Uzgodnienia branżowe

Uzgadnianie dokumentacji technicznej i wywiadów branżowych dotyczących sytuowania obiektów i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie rurociągów naftowych oraz linii światłowodowej PERN S.A.

W celu uzgodnienia dokumentacji technicznej, wydania warunków technicznych oraz dokonania wywiadu branżowego ze strony PERN S.A., należy dostarczyć do jej siedziby następujące dokumenty:

I. Wniosek (pismo przewodnie) zawierający następujące informacje:

  • Temat wystąpienia (uzgodnienie, warunki techniczne, wywiad branżowy, uzyskanie informacji, itp.).
  • Rodzaj inwestycji (opis inwestycji oraz sposób jej realizacji).
  • Lokalizacja inwestycji (numer działki, obręb, gmina, powiat, województwo).
  • Nazwa Inwestora – nazwa podmiotu, na jaki będzie wystawione uzgodnienie.
  • Nazwa podmiotu występującego z wnioskiem – pełnomocnik Inwestora.
  • Adres korespondencyjny do ew. kontaktu (dane teleadresowe, adres e-mail).

II. Dokumentację techniczną podlegającą zaopiniowaniu, która winna zawierać:

Projektanci Uzgodnienia kolizji:
Projekt wykonany na aktualnej mapie zasadniczej lub mapie do celów projektowych (2 egzemplarze).
Przekroje poprzeczne z miejsca skrzyżowania projektowanej infrastruktury z rurociągami naftowymi oraz linią światłowodową PERN S.A. (2 egzemplarze).
(W przekrojach należy podać założoną odległość między istniejącą infrastrukturą PERN S.A. i projektowaną inwestycją).
Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora.
Uzgodnienia zagospodarowania terenu (lokalizacja budynków, budowli, zbiorników, ogrodzeń, itd.):
Projekt zagospodarowania terenu (2 egzemplarze).
Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora.
Uzgodnienia budowy, przebudowy, rozbudowy oraz remontu dróg:
Projekt zagospodarowania terenu (2 egzemplarze).
Przekrój poprzeczny z miejsca skrzyżowania z infrastrukturą PERN S.A.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora.
Osoba prywatna Uzgodnienia kolizji:
Projekt inwestycji lub jej szkic z naniesionym zamierzeniem inwestycyjnym na kopi mapy zasadniczej (2 egzemplarze).
Uzgodnienia zagospodarowania terenu (lokalizacja budynków, budowli, zbiorników, ogrodzeń, inwestycje dot. dróg, itd.):
Projekt zagospodarowania terenu lub szkic z naniesioną lokalizacją zamierzenia inwestycyjnego (2 egzemplarze).

 

Gdzie składać?

Dokumentację techniczną do uzgodnienia prosimy kierować na adres:

PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock

z dopiskiem „Dotyczy uzgodnień branżowych”.

Inne

  • Wszelkie planowane inwestycje znajdujące się w strefie bezpieczeństwa rurociągu naftowego należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243. poz. 2063 z 2005 r. z późn. zm.).
  • Wszelkie planowane inwestycje krzyżujące się z linią kolejową PERN S.A lub znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie należy projektować zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (t. jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 710 z późn zm.).
  • Norma Zakładowa Telekomunikacja Polska: ZN-96/TPSA 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.
PERN S.A.