Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marlena Leszczyńska. Kontakt z IOD, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych, możliwy jest pod poprzez e-mail: lub pisemnie na adres siedziby Administratora: PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, Płock (09-410).

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

PERN S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 133, informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być następujące przepisy RODO:

 1. 6 ust. 1 lit. b) – jeżeli przekazane przez Panią/Pana dane osobowe są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. 6 ust. 1 lit. c) – jeżeli wynika to z wymogów ustawowych, tj. konieczne jest do wypełnienia przez PERN S.A. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;
 3. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PERN S.A.

Bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych, PERN S.A. może przetwarzać pozyskane od Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu skierowania do Pani/Pana odpowiedzi zgodnie z prośbami wskazanymi w Pani/Pana korespondencji;
 2. w celu utrzymywania kontaktów służbowych, w związku z zawarciem umowy, której stroną jest Podmiot, wskazujący Panią/Pana do kontaktów służbowych, reprezentacji lub wykonania umowy; w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:
  • dane podstawowe: imię i nazwisko (w celu identyfikacji);
  • dane kontaktowe (w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną);
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Panią/Panem, a PERN S.A., z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach archiwalnych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń;
 2. przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy zawartej z Podmiotem, który wskazuje Panią/Pana do kontaktów służbowych, reprezentacji lub wykonania Umowy, jak również przez okres niezbędny do przechowywania umowy dla celów archiwalnych.

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe, PERN S.A. może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie PERN S.A. np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (jeżeli wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujących odbiorców:

 1. innych administratorów danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją ich własnych celów (np. dane będą udostępniane partnerom biznesowym);
 2. podmioty, którym dane zostały powierzone przez PERN S.A.;
 3. organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego instytucje lub organy państwowe upoważnione z mocy prawa.

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy;
 2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne;
 3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 6. wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

W przypadku udostępnienia przez Panią/Pana do PERN S.A. danych osobowych innych osób, PERN S.A. prosi o poinformowanie tych osób o:

 1. fakcie i zakresie przekazania do PERN S.A. danych osobowych dotyczących tych osób;
 2. tym, że PERN S.A. jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej;
 3. tym, że są Państwo źródłem, od którego PERN S.A. pozyskała ich dane.

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi