Zespół Systemów Pomiarów

O nas

Na każdym etapie łańcucha logistycznego w przemyśle paliwowym oraz chemicznym jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozliczenie procesu technologicznego jest zachowanie najwyższej dokładności instalacji pomiarowych. Istnieje szereg metod oraz systemów sprawdzania poprawności wskazań instalacji pomiarowych.

Jednak z uwagi na fakt, że na charakterystyki przepływomierzy, wpływa sposób ich zabudowy oraz rodzaj medium (gęstość i lepkość) coraz częściej wykonuje się wzorcowania instalacji pomiarowych w warunkach roboczych.

Zespół Systemów Pomiarów PERN S.A. świadczy usługi sprawdzań poprawności wskazań instalacji pomiarowych w ramach ich wzorcowania oraz sprawdzanie poprawności wskazań instalacji pomiarowych w ramach zewnętrznej kontroli metrologicznej przeprowadzanej przez właściwe terytorialnie jednostki administracji miar oraz jednostki notyfikowane przy współpracy z Zespołem Systemów Pomiarów PERN S.A.

Ww. sprawdzania realizowane są z wykorzystaniem mobilnego wzorca tłokowego, o niepewności rozszerzonej 0,052 % (przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2), dla którego w 2016 r. uzyskano Świadectwo Ekspertyzy wydane przez Główny Urząd Miar. Uzyskane Świadectwo Ekspertyzy jest dowodem wiarygodności ww. sprawdzań realizowanych przez Zespół Systemów Pomiarów PERN S.A. oraz jest potwierdzeniem dla Klientów Zewnętrznych i Wewnętrznych odniesienia wyników przeprowadzonych pomiarów do Państwowych Wzorców Jednostek Miar i wpisania sprawdzanej instalacji pomiarowej do istniejącego łańcucha pomiarowego w kraju.

PERN S.A.