Zasady udzielania wsparcia

CZĘŚĆ I.  WSTĘP

Fundacja Grupy PERN zwana w dalszej części niniejszego dokumentu „Fundacją”, działa zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Fundatora tj. PERN S.A.

Kierując się tymi standardami Zarząd Fundacji opracował niniejsze Zasady udzielania wsparcia w formie darowizny przez Fundację Grupy PERN, dalej zwane „Zasadami” na cele, jakie zostały określone w jej Statucie.

CZĘŚĆ II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wsparcie w rozumieniu niniejszych Zasad jest świadczeniem pieniężnym przekazanym przez Fundację na rzecz odbiorcy wsparcia (Obdarowanego), w drodze umowy darowizny.
 2. Fundacja udziela wsparcia na rzecz osób prawnych i podmiotów nie mających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3 poniżej, wyłącznie w ramach realizacji celów statutowych Fundacji.
 3. Osobom fizycznym Fundacja udziela wsparcia wyłącznie za pośrednictwem organizacji pozarządowych, instytucji oświatowo-naukowych lub instytucji ochrony zdrowia, itp.
  W wyjątkowych przypadkach (tj. rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych, długotrwałej przewlekłej choroby, klęski żywiołowej lub innych losowych zdarzeń indywidualnych) dotyczących pracowników spółek Grupy Kapitałowej PERN oraz członków ich rodzin (tj. współmałżonek oraz dzieci), darowizna może być udzielona bezpośrednio osobie fizycznej.
 4. Fundacja nie udziela wsparcia finansowego w szczególności:
  • podmiotom występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych;
  • podmiotom występującym z prośbą o spłatę ich zadłużenia: bankowego, kredytowego, w spółdzielni mieszkaniowej, itp.;
  • podmiotom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia w placówkach medycznych tj. szpitale, hospicja, apteki i inne instytucje, z wyjątkiem refundacji leków, środków i sprzętu medycznego zakupionych przez placówkę medyczną na rzecz wnioskodawcy ubiegającego o wsparcie finansowe w tym zakresie;
  • w zakresie informowania i konsultacji medycznych dotyczących np. leków, korzystania
   z instytucji medycznych, procedur kontaktu z lekarzami;
  • finansowego w zakresie medycyny niekonwencjonalnej, w tym zakupu leków, leczenia;
  • finansowego, długoterminowego w celu szeroko pojętej poprawy sytuacji bytowej;
  • polegającego na udostępnianiu swojego konta bankowego czy pośredniczeniu w zakładaniu subkont na rzecz osób fizycznych lub instytucji;
  • w sytuacjach, które sprzyjają promowaniu agresji, dyskryminacji mniejszości etnicznych, religijnych, rasowych i innych;
  • podmiotom, które nie rozliczyły się lub rozliczyły się częściowo ze środków przyznanych
   w ramach darowizny otrzymanej w ostatnich 5 latach, pomimo skierowanej do nich dodatkowej prośby o rozliczenie;
  • podmiotom, które wykorzystały środki przyznane w ramach darowizny, niezgodnie z przeznaczeniem lub odmówiły poddania się kontroli w zakresie zgodności wydatkowania przyznanych środków z celem określonym w zawartej z Fundacją umowie darowizny.

CZĘŚĆ III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU WSPARCIA W FORMIE DAROWIZNY

 1. Prawidłowo sporządzony i podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy wniosek o udzielenie wsparcia w drodze darowizny finansowej (dalej: „Wniosek”) wraz z wymaganymi dokumentami, należy kierować na adres Fundacji: ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock. Wzór Wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad oraz dostępny jest na stronie internetowej Fundatora Fundacji: www.pern.pl
 2. Wniosek określa w szczególności:
  • dane podmiotu wnioskującego,
  • określenie celu, na jaki mają zostać przeznaczone wnioskowane środki finansowe.
 3. W przypadku, gdy osobą wskazaną do kontaktu jest osoba, która nie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu wnioskującego zgodnie z wpisem do właściwego rejestru – do Wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną podpisaną przez osobę wskazaną do kontaktów, według wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszych Zasad.
 4. Do Wniosku należy dołączyć statut bądź inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania podmiotu wnioskującego oraz aktualny odpis z właściwego rejestru – KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do rejestru). Przez aktualny odpis z rejestru należy rozumieć dokument opatrzony datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed datą złożenia Wniosku.
  W przypadku, gdy wskazane w niniejszym punkcie dokumenty nie są dołączone do Wniosku, Zarząd Fundacji zwraca się do podmiotu wnioskującego o jego uzupełnienie.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia Wniosku, przekazania dodatkowych informacji nie objętych Wnioskiem lub doręczenia dokumentów uznanych przez Fundację za istotne, w związku z rozpatrywanym Wnioskiem, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz interesu podmiotu wnioskującego.
 6. Kserokopie dokumentów dołączanych do Wniosku powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
 7. W przypadku działania wnioskodawcy przez pełnomocnika, do Wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa wraz z oświadczeniem, którego treść stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszych Zasad. Ponadto do Wniosku pełnomocnik dołącza klauzulę informacyjną, według wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszych Zasad.
 8. W przypadku działania wnioskodawcy w imieniu osoby fizycznej (podopiecznego, przedstawiciela ustawowego podopiecznego) wnioskodawca zobowiązany jest wraz z wnioskiem do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanego przez podopiecznego lub jego przedstawiciela ustawowego według wzoru określonego w Załączniku Nr 4 do niniejszych Zasad.
 9. Wnioskodawca może ubiegać się o udzielenie wsparcia w formie darowizny nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym.
 10. W procesie rozpatrywania Wniosku, ocenie podlegają między innymi następujące kwestie:
  • cel, na którego realizację środki ma przekazać Fundacja w tym: jego spójność z kierunkami zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej PERN, skala planowanych działań, grupa interesariuszy zaangażowanych w jego realizację, liczba bezpośrednich beneficjentów, skala komunikowania jej przebiegu i rezultatów,
  • zakładane rezultaty realizacji celu, w tym korzyści dla podmiotu wnioskującego i beneficjenta ostatecznego.
 11. Decyzja o przyznaniu wsparcia w drodze darowizny finansowej podejmowana jest przez Zarząd Fundacji w formie uchwały.
 12. Darowizny w kwocie równej bądź przekraczającej 20.000,00 złotych, Zarząd Fundacji przyznaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji.
 13. Darowizna udzielana jest w złotych polskich. Fundacja nie ponosi żadnych opłat i kosztów związanych z przekazaniem środków finansowych na rzecz Obdarowanego za wyjątkiem opłat bankowych.
 14. Środki w ramach przyznanej darowizny finansowej przekazywane są przelewem bankowym na rachunek wskazany w zawartej umowie darowizny.
 15. Z podmiotem, któremu przyznano wsparcie, zostaje zawarta umowa darowizny, której wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszych Zasad, przy czym umowa ta  może zostać dostosowana do okoliczności konkretnego przypadku.
 16. Przyznane środki finansowe obdarowany może przeznaczyć wyłącznie na cel określony w umowie darowizny, o której mowa w pkt 14 powyżej.
 17. Wszystkie zobowiązania publiczno-prawne związane z zawartą umową darowizny obciążają Obdarowanego.

CZĘŚĆ IV. ROZLICZENIE DAROWIZNY

 1. Realizacja celu, na jaki zostało przeznaczone wsparcie finansowe przyznane przez Fundację, może podlegać merytorycznej i finansowej kontroli ze strony Fundacji w ciągu 3 lat od daty rozliczenia darowizny otrzymanej przez Obdarowanego.
 2. Środki przekazane przez Fundację w oparciu o zawartą umowę darowizny powinny być wykorzystane w całości, a raport ze sposobu wykorzystania tych środków na realizację celu dostarczony w terminie i formie określonej w umowie darowizny. W przypadku konieczności przedłużenia terminu do złożenia tego raportu, niezbędna jest uprzednia pisemna prośba podmiotu, któremu przyznana została darowizna oraz zgoda Fundacji wyrażona w formie pisemnej.
 3. Wzór raportu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszych Zasad.

CZĘŚĆ V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja ma prawo do:
  • odpowiedzi tylko na wybrane Wnioski,
  • nieudzielania odpowiedzi wnioskodawcom, których Wnioski zostały odrzucone,
  • kontaktowania się tylko z wnioskodawcami, których Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.
 1. Fundacja będzie przechowywała wnioski:
  • przez okres 6 lat w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku,
  • przez okres nie dłuższy niż 2 lata od daty wpływu wniosku do Fundacji, jednak w przypadku gdy wniosek będzie rozpatrzony negatywnie będzie on zniszczony niezwłocznie po jego rozpatrzeniu.
 1. Zarząd Fundacji jest uprawniony do ogłaszania naboru Wniosków na konkretny cel, przeznaczając określone środki finansowe Fundacji do rozdysponowania w ramach danego naboru, z zastrzeżeniem wyrażenia przez Radę Fundacji zgody na taki nabór. W procedurze naboru Wniosków i ich rozstrzygnięcia, postanowienia niniejszych Zasad stosuje się odpowiednio z wyłączeniem postanowienia punktu 12 Części III niniejszych Zasad.
 2. Zarząd Fundacji w szczególnych przypadkach może w drodze Uchwały odstąpić od powyższych Zasad. Uprawnienia Zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się do obowiązku Zarządu, o którym mowa w części III pkt 12 Zasad.
 3. Informację o odstąpieniu od Zasad Zarząd przekazuje na najbliższe posiedzenie Rady Fundacji wraz z uzasadnieniem dokonanego odstąpienia.
 4. Od decyzji podejmowanych przez Zarząd Fundacji w toku procedury rozpatrywania Wniosków, nie przysługuje odwołanie.
 5. Zasady niniejsze wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Wniosek o wsparcie

Załącznik 1 – Wniosek o wsparcie

Załącznik 2 – Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do kontaktów

Załącznik 2 – Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do kontaktów

Załącznik 3 – Oświadczenie do pełnomocnictwa

Załącznik 3 – Oświadczenie-do-pełnomocnictwa

Załącznik 4 – Zgoda i obowiązek informacyjny dla podopiecznych lub ich przedstawicieli ustawowych

Załącznik 4 – Zgoda i obowiązek informacyjny dla podopiecznych lub ich przedstawicieli ustawowych

Załącznik 5 – Umowa darowizna finansowa

Załącznik 5 – Umowa darowizna finansowa

Załącznik 6 – Raport

Załącznik 6 – Raport

PERN S.A.