Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESACH REKRUTACYJNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A.).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy. Inne dane, dobrowolnie podane przez Ciebie, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w każdym czasie.

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

 1. 6 ust. 1 lit b) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (Dz.U. 2019 r., poz. 1040) – jak wynika to z wymogów ustawowych, tzn. konieczne jest do wypełnienia przez PERN S.A. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa pracy;
 3. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych innych niż wynikające z przepisu prawa.

W sytuacji gdy Twoje stanowisko wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będziemy wymagali dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (podstawa prawna art. 10 RODO).

IV. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez PERN S.A. podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, jeżeli będzie to konieczne w celu prawidłowego  wykonywania zobowiązań PERN S.A. oraz egzekwowania i ochrony praw,  (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, podmiotom świadczącym usługi  pocztowe, prawne), oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres: do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

VI. TWOJE PRAWA

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
 3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
  W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Twoją szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub wypełnij  formularz dostępny na naszej stronie internetowej www.pern.pl w zakładce RODO (Realizacja praw osób, których dane dotyczą).

VII. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

XI. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach związanych z procesem rekrutacji w PERN S.A. (ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock), w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody. Żądanie wycofania zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych oraz nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA PERN S.A. LUB OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KONTRAHENTEM PERN S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A.).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące:

 • realizacja umowy, której Stroną jest Pani/Pana Pracodawca/Zleceniodawca, wskazujący Panią/Pana do kontaktów służbowych, w związku z zawarciem i realizacją ww. umowy – w zakresie identyfikującym (imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz, w przypadku udzielenia dostępu do tajemnic PERN S.A. – PESEL) oraz kontaktowym (służbowy adres email/służbowy numer telefonu).

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem PERN S.A. jest zapewnienie obrotu prawnego Spółki poprzez utrzymanie kontaktów służbowych w związku z realizacją umów, których stroną jest PERN S.A. oraz poprzez ochronę ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń wynikających z udzielenia Pani/Panu dostępu do zasobów informacyjnych naszej Spółki, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem (musimy mieć kontrolę nad tym, kto ma dostęp do naszych danych).

 • funkcjonowanie wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów PERN S.A. – w zakresie identyfikującym (imię, nazwisko, stanowisko służbowe) oraz kontaktowym (służbowy adres email/służbowy numer telefonu/adres siedziby Pracodawcy/Zleceniodawcy).

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem PERN jest zapewnienie kontaktów z Partnerami biznesowymi PERN S.A., tym samym zapewnienie obrotu prawnego PERN S.A.

IV. ODBIORCY DANYCH

Możemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonywania zobowiązań PERN S.A. oraz egzekwowania i ochrony praw, w tym także podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi  pocztowe, prawne, naszym dostawcom) oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe dla celu realizacji umowy, której Stroną jest Pani/Pana Pracodawca/Zleceniodawca, wskazujący Panią/Pana do kontaktów służbowych, w związku z zawarciem i realizacją ww. umowy, będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celu przez okres trwania ww. umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń oraz okresu archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe dla celu funkcjonowania wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów PERN S.A. będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celu przez okres do momentu uwzględnienia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej/jego danych osobowych.

VI. TWOJE PRAWA

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
 3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
  W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z powyższych praw, ma Pani/Pan również możliwość skorzystania z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej www.pern.pl w zakładce RODO (Realizacja praw osób, których dane dotyczą).

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana Pracodawca/Zleceniodawca, wskazujący Panią/Pana do kontaktów służbowych, w związku z zawarciem i realizacją umowy łączącej go z PERN S.A.

IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STRONY UMOWY Z PERN S.A. BĘDĄCEJ OSOBĄ FIZYCZNĄ, W TYM OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A.).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące:

 • zapewnienie realizacji umowy łączącej Panią/Pana z PERN S.A. – w zakresie identyfikującym (imię, nazwisko, NIP lub REGON lub PESEL) oraz kontaktowym (służbowy adres email/służbowy numer telefonu, adres siedziby).

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w postaci niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem PERN S.A. jest zapewnienie obrotu prawnego Spółki poprzez utrzymanie kontaktów służbowych w związku z realizacją umów, których stroną jest PERN S.A. oraz poprzez ochronę ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń wynikających z udzielenia Pani/Panu dostępu do zasobów informacyjnych naszej Spółki, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem (musimy mieć kontrolę nad tym, kto ma dostęp do naszych danych).

 • funkcjonowanie wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów PERN S.A. – w zakresie identyfikującym (imię, nazwisko, NIP lub REGON lub PESEL) oraz kontaktowym (adres email/numer telefonu/adres siedziby).

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem PERN jest zapewnienie kontaktów z Partnerami biznesowymi PERN S.A., tym samym zapewnienie obrotu prawnego PERN S.A.

IV. ODBIORCY DANYCH

Możemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonywania zobowiązań PERN S.A. oraz egzekwowania i ochrony praw, w tym także  podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, podmiotom świadczącym usługi  pocztowe, prawne), oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe dla celu realizacji umowy łączącej Panią/Pana z PERN S.A., będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celu przez okres trwania ww. umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń oraz okresu archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe dla celu funkcjonowania wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów PERN S.A. będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celu przez okres do momentu uwzględnienia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej/jego danych osobowych.

VI. TWOJE PRAWA

Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
 3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
  W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Twoją szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub wypełnić formularz dostępny na naszej stronie internetowej www.pern.pl w zakładce RODO (Realizacja praw osób, których dane dotyczą).

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych dla celu realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną, jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celu realizacji umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.

Podanie danych osobowych dla celu funkcjonowania wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów PERN S.A., jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia kontaktów z Partnerami biznesowymi PERN S.A. Odmowa podania danych osobowych w tym celu uniemożliwi zapewnienie kontaktów z Panią/Panem jako Partnerem biznesowym PERN S.A. w przyszłości.

IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIAMI NA NUMERY ALARMOWE PERN S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem systemów rejestrowania rozmów telefonicznych i Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A.).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu przyjęcia zgłoszenia na telefon alarmowy PERN S.A.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO w postaci niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem PERN S.A. jest zapewnienie prawidłowości eksploatacji i bezpieczeństwa systemów rurociągów i baz należących do PERN, a w konsekwencji zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochrona roszczeń.

IV. ODBIORCY DANYCH

Możemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonywania zobowiązań PERN S.A. oraz egzekwowania i ochrony praw, w tym także podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, podmiotom świadczącym usługi  pocztowe, prawne) oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe z uwzględnieniem zapisów z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą przez 12 miesięcy. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub PERN S.A. powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

VI. TWOJE PRAWA

Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
 3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
  W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub wypełnić formularz dostępny na naszej stronie internetowej www.pern.pl w zakładce RODO (Realizacja praw osób, których dane dotyczą).

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Nagranie rozmowy jest warunkiem niezbędnym przeprowadzenia rozmowy telefonicznej dotyczącej zgłoszenia na numer alarmowy PERN S.A. Odmowa nagrania rozmowy skutkować będzie niemożnością dokonania zgłoszenia na numer alarmowy PERN S.A.

IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi