Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESACH REKRUTACYJNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A.).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy. Inne dane, dobrowolnie podane przez Ciebie, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w każdym czasie.

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

 1. 6 ust. 1 lit b) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (Dz.U. 2019 r., poz. 1040) – jak wynika to z wymogów ustawowych, tzn. konieczne jest do wypełnienia przez PERN S.A. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa pracy;
 3. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych innych niż wynikające z przepisu prawa;
 4. 6 ust. 1 lit f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – w zakresie obejmującym gromadzenie informacji o preferowanym wynagrodzeniu. Informacja ta pozwoli na skuteczne przeprowadzenie procesu rekrutacji;
 5. 9 ust. 2 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych w przypadku zawarcia w dokumentach rekrutacyjnych danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

W sytuacji gdy Twoje stanowisko wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będziemy wymagali dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (podstawa prawna art. 10 RODO).

IV. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez PERN S.A. podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, jeżeli będzie to konieczne w celu prawidłowego  wykonywania zobowiązań PERN S.A. oraz egzekwowania i ochrony praw,  (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, podmiotom wspierającym procesy rekrutacyjne, świadczącym usługi  pocztowe, prawne), oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do  zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia danego procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody (na dodatkowe dane).

VI. TWOJE PRAWA

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
 3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
  W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Twoją szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub wypełnij  formularz dostępny na naszej stronie internetowej www.pern.pl w zakładce RODO (Realizacja praw osób, których dane dotyczą).

VII. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

XI. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

XI. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach związanych z procesem rekrutacji w PERN S.A. (ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock) oraz danych szczególnych kategorii podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody. Żądanie wycofania zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych oraz nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA PERN S.A. LUB OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KONTRAHENTEM PERN S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A.).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące:

 • realizacja umowy, której Stroną jest Pani/Pana Pracodawca/Zleceniodawca, wskazujący Panią/Pana do kontaktów służbowych, w związku z zawarciem i realizacją ww. umowy – w zakresie identyfikującym (imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz, w przypadku udzielenia dostępu do tajemnic PERN S.A. – PESEL) oraz kontaktowym (służbowy adres email/służbowy numer telefonu).

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem PERN S.A. jest zapewnienie obrotu prawnego Spółki poprzez utrzymanie kontaktów służbowych w związku z realizacją umów, których stroną jest PERN S.A. oraz poprzez ochronę ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń wynikających z udzielenia Pani/Panu dostępu do zasobów informacyjnych naszej Spółki, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem (musimy mieć kontrolę nad tym, kto ma dostęp do naszych danych).

 • funkcjonowanie wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów PERN S.A. – w zakresie identyfikującym (imię, nazwisko, stanowisko służbowe) oraz kontaktowym (służbowy adres email/służbowy numer telefonu/adres siedziby Pracodawcy/Zleceniodawcy).

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem PERN jest zapewnienie kontaktów z Partnerami biznesowymi PERN S.A., tym samym zapewnienie obrotu prawnego PERN S.A.

IV. ODBIORCY DANYCH

Możemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonywania zobowiązań PERN S.A. oraz egzekwowania i ochrony praw, w tym także podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi  pocztowe, prawne, naszym dostawcom) oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe dla celu realizacji umowy, której Stroną jest Pani/Pana Pracodawca/Zleceniodawca, wskazujący Panią/Pana do kontaktów służbowych, w związku z zawarciem i realizacją ww. umowy, będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celu przez okres trwania ww. umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń oraz okresu archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe dla celu funkcjonowania wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów PERN S.A. będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celu przez okres do momentu uwzględnienia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej/jego danych osobowych.

VI. TWOJE PRAWA

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
 3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
  W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z powyższych praw, ma Pani/Pan również możliwość skorzystania z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej www.pern.pl w zakładce RODO (Realizacja praw osób, których dane dotyczą).

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana Pracodawca/Zleceniodawca, wskazujący Panią/Pana do kontaktów służbowych, w związku z zawarciem i realizacją umowy łączącej go z PERN S.A.

IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STRONY UMOWY Z PERN S.A. BĘDĄCEJ OSOBĄ FIZYCZNĄ, W TYM OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A.).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące:

 • zapewnienie realizacji umowy łączącej Panią/Pana z PERN S.A. – w zakresie identyfikującym (imię, nazwisko, NIP lub REGON lub PESEL) oraz kontaktowym (służbowy adres email/służbowy numer telefonu, adres siedziby).

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w postaci niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem PERN S.A. jest zapewnienie obrotu prawnego Spółki poprzez utrzymanie kontaktów służbowych w związku z realizacją umów, których stroną jest PERN S.A. oraz poprzez ochronę ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń wynikających z udzielenia Pani/Panu dostępu do zasobów informacyjnych naszej Spółki, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem (musimy mieć kontrolę nad tym, kto ma dostęp do naszych danych).

 • funkcjonowanie wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów PERN S.A. – w zakresie identyfikującym (imię, nazwisko, NIP lub REGON lub PESEL) oraz kontaktowym (adres email/numer telefonu/adres siedziby).

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem PERN jest zapewnienie kontaktów z Partnerami biznesowymi PERN S.A., tym samym zapewnienie obrotu prawnego PERN S.A.

IV. ODBIORCY DANYCH

Możemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonywania zobowiązań PERN S.A. oraz egzekwowania i ochrony praw, w tym także  podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, podmiotom świadczącym usługi  pocztowe, prawne), oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe dla celu realizacji umowy łączącej Panią/Pana z PERN S.A., będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celu przez okres trwania ww. umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń oraz okresu archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe dla celu funkcjonowania wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów PERN S.A. będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celu przez okres do momentu uwzględnienia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej/jego danych osobowych.

VI. TWOJE PRAWA

Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
 3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
  W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Twoją szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub wypełnić formularz dostępny na naszej stronie internetowej www.pern.pl w zakładce RODO (Realizacja praw osób, których dane dotyczą).

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych dla celu realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną, jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celu realizacji umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.

Podanie danych osobowych dla celu funkcjonowania wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów PERN S.A., jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia kontaktów z Partnerami biznesowymi PERN S.A. Odmowa podania danych osobowych w tym celu uniemożliwi zapewnienie kontaktów z Panią/Panem jako Partnerem biznesowym PERN S.A. w przyszłości.

IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIAMI NA NUMERY ALARMOWE PERN S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem systemów rejestrowania rozmów telefonicznych i Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A.).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu przyjęcia zgłoszenia na telefon alarmowy PERN S.A.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem PERN S.A. jest zapewnienie prawidłowości eksploatacji i bezpieczeństwa systemów rurociągów i baz należących do PERN, a w konsekwencji zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochrona roszczeń.

IV. ODBIORCY DANYCH

Możemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonywania zobowiązań PERN S.A. oraz egzekwowania i ochrony praw, w tym także podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, podmiotom świadczącym usługi  pocztowe, prawne) oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe z uwzględnieniem zapisów z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą przez 12 miesięcy. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub PERN S.A. powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

VI. TWOJE PRAWA

Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
 3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
  W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub wypełnić formularz dostępny na naszej stronie internetowej www.pern.pl w zakładce RODO (Realizacja praw osób, których dane dotyczą).

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Nagranie rozmowy jest warunkiem niezbędnym przeprowadzenia rozmowy telefonicznej dotyczącej zgłoszenia na numer alarmowy PERN S.A. Odmowa nagrania rozmowy skutkować będzie niemożnością dokonania zgłoszenia na numer alarmowy PERN S.A.

IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTÓW/OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU OFERENTÓW/OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W DIALOGU TECHNICZNYM

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A.).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące:

a) obsługa konta w Portalu Strefa Oferenta PERN S.A. na zasadach opisanych w Instrukcji Użytkownika Portalu Strefy Oferenta PERN S.A., w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z Zamawiającym,

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b) w postaci niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie obrotu prawnego Spółki poprzez zapewnienie kontaktu z Oferentem w związku z prowadzeniem postępowań zakupowych, których stroną jest PERN S.A. oraz poprzez ochronę ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń wynikających z udzielenia Pani/Panu dostępu do zasobów informacyjnych naszej Spółki, które PERN S.A. traktuje jako informacje poufne (musimy mieć kontrolę nad tym, kto ma dostęp do naszych danych),

b) w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b) w postaci niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

c) realizacja obowiązków prawnych ciążących na PERN S.A. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),

d) zapewnienie kontaktu z osobami upoważnionymi do działania w imieniu Oferenta w przypadku wyznaczenia przez Oferenta osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest  zapewnienie obrotu prawnego Spółki poprzez utrzymanie kontaktów służbowych w związku z prowadzeniem postępowań zakupowych, których stroną jest PERN S.A. oraz poprzez ochronę ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń wynikających z udzielenia Pani/Panu dostępu do zasobów informacyjnych naszej Spółki, które PERN S.A. traktuje jako informacje poufne (musimy mieć kontrolę nad tym, kto ma dostęp do naszych danych),

e) przeprowadzenie Dialogu technicznego.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem PERN S.A. jest zapewnienie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi dla potrzeb przeprowadzenia Dialogu technicznego oraz poprzez ochronę ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń wynikających z udzielenia Pani/Panu dostępu do zasobów informacyjnych naszej Spółki, które PERN S.A. traktuje jako informacje poufne (musimy mieć kontrolę nad tym, kto ma dostęp do naszych danych),

f) weryfikacja potencjału i doświadczenia Oferenta i możliwości wykorzystania informacji w innych postępowaniach (tworzenie bazy dostawców do kontaktu) prowadzonych przez PERN S.A. oraz weryfikacja Oferentów w publicznych rejestrach (np. CEIDG).

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem PERN S.A. jest zapewnienie kontaktów z Partnerami biznesowymi PERN S.A., tym samym zapewnienie obrotu prawnego PERN S.A.,

g) ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem PERN S.A. jest zapewnienie obrotu prawnego Spółki poprzez ochronę ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń wynikających z udzielenia Pani/Panu dostępu do zasobów informacyjnych naszej Spółki, które PERN S.A. traktuje jako informacje poufne (musimy mieć kontrolę nad tym, kto ma dostęp do naszych danych),

h) funkcjonowanie wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów PERN S.A.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem PERN jest zapewnienie kontaktów z Partnerami biznesowymi PERN S.A., tym samym zapewnienie obrotu prawnego PERN S.A.

 

Zakres przetwarzanych przez PERN S.A. danych osobowych w związku z rejestracją na Platformie, prowadzeniem postępowania lub Dialogu technicznego obejmuje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numery posiadane we właściwych rejestrach (np. NIP lub REGON lub PESEL), dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu, stanowisko zajmowane przez Panią/Pana w ramach Pani/Pana organizacji lub pełnioną funkcję, posiadane doświadczenie lub uprawnienia; inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta lub referencjach przedstawianych w danym postępowaniu, w tym w szczególności specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej lub zawodowej, numer rachunku bankowego, tytuł zawodowy, wykształcenie).

 

Zakres przetwarzanych przez PERN S.A. danych osobowych w związku z funkcjonowaniem wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów PERN S.A. obejmuje następujące dane osobowe:
w zakresie identyfikującym (imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa – także inne dane wskazane w pełnomocnictwie) oraz kontaktowym (służbowy adres email/służbowy numer telefonu/adres siedziby Pracodawcy/Zleceniodawcy).

IV. ODBIORCY DANYCH

Możemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonywania zobowiązań PERN S.A. oraz egzekwowania i ochrony praw, w tym także podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, podmiotom świadczącym na rzecz PERN S.A. usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie, podmiotom świadczącym usługi  pocztowe, prawne) oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez określony poniżej czas.

Nazwa celu przetwarzania Okres przetwarzania
Korzystanie z podanych przy rejestracji na Platformie Zakupowej Do momentu wyrejestrowania z Platformy usunięcia konta w Portalu Strefy Oferenta PERN S.A.
Obsługa postępowania /przeprowadzenie Dialogu technicznego Okres trwania postępowania/Dialogu technicznego
Przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy – Ordynacja podatkowa Okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie

Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty) oraz w przypadku ustalania lub dochodzenia przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

Pani/Pana dane osobowe dla celu funkcjonowania wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów PERN S.A. będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celu przez okres do momentu uwzględnienia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej/jego danych osobowych.

VI. TWOJE PRAWA

Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
 3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
  W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub wypełnić formularz dostępny na naszej stronie internetowej www.pern.pl w zakładce RODO (Realizacja praw osób, których dane dotyczą).

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Źródła pozyskania Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące:

 1. publicznie dostępne źródła, takie jak rejestry przedsiębiorców (np. CEIDG), w celu weryfikacji podanych przez Panią/Pana informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach,
 2. podmiot, w którym Pani/Pan jest zatrudniona/ny, lub którego Pani/Pan jest reprezentantem. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do prowadzenia Postępowania, Dialogu technicznego oraz kontaktu z Oferentem, np. informacje o ustaniu Pani/Pana zatrudnienia u danego podmiotu lub zmianie danych kontaktowych,
 3. możemy pozyskiwać także dane osobowe podwykonawców Oferentów od Oferentów, którzy dostarczyli Spółkom takie dane w ramach Postępowania.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celu założenia i obsługi konta oraz umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym, w tym m.in. z wykorzystaniem Portalu Strefy Oferenta PERN S.A. oraz podjęcia innych działań prowadzących do zawarcia umowy pomiędzy Oferentem a PERN S.A. W przypadku, gdy Postępowanie nie prowadzi do zawarcia przez Oferenta umowy bezpośrednio z PERN S.A., podanie danych osobowych może być Pani/Pana obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Oferentem a podmiotem trzecim (np. gdy jest Pani/Pan podwykonawcą Oferenta).

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rejestracji Konta w Systemie lub udziału w postępowaniu o udzielenie Dostaw lub Usług lub Robót Budowlanych lub udziału w Dialogu technicznym.

X. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

XI. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH WCHODZĄCYCH NA TEREN OBIEKTÓW PERN S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A.).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe są zbierane w związku z całodobową ochroną obszaru nadzorowanego przez PERN S.A., w tym
w związku z funkcjonowaniem systemu kontroli dostępu oraz monitoringu wizyjnego na terenie PERN S.A. Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od Pani/Pana, albo z innych źródeł (np. od Pani/Pana Pracodawców podających Pani/Pana dane osobowe w trakcie procesu wydawania przepustek. W przypadku monitoringu, zebranie danych następuje automatycznie poprzez utrwalenie wizerunku oraz innych danych umożliwiających identyfikację tożsamości poprzez system monitoringu.

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące:

 • wypełnienie ciążącego na PERN S.A. obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

Przetwarzanie często jest konieczne w celu wywiązania się z prawnych zobowiązań Administratora lub jest wprost nakazane przez przepisy prawa.

 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu przez PERN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Prawnie uzasadnionym interesem PERN S.A. jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie PERN S.A.,
 • zapewnienie bezpieczeństwa mienia znajdującego się na terenie PERN S.A.,
 • zachowanie w tajemnicy informacji prawnie chronionych,
 • zapewnienie BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na obiektach PERN S.A.,
 • ustalanie lub dochodzenie przez PERN S.A roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami.

Zakres przetwarzanych przez PERN S.A. danych osobowych może obejmować następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres siedziby firmy, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, wizerunek.

W przypadku cudzoziemców PERN S.A. może przetwarzać ponadto następujące dane osobowe: imię ojca, data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania w miejscu pochodzenia.

PERN S.A. może zbierać także inne dane osobowe pośrednio umożliwiające identyfikację Pani/Pana tożsamości (takie jak numery rejestracyjne pojazdów).

IV. ODBIORCY DANYCH

Możemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonywania zobowiązań PERN S.A. oraz egzekwowania i ochrony praw, w tym także  podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, dostawcom systemów teleinformatycznych oraz systemów monitorujących wykorzystywanych przez PERN S.A. w tym procesie, jak również podmiotom świadczącym usługi serwisowania tych systemów) oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Nagrania z monitoringu mogą być również przekazane właściwym organom, w szczególności Policji, prokuraturze lub sądom, w przypadku, gdy PERN S.A. jest do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa lub dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez określony poniżej czas, a następnie przez okres niezbędny do przechowywania dokumentacji w celach archiwalnych.

Nazwa celu przetwarzania Okres przetwarzania
Udostępnianie danych osobowych organom państwowym Okres do prawomocnego zakończenia postępowania
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektów PERN S.A. 6 lat od daty ostatniego ujęcia w ewidencjach wejść/wyjść na teren obiektów PERN S.A.
Monitoring terenu obiektu PERN S.A. oraz terenu wokół obiektu. 30 dni od daty nagrania obrazu
Zapewnienie BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na obiektach PERN S.A. 12 miesięcy od daty przeprowadzenia szkolenia

Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku ustalania lub dochodzenia przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

W przypadku monitoringu, Administrator może zabezpieczyć kopie nagrań w przypadkach, o których mowa w punkcie IV powyżej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

VI. TWOJE PRAWA

Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
 3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Twoją szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub wypełnić formularz dostępny na naszej stronie internetowej www.pern.pl w zakładce RODO (Realizacja praw osób, których dane dotyczą).

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób
i mienia Administratora (PERN S.A.), , zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych oraz ustalania lub dochodzenia przez PERN S.A roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie brak możliwości wejścia na teren obiektów PERN S.A.

IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEWOŹNIKÓW, OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PRZEWOŹNIKÓW ORAZ KIEROWCÓW ODBIERAJĄCYCH PALIWO Z BAZ PALIW PERN S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A.).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące:

 • wydanie Karty kierowcy do odbioru paliw w Bazach Paliw PERN,
 • weryfikacja procesu realizacji odbiorów paliw z Baz Paliw PERN,
 • prowadzenie rejestru wykroczeń regulaminowych,
 • monitoring procesu odbioru paliwa przez kierowców,
 • realizacja wymogów wynikających z przepisów „Umowy europejskiej – dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)”,
 • funkcjonowanie wewnętrznej bazy kontaktowej Partnerów biznesowych PERN S.A.

Podstawy prawne przetwarzania danych są następujące:

 1. 6 ust. 1 lit. c) RODO w postaci niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z przepisów „Umowy europejskiej – dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)”.
 2. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem PERN S.A. jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia i prawidłowego funkcjonowania obiektów PERN S.A. oraz zapewnienie kontaktów z Partnerami biznesowymi PERN S.A., tym samym zapewnienie obrotu prawnego PERN S.A. w związku z funkcjonowaniem wewnętrznej bazy kontaktowej Partnerów biznesowych PERN S.A.

Zakres przetwarzanych przez PERN S.A. danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o zgłoszenie kierowcy obejmuje następujące dane:

 • w przypadku Przewoźnika/osoby upoważnionej do reprezentowania Przewoźnika: nazwa Przewoźnika, NIP, dane siedziby, REGON, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania Przewoźnika, adres do korespondencji;
 • w przypadku Kierowcy: nazwisko i imię, PESEL, adres do korespondencji, seria i numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, numer zaświadczenia ADR, numer zaświadczenia TDT, numer telefonu komórkowego, oraz wizerunek.

W związku z funkcjonowaniem wewnętrznej bazy kontaktowej Partnerów biznesowych PERN S.A. zakres danych osoby upoważnionej do reprezentowania Przewoźnika może być szerszy w zależności od danych zawartych w pełnomocnictwie.

IV. ODBIORCY DANYCH

Możemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonywania zobowiązań PERN S.A. oraz egzekwowania i ochrony praw, w tym także podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, dostawcom systemów teleinformatycznych oraz systemów monitorujących wykorzystywanych przez PERN S.A. w tym procesie, jak również podmiotom świadczącym usługi serwisowania tych systemów, podmiotom świadczącym usługi  pocztowe, prawne) oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 7 lat od ostatniego użycia Karty Kierowcy. Nagrania z monitoringu wizyjnego na urządzeniach rejestrujących przechowywane są  przez okres 30 dni. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy jest to niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, gdy dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, terminy określone powyżej ulegają przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Dane osobowe Przewoźnika i osoby upoważnionej do reprezentowania Przewoźnika dla celu funkcjonowania wewnętrznej bazy kontaktowej Partnerów biznesowych PERN S.A. będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celu przez okres do momentu uwzględnienia wniesionego przez ww. osoby sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących tych osób.

VI. TWOJE PRAWA

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
 3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
  W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z powyższych praw, ma Pani/Pan również możliwość skorzystania z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej www.pern.pl w zakładce RODO (Realizacja praw osób, których dane dotyczą).

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana Pracodawca/Zleceniodawca, wskazujący Panią/Pana do kontaktów służbowych, w związku z zawarciem i realizacją umowy łączącej go z PERN S.A./wskazujący Panią/Pana jako pełnomocnika lub jako inną osobę działającą w jego imieniu.

IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

XI. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt III. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości odbioru paliwa z baz paliw PERN S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ PRACOWNIKA PERN DO KONTAKTU W RAZIE WYPADKU LUB INNEJ SYTUACJI STANOWIĄCEJ ZAGROŻENIE

Klauzula informacyjna na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A.).

II. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy lub innej sytuacji stanowiącej zagrożenie dla Pracownika PERN, który wskazał Panią/Pana do kontaktu. W tej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

IV. Zakres przetwarzanych przez PERN S.A. danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego.

V. Możemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie podmiotom i instytucjom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VI. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją celu wskazanego w pkt III przez okres trwania umowy o pracę z Pracownikiem PERN, a także przez okres w jakim zobowiązani jesteśmy przetwarzać dane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, jak również przez okres niezbędny do przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku ustalania lub dochodzenia przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

VII. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
 • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub wypełnić formularz dostępny na naszej stronie internetowej www.pern.pl w zakładce RODO (Realizacja praw osób, których dane dotyczą).

VIII. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Pani/Pana dane osobowe przekazane zostały przez Pracownika PERN S.A, który wskazał Panią/Pana do kontaktu w związku z koniecznością zapewnienia niezbędnej komunikacji pomiędzy PERN S.A. i Pracownikiem w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy lub innej sytuacji stanowiącej zagrożenie.

X. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

XI. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

PERN S.A.