Zakres usług

Zakres świadczonych usług:

  • Sprawdzanie poprawności wskazań instalacji pomiarowych przez Zespół Systemów Pomiarów PERN S.A.
  • Sprawdzanie poprawności wskazań instalacji pomiarowych w ramach zewnętrznej kontroli metrologicznej przeprowadzanej przez właściwe terytorialnie jednostki administracji miar oraz jednostki notyfikowane przy współpracy z Zespołem Systemów Pomiarów PERN S.A.

Rodzaj obiektów:

W ramach sprawdzania poprawności wskazań instalacji pomiarowych przez Zespół Systemów Pomiarów PERN S.A.

  • Instalacje pomiarowe w rurociągach do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, z wyłączeniem cieczy kriogenicznych, o strumieniu objętości nie większym niż 12.000 dm3/min.
  • Instalacje pomiarowe do napełniania i opróżniania statków, cystern kolejowych i samochodowych cieczami, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan oraz cieczy kriogenicznych, o strumieniu objętości nie większym niż 12.000 dm3/min.

W ramach sprawdzania poprawności wskazań instalacji pomiarowych w ramach zewnętrznej kontroli metrologicznej przeprowadzanej przez właściwe terytorialnie jednostki administracji miar oraz jednostki notyfikowane przy współpracy z Zespołem Systemów Pomiarów PERN S.A.

  • Instalacje pomiarowe w rurociągach do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, z wyłączeniem cieczy kriogenicznych, o strumieniu objętości nie większym niż 6.000 dm3/min.
  • Instalacje pomiarowe do napełniania i opróżniania statków, cystern kolejowych i samochodowych cieczami, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan oraz cieczy kriogenicznych, o strumieniu objętości nie większym niż 6.000 dm3/min.

Sprawdzane produkty:

Sprawdzaniu mogą podlegać instalacje pomiarowe do pomiaru ilości ropy naftowej, olejów napędowych, benzyn, paliwa lotniczego, olejów opałowych oraz innych produktów o właściwościach:

  • gęstość: od 300 kg/m3 do 1300 kg/m3,
  • lepkość dynamiczna w 20°C: od 0,4 mPa*s do 50 mPa*s.

Warunki przeprowadzenia sprawdzenia oraz parametry mobilnego wzorca tłokowego zostały zawarte w „OGÓLNYCH WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG” poniżej:

ogólne warunki świadczenia usług

PERN S.A.