organizacyjnie z innymi obiektami.

Powierzchnia Terminala Naftowego Gdańsk oraz rurociągu łączącego Terminal z pirsem przeładunkowym „Naftoportu” obejmuje teren ok. 29,5  ha.

Terminal Naftowy Gdańsk  połączony jest układem rurociągów z  Naftoportem zlokalizowanym w Porcie Północnym i Bazą Gdańsk zlokalizowaną w dzielnicy Gdańska Krakowiec-Górki Zachodnie. Terminal Naftowy Gdańsk (TNG dla PERN S.A.) realizuje przyjmowanie, tłoczenie i magazynowanie ropy naftowej, a w szczególności:

 • przyjmowanie ropy naftowej z Bazy Gdańsk, lub za jej pośrednictwem z rurociągu „Pomorskiego”;
 • przesyłanie ropy do Bazy Gdańsk, do Rafinerii Lotos i za pośrednictwem Bazy Gdańsk do rurociągu „Pomorskiego”;
 • przyjmowanie ropy naftowej z Naftoportu i wydawanie ropy naftowej do Naftoportu;
 • magazynowanie ropy naftowej w 11 zbiornikach o pojemnościach od 45 000 m3 do 100 000 m3,  o łącznej poj. 765 000 m3.

Terminal Naftowy Gdańsk wyposażony został w instalacje umożliwiające bezpieczną realizację funkcji, do której został przeznaczony, czyli przyjmowania, magazynowania i wydawania ropy naftowej (RN). W celu prawidłowej realizacji tych zadań na jego terenie zlokalizowano szereg instalacji technologicznych związanych bezpośrednio z ich realizacją jak i instalacji pomocniczych, mających wpływ na bezpieczeństwo oraz usprawniających ich realizację. Instalacje te stanowią własność PERN S.A., który odpowiada za ich bezpieczeństwo na każdym etapie użytkowania:

 • w zakresie eksploatacji, konserwacji, remontów i modernizacji czy likwidacji, o ile odrębne umowy/zapisy nie będą stanowić inaczej.
III. DANE O SUBSTANCJACH NIEBEZPIECZNYCH

3. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do „zakładu o dużym ryzyku”, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń jakie powodują.

Nazwa: Ropa naftowa – surowiec dla przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego.

Dane fizyko-chemiczne zestawiono w poniższej Tabeli.

Lp. Parametr Opis
1. Nazwa substancji Ropa naftowa
2. Numer CAS 8002-05-09
3. Numer indeksowy 649-049-00-5
4. Numer  WE 232-298-5
5. Stan skupienia Ciekła mieszanina węglowodorów o różnym składzie grupowym
6. Barwa Ciemnobrązowa
7. Zapach Charakterystyczny zapach cieczy ropopochodnych
8. DWG [%obj.] 1,5 %
9. GGW [%obj.] 9,5%
10. Temperatura zapłonu [0C] -30-50 (PN-75/C-04009)
11. Temperatura samozapłonu [0C] >220
12. Temperatura wrzenia [0C] 20, zakres  20-700 (PN-67/C-04001)
13. Gęstość par względem powietrza >1
14. Gęstość  względna [g/cm3] 0,76 – 0,89 w 150C (ASTM D4052)
15. Klasa temperaturowa T3
16. Grupa temperaturowa IIA

Kategorie i zagrożenia:

1) Kategoria substancji stwarzającej zagrożenie wg załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (poz. 138):

 • P5a CIECZE ŁATWOPALNE (temperatura zapłonu < 23°C; temperatura początku wrzenia ≤ 35°C)

2) Klasa zagrożenia wg dyrektywy Rady 67/548/EWG (DSD):

 • F+; R12; (produkt skrajnie łatwopalny),
 • T; R45; Może powodować raka,
 • Xn; R65; Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia,
 • R66; Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry,
 • R67; Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy,
 • Xn, R48/21/22; Działa szkodliwie w kontakcie ze skorą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia,
 • R52/53; Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

3) Klasa zagrożenia i kategoria wg rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP):

Zagrożenia Klasyfikacja Oznakowanie
wynikające z właściwości fizykochemicznych: Substancje ciekłe łatwopalne: Flam. Liq. 1 (H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary) GHS02
dla człowieka: Zagrożenie spowodowane aspiracją: Asp. Tox. 1 (H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią).

Rakotwórczość: Carc. 1B (H350 Może powodować raka).

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Eye Irrit. 2 (H319 Działa drażniąco na oczy).

Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie: STOT SE 3 (H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy).

Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie: STOT wielokrotne narażenie: STOT RE 2 (H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia).

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

GHS07

GHS08

dla środowiska: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Aquatic Chronic 3 (H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki). GHS09

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary,

H350 Może powodować raka,

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią,

H319 Działa drażniąco na oczy,

H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy,

H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia,

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry,

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie:

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności,

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni – Palenie wzbronione,

P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej,

P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy,

Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie:

P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza,

Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie:

P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

4. Ilość substancji niebezpiecznej, decydująca o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej: 50 Mg

 • Ilość substancji niebezpiecznej w zakładzie, wynikająca z pojemności magazynowych: 850,00 Mg.
IV. SCENARIUSZE AWARII

5. Główne rodzaje zagrożeń możliwe do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia, mające wpływ na społeczeństwo.

Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na Terminalu Naftowym Gdańsk,  której skutki mogą dotknąć mieszkańców osiedla Nowy Port  jest bardzo małe. Wszystkie zbiorniki magazynowe zostały zabezpieczone przed tworzeniem się w ich otoczeniu atmosfer wybuchowych oraz przed niekontrolowanym rozlewem, a także wyposażone są w odpowiednie instalacje przeciwpożarowe, na wypadek zaistnienia takiego zdarzenia. Z uwagi na wskazane powyżej właściwości fizyko-chemiczne ropy naftowej, nie można jednak całkowicie wykluczyć skutków ewentualnej awarii przemysłowej.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w Terminalu  Naftowym Gdańsk  oraz skutki możliwe do przewidzenia i mogące oddziaływać na najbliższe otoczenie zawarto w niżej zamieszczonej Tabeli.

 

 Lp. Nazwa zagrożenia* Skutki**
1. duży pożar na terenie zakładu możliwość przeniesienia zadymienia w kierunku siedziby/miejsca zamieszkania
2. rozlewisko spowodowane awarią rurociągu technologicznego możliwość skażenia gruntu

*     wybuch, pożar, działanie toksyczne dla środowiska (człowieka), działanie rakotwórcze itp.

**   skażenie środowiska, zatrucia, poparzenia itp.

Aby zapobiec skutkom potencjalnej awarii przemysłowej PERN S.A. stosuje odpowiednią konstrukcję zbiorników oraz techniczne i organizacyjne środki zapobiegawcze:

 • Stosowanie na zbiornikach magazynowych dachów pływających, minimalizuje możliwość powstania atmosfery wybuchowej.
 • Zbiorniki magazynowe wykonano w technologii dwupłaszczowej minimalizując możliwość rozszczelnienia zbiornika i uwolnienia ropy do otoczenia.
 • Monitorowanie poziomu ropy naftowej w zbiornikach, zabezpiecza zbiorniki przed przepełnieniem i przelaniem.
 • Kontrola stanu dna zbiorników, zabezpiecza przed przenikaniem ropy naftowej do gruntu i wód gruntowych.
 • Wyposażenie zbiorników w stałe urządzenia gaśnicze, zapewnia możliwość szybkiego uruchomienia akcji gaśniczej,
 • Opracowanie właściwych procedur i instrukcji technologicznych, zapewnia bezawaryjne prowadzenie procesu technologicznego.
Lp. Zdarzenia awaryjne
1. Sączenie ropy z rurociągu technologicznego.
2. Wyciek ropy naftowej z rurociągu technologicznego przez niewielką perforację lub pęknięcie strukturalne o niewielkiej średnicy.
3. Wyciek z rurociągu technologicznego przez poważnie uszkodzoną ściankę rurociągu.
4. Wyciek ze zbiornika magazynowego – wariant bez pożaru.
5. Wyciek ze zbiornika magazynowego – wariant z pożarem.
6. Pożar zbiornika magazynowego – pożar ograniczony do powierzchni szczeliny między płaszczem zbiornika i uszczelnieniem.
7. Pożar zbiornika magazynowego na części lub na całej powierzchni.
8. Pożar zbiornika magazynowego – wariant z wyrzutem.
9. Zapłon par w przypadku parowania z powierzchni swobodnej.
10. Wybuch par w zbiorniku remontowanym.
11. Pożar w pompowni ropy naftowej.

W przypadku powstania zagrożenia zostaną uruchomione siły i środki Zakładowej Straży Pożarnej PERN, powiadomione zostaną jednostki ratownicze Państwowej Straży Pożarnej oraz inne siły i środki przewidziane w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym. Działania  ratownicze opisane zostały w Raporcie o Bezpieczeństwie, a informacja o zdarzeniu zostanie przekazana dodatkowo do:

 • Państwowej Straży Pożarnej tel. 998 lub 112 lub 58 511 13 00
 • Policji tel. 997 lub 112
 • Stanowiska Kierowania Straży Miejskiej w Gdańsku tel. 986 lub 58 301 30 11
 • Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku tel. 58 302 32 32
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku tel. 58 309 49 11

Powyższe realizuje Starszy zmiany Terminala Naftowego – tel. 58 731 56 25.

V. OSTRZEGANIE I POSTĘPOWANIE SPOŁECZEŃSTWA

6. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Terminal Naftowy nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań i terenów zamieszkałych oraz obiektów użyteczności publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się natomiast Gdański Terminal Gazowy GASPOL S.A. i Terminal Towarów Masowych Sypkich (Port Północny Sp. z o.o.).

Zagrożenie dla społeczeństwa, w przypadku dużego pożaru na terenie zakładu, powinno się więc ograniczyć do możliwości przeniesienia zadymienia w kierunku miejsc ich zamieszkania. Pióropusz dymu o ciemnej barwie będzie się przemieszczał zgodnie z kierunkiem wiatru, a zasięg zadymienia zależeć będzie od aktualnych warunków meteorologicznych. Nie przekroczy on jednak kilku kilometrów. Zadymienie, wychodzące poza teren TNG nie niesie stałych, poważnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi.

Możliwe są następujące skutki:

a) spowodowanie przejściowego zagrożenia dla zdrowia ludności z powodu wdychania produktów niezupełnego i niecałkowitego spalania ropy naftowej,

b) osiadanie na powierzchni terenu i roślinności (drzewa, trawy, uprawy roślinne) produktów niecałkowitego spalania ropy naftowej. Obszar tego oddziaływania będzie uzależniony od warunków atmosferycznych.

Na terenie TNG

Sygnały alarmowe, jakie zostaną rozgłoszone na terenie Terminala Naftowego Gdańsk w przypadku wystąpienia pożaru zbiornika magazynowego ropy naftowej lub rozlewiska dużych rozmiarów. Syreny alarmowe, rozmieszczone są na budynku pompowni ppoż. oraz budynku administracyjnym/Operatorni.

Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatów
Akustyczny system alarmowy Środki masowego przekazu
1. Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny

– modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut

Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm pożarowy dla Terminala Naftowego Gdańsk
2. Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny

– modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut

Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm pożarowy dla Terminala Naftowego Gdańsk

Na terenie Miasta Gdańsk

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska – sygnał akustyczny  modulowany – dźwięk syreny w okresie trzech minut. W środkach masowego przekazu  powtarzana jest trzykrotnie zapowiedź słowna informująca o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców – wg Tabeli 6.

Odwołanie alarmu – sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

W środkach masowego przekazu powtarzana jest trzykrotnie zapowiedź słowna informująca  o odwołaniu alarmu – wg Tabeli  6.

Sygnał alarmowy rozgłaszany będzie poprzez:

 • urządzenia nagłaśniające,
 • lokalne stacje telewizyjne,
 • lokalne stacje radiowe,
 • inne służby lokalne i ratownicze.
Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatów
Akustyczny system alarmowy Środki masowego przekazu
1. Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska Sygnał akustyczny

– modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut

Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Komunikat ….w Gdańsku z dnia … godz. …, dotyczący awarii w Terminalu Naftowym Gdańsk PERN S.A. UWAGA MIESZKAŃCY! W dniu dzisiejszym około godz… . nastąpił …………………………..

W związku z silnym wiatrem ……………….…. występuje zagrożenie dla mieszkańców dzielnicy……….………………. Nakazuję, aby mieszkańcy ewakuowali się w kierunku: …………..……………………………………….….(PZB)

2. Odwołanie komunikatu Sygnał akustyczny

– modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut

Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu na terenie Terminala Naftowego Gdańsk.

 

VI. DZIAŁANIA, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII

W przypadku wystąpienia awarii zostaną uruchomione siły i środki Zakładowej Straży Pożarnej PERN S.A. oraz powiadomione jednostki ratownicze Państwowej Straży Pożarnej oraz inne siły i środki przewidziane w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym a jeśli to konieczne informacja o zdarzeniu zostanie przekazana przez Starszego Zmiany Terminala Naftowego do:

 • Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku, tel. 58 302 32 32

W zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków PERN S.A. współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo:

 • Państwową Strażą Pożarną,
 • Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska,
 • i innymi: Zakładowymi Strażami Pożarnymi, Policją, Pogotowiem Ratunkowym.
INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBÓW OSTRZEGANIA I POSTEPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ ZOSTAŁY UZGODNIONE Z ORGANAMI PAŃSTWOWEJ STRAŻY  POŻARNEJ.

 PO USŁYSZENIU SYGNAŁU O ZAGROŻENIU

 1. Pozamykać okna i drzwi w pomieszczeniach,
 2. Przełączyć radioodbiornik lub odbiornik telewizyjny na lokalną stację,
 3. Osoby znajdujące  się  na  otwartej  przestrzeni w pobliżu Zakładu:
  • nie zbliżać się do terenu Zakładu,
  • oddalić się od terenu Zakładu udając się prostopadle do kierunku wiatru,
 4. Osoby znajdujące się w pojazdach samochodowych w pobliżu Zakładu:
  • nie tarasować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,
  • w miarę możliwości oddalić się od terenu Zakładu,
 5. W przypadku ogłoszenia alarmu lub ewakuacji przez lokalne służby:
  • dostosować się do ich poleceń.

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI

 1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie:
  • zamknąć zawór gazu w mieszkaniu,
  • odciąć dopływ wody do mieszkania,
  • osoby niepełnoletnie wyposażyć w tabliczki identyfikacyjne,
  • zabrać ze sobą dokument tożsamości,
  • pozamykać okna i drzwi w swoich domach,
  • udać się w miejsce wskazane przez władze lokalne (PZB).
 2. Wykonywać polecenia osób przeprowadzających ewakuację.
 3. Inne:
  • pomoc w zakresie wyżywienia i zakwaterowania można uzyskać w miejscu czasowej ewakuacji,
  • powrót mieszkańców przewiduje się po ustaniu zagrożenia.

W czasie ewakuacji zachowaj szczególną ostrożność.

Pamiętaj akcja ratownicza trwa!

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNO-RATOWNICZYCH
NAZWA JEDNOSTKI ADRES NUMERY ALARMOWE UWAGI
Państwowa Straż Pożarna Gdańsk

ul. Siennicka 30/40

998, 112 Najbliższa terenowo jednostka org. PSP JRG 2 i JRG 4
Zakładowa Straż Pożarna PERN S.A. Baza Gdańsk

ul. Kępna 16

tel. (58) 320 93 61

tel. (58) 320 93 12

Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Gdańsk

ul. Beniowskiego 7

Tel. 998/112;

Tel.:  (058) 769-05-01

Faks:(058) 769-05-32

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP dyżur 24h
Policja VI Komisariat Policji w Gdańsku 997, 112
Pogotowie Ratunkowe Elizy Orzeszkowej 1,

80-208 Gdańsk

999, 112
Pogotowie Energetyczne 80-218 Gdańsk

ul: Towarowa 38

991
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku Okopowa 21/27

80-819 Gdańsk

(58) 302 32 32

UWAGA!!!

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY WIEDZĄ JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK
POWSTANIA ZAGROŻENIA


Informacja dla mieszkańców ZDR TNG

PERN S.A.